Informacyjna koncepcja ewolucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3367
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacyjna koncepcja ewolucji - strona 1 Informacyjna koncepcja ewolucji - strona 2 Informacyjna koncepcja ewolucji - strona 3

Fragment notatki:


Informacyjna koncepcja  Informacyjna koncepcja ewolucji – poziomy  ewolucji – poziomy przekaz genów przekaz ge (horizontal gene transfer  (horizontal gene transfe HGT). HGT) Arnoldovich Kordyum Arnoldovich Kord              Ur. 31 lipca 1931 r., doktor nauk  biologicznych, autor ponad 300 prac  naukowych i 41 patentów na wynalazki;  absolwent Wydziału Biologii Narodowego  Uniwersytetu im.Tarasa Szewczenki w  Kijowie; laureat Nagrody Ukrainy w  dziedzinie nauki i technologii z zakresu   badań kosmicznych i  biologii związanych  z informacyjną koncepcją ewolucji.  Prowadził badania nad wpływem  egzogennego RNA na genetyczny system  Prokaryota i ich ewolucji. Wyniki tych  badań zebrał w monografii pt. „Ewolucja  biosfery”, opublikowanej w 1982 r. , w  której zaproponował ideę informacyjnej  koncepcji ewolucji. Podstawowym  założeniem tej koncepcji jest to, że  głównym czynnikiem ewolucji jest  horyzontalny transfer genów Przekaz genów: Przekaz genó  Poziomy – „przerzucenie” określonych  Poziomy – „przerzucenie” określonyc sekwencji nukleotydów, genów między  sekwencji nukleotydów, genów między niespokrewnionymi gatunkami niespokrewnionymi gatunkam  Pionowy – przez rodziców Pionowy – przez rodzic pionowy     poziomy Molekularne kryteria wnioskowania  Molekularne kryteria wnioskowania o poziomym przekazie genów: o poziomym przekazie genów a)  Niespójne drzewa – drzewa  a)  Niespójne drzewa – drzewa filogenetyczne określonych sekwencji  filogenetyczne określonych sekwencji DNA lub białek pokazują inne relacje niż  DNA lub białek pokazują inne relacje niż domniemana filogeneza taksonów, z  domniemana filogeneza taksonów, z których pochodzą których pochodz . b)  b) Nietypowy skład nukleotydów – zmiany w  Nietypowy skład nukleotydów – zmiany  składzie nukleotydów sąsiadujących  składzie nukleotydów sąsiadującyc sekwencji (wzrost częstości par GC  sekwencji (wzrost częstości par G względem AT)  względem AT)  „wyspa” genu albo   „wyspa” genu albo sekwencji kodującej obcego  sekwencji kodującej obc pochodzenia. pochodzenia c)  c) Nietypowy rozkład genów wśród gatunków  Nietypowy rozkład genów wśród gatun – znalezienie u określonego gatunku genu,  – znalezienie u określonego gatunku genu, który poza tym występuje u jego  który poza tym występuje u je odległych krewnych, a nie u najbliższych odległych krewnych, a nie u najbliższyc .

(…)

… zwaną
guzowatością (zakaża zranienia,
powodując powstanie guzowatych narośli).
Wprowadza część swojego materiału
genetycznego (T-DNA przenoszony na
plazmidzie) do genomu jądrowego rośliny.
 wykorzystanie w biotechnologii
Gen hydrolazy glikozylowej, który
niewątpliwe „przeskoczył” od bakterii do
grzybów w żwaczu bydła
Spory między teorią poziomego przekazu
genów a teorią powstania eukariontów na
drodze…
… różnorodność
biosfery przy stosunkowo nieróżnorodnych warunkach istnienia.
Nie odrzuca ona roli doboru naturalnego i twierdzi, że dobór działa w ścisłym
związku z innymi czynnikami i mechanizmami
Czynniki te to trzy podstawowe niejasności ewolucji :
1. Działanie mutacji jako proces losowy.
2. Przeniesienie informacji, która też pojawia się na drodze
losowej i która może być popierana lub nie przez dobór
naturalny
3. Realizacja egzoinformacji i dopracowanie jej w nowych
organizmach- podchodzi pod wpływ dużej ilości czynników
losowych.
Kordyum uważał, że ewolucja przebiega w połączeniu doboru naturalnego z tymi
trzema niejasnościami.
Koncepcja ta nie występuje przeciw teorii Darwina, a pokazuje nowe ,
dodatkowe mechanizmy, które leżą w osnowie ewolucji.
Pytania:
Jakie
losy mogą spotkać informację…

geochronologiczna, dzieląca się na ery i
wynosząca co najmniej 500 mln lat. Eon
odpowiada jednostce
chronostratygraficznej (jednostce
skalnej) o nazwie eonotem. W historii
geologicznej Ziemi ustanowiono w
zasadzie trzy eony: archaik, proterozoik i
fanerozoik.
Aby zdarzenie poziomego przekazu genów
między eukariotami było skuteczne, obcy
DNA musi wniknąć do komórek linii
płciowej.
Znaczenie Informacyjnej
Koncepcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz