Implementacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Implementacja - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Implementacja
Przyrost (ang. build) - wykonywalna wersja systemu lub jego części; efekt iteracji
PLAN INTEGRACJI Przyrostu opisuje sekwencję przyrostów kodu, które mająbyć zbudowane w kolejnych iteracjach
PLAN INTEGRACJI Przyrostu zawiera dla każdego przyrostu:
- funkcjonalność, która ma zostać zaimplementowana w przyroście (listaprzypadków użycia lub ich części, lub/i scenariuszy; lista może dotyczyć wymagańdodatkowych)
- wskazanie części modeli implementacyjnych (podsystemów, artefaktów,komponentów) składających się na przyrost
STRATEGIA DEKOMPOZYCJI NA Przyrosty:
- kolejny przyrost powinien dodawać funkcjonalność w stosunku do poprzednichbuildów
- nie należy wprowadzać zbyt wielu nowych elementów do przyrostu (trudności wintegracji i testowaniu)
- początkowe przyrosty implementują niższe warstwy aplikacji, późniejsze -warstw bliższych warstwie aplikacji
Ogół właściwości produktu wiążących się z jego zdolnościądo zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych
• jakość zewnętrzna (punkt widzenia klienta: własności dotyczące oprogramowania lubjego oferty),
• jakość wewnętrzna (punkt widzenia dostawcy oprogramowania: metody narzędzia,reguły, procedury, standardy, normy).
TESTOWANIE to wykonywanie programu w celu i z intencjąznalezienia błędu (na podstawie błędnego wykonywania sięprogramu - ang. fault)
WERYFIKACJA - wykazanie w warunkach „sztucznych” zgodnościwytworzonego programu/systemu ze specyfikacją.
WALIDACJA (zatwierdzanie) - wykazanie w warunkach„naturalnych”(np. w środowisku klienta) zgodności wytworzonegoprogramu/systemu ze specyfikacją.
CERTYFIKACJA - autorytatywne potwierdzenie zgodnościwytworzonego programu/systemu ze specyfikacją, która jestznormalizowana (np. w postaci normy ISO, ANSI, IEC).
Błąd oprogramowania ( ang. fault) - nie są spełnionesensowne oczekiwania użytkownika/klienta; stan rzeczyodbiega od przyjętych założeń/zasad.
Awaria (ang. failure) - efekt `wykonania' błędu
Przypadek testowy - paraspecyfikacja sposobu testowania systemu, łącznie z określeniem, cotestować, pod jakim warunkiem można testować.Przypadek testowy musi weryfikować, co najmniej jeden scenariuszprzypadku użycia.
Procedura testowa - kroki opisujące kolejność wykonywaniaprzypadku testowego
Skrypt testowy - zautomatyzowana procedura testowa
Klasyfikacja błędów w systemach informatycznych:
-wg przyczyny: uszkodzenie sprzętu, błąd danych,nieadekwatność oprogramowania

(…)

… (LCOM) - identyfikuje metody, którestosują różne atrybuty.
Postępowanie służące zarządzaniu i kontroli rozwoju orazewolucji projektu
Dyscyplina określania elementów nieustannie rozwijającego sięsystemu programowegow celu kontrolowania zmian w tych elementach i pielęgnowaniaspójności oraz udogodnienia śledzenia zmian w ciągu całego cykluzycia systemu Zbiór czynności słuzących zarządzaniu zmianą poprzez…
… jednostki
• Nazwa
• Opis (typ SCI, identyf. projektu, wersja, informacja o zmianach)
• Zasoby wymagane przez SCI (np. zmienne globalne wymagane dokompilacji)
• Realizacja (np. odwołanie do pliku tekstowego z kodem)
Typy elementów konfiguracji:
• oprogramowanie (kod źródłowy lub binarny)
• dokumenty (w tym podręczniki)
• dane (np. przypadki testowe)
Zarządzanie konfiguracją - błędy
• nie ma pewności…
… przedsięwzięcia
Zarządzanie zmianami (ZZ) obejmuje procesmodyfikacji elementów linii bazowej w jednolity,spójny sposób. Żądanie zmian może dotyczyć różnorodnychelementów np. zmian wymagań, dokumentowaniadefektów, zmiany czasu przejścia międzyiteracjami.ZZ dotyczy struktury procesu
Zarządzanie wersjami
Dotyczy: elementu linii bazowej konfiguracji
Cele:
• Kontrolowanie zmian
• Zarządzanie bazą wersji…
… i nieformalne.
Przejście (walkthrough). Wczesna, nieformalna ocena dokumentów,modeli, projektów i kodu. Celem jest zidentyfikowanie defektów irozważenie możliwych rozwiązań. Wtórnym celem jest szkolenie irozwiązanie problemów stylistycznych (np. z formą kodu,dokumentacji, interfejsów użytkownika).
Formalne przeglądy mogą być inspekcją bądź audytem
Inspekcja - formalna technika oceny, w której wymagania…
…, aktualnych i syntetycznych informacji ostanie całego projektu lub produktu końcowego.
Przedmioty audytu:
stan projektu, proces wytwórczy lub jego dowolny podproces, system jakości, produkt końcowy
Ogół właściwości produktu wiążących się z jego zdolnościądo zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych
Wyróżnia się:
• jakość zewnętrzną (punkt widzenia klienta: własnościdotyczące oprogramowania…

• Kontrolowanie i przechowywanie historii zmian
Wersja - instancja artefaktu, która różni się od innychinstancji oferowanymi funkcjami
Wydanie - wersja dostarczona użytkownikowi
Zarządzanie wersjami - narzędzia
• Perforce
Repozytorium - Śledzenie działań programistów
• IBM RationalClearCase
• CVS (ConcurrentVersions System)
• SubVersionnastępca CVS; najbardziej popularny
• Dokumencik
Funkcje narzędzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz