II Rzeczpospolita - Administracja specjalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
II Rzeczpospolita - Administracja specjalna - strona 1 II Rzeczpospolita - Administracja specjalna - strona 2 II Rzeczpospolita - Administracja specjalna - strona 3

Fragment notatki:

Administracja specjalna Administracja wojskowa i organizacja sił zbrojnych Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi należało do prezydenta, w czasie pokoju sprawował tę władzę za pośrednictwem ministra do spraw woskowych a od 1926 także Generalnego inspektora sił zbrojnych(był tez przewidziany na naczelnego dowódcę w czasie wojny).
Dla celów administracji wojskowej kraj został podzielony na 10 okręgów korpusów(dowódcy okręgów korpusów) , powiatowe komendy uzupełnień(1938 rejonowe) i komendanci garnizonów.
Dzieliło się na ze względu na:
teren walk na wojska stałe i marynarkę
ze względu na działania wykonywane podczas walk(bronie, formacjie i słuzby)
ze względu na dowodzenie (związki taktyczne, operacyjne korpusy, jednostki poszczególnych broni, służb i ogólne)
Organizacja i Administracja szkolnictwa powszechnego i średniego Administracją szkolnictwa kierował minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, kraj został podzielony na 10 okręgów(kurator), te z kolei dzieliły się na obwody(inspektorzy szkolni).
Wytyczne dla organizacji szkolnej zostały zawarte w konstytucji marcowej:
Obowiązek nauki dla wszystkich dzieci w zakresie szkoły podstawowej
bezpłatność nauki w szkołach państwowych i samorządowych
obowiązek nauki religii dzieci do lat 18 w szkołach państwowych i samorządowych
wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników
prawo każdego obywatela do zakładnia szkoły, lub zakładu wychowawczego pod nadzorem organów administracji szkolnej.
Pełną unifikacje szkolnictwa pozaborczego dokonała ustawa z 1932: wprowadzała trójstopniowy system szkolny na szkoły realizujące program elementarny, wyższy, pełny. Reforma wprowadziła na miejsce szkoły średniej 4 letnie gimnazjum(dzieci po ukończeniu 6 kalsy szkoły powszechnej). Kształcenie kadr dla szkół powszechnych odbywało się w seminariach nauczycielskich a od 1932 w trzyletnich liceach pedagogicznych.
Przepisy dotyczące szkolnictwa mniejszości narodowych stanowiły konkretyzacje przepisów międzynarodowych.
Organizacja szkół wyższych Dzieliły się na akademickie i nieakademickie . Akademickie posiadały prawo nadawania stopni naukowych. Utworzenie szkoły akademickiej wymagało aktu ustawodawczego. Organizacja szkół akademickich opierała się na autonomii, organami władz akademickich były: ogólne zebranie profesorów, senat akademicki, rektor, rada wydziału i dziekan.
Stanowisko rektora było najwyższą funkcją w szkole.
Sytuacja kościoła katolickiego Zajmował uprzywilejowana pozycje w: „naczelne stanowisko wśród uprzywilejowanych wyznań”, autonomii i realizacji jego uprawnień poprzez układy z stolica apostolska(konkordat 1925).


(…)

… popieranie inwestycji prywatnych, itp. ) a także metodami zalecanymi przez doktrynę liberalizmu.. Doniosłymi działaniami państwa dla życia gospodarczego było utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego i budowę portu w Gdyni. Prawo rolne i administracja rolna
Prawo rolne regulowało zakresie i metody ingerencji państwa w stosunki własnościowe i wytwórcze w rolnictwie. 10 III 1919 Reforma Rolna maksimum indywidualnego posiadania na 180 ha, nadwyżki ulegać miały wywłaszczeniu i parcelacji. 1920 - Ustawa o wykonaniu reformy rolnej(wywłaszczane miały być kolejno majątki państwowe, źle zorganizowane prywatne a później pozostałe), właściciel miał otrzymać odszkodowanie w wysokości połowy ceny rynkowej wywłaszczanego gruntu, po marcowej pełne. Wywłaszczenie i parcelacja organy administracji państwowej.
1925 - Reforma Rolna 180 ha, system parcelacji organy administracji rolnej, Państwowy Bank Rolny. Właściciele pełne odszkodowanie.
Uzupełnieniem reformy rolnej były:
komasacja - scalanie rozdrobnionych i rozrzuconych gruntów chłopskich
Znoszenie służebności - przeważnie leśnych i pastwiskowych
Regulacja wspólnot gruntowych - polegała na ich podziału lub ustanowieniu praw współwłaścicieli i określeniu zasad współdziałania Dla sprawowania administracji w dziedzinie rolnictwa powołany został specjalny zespół organizacji administracyjnych, dzielił się on na dwa piony: administracji rolnej(minister rolnictwa) i administracji reform rolnych(Główny Urząd Ziemski).
Prawo i administracja przemysłowa
Prawo przemysłowe regulowało wykonywanie działalności przemysłowej. Prace nad kodyfikacja zakończyły się w 1927 wydaniem…
… - pod tym pojęciem, ustawa o kartelach 1933 uznawała umowy, uchwały i postanowienia majace na celu, drogą wzajemnych zobowiązań kontrole lub regulację produkcji, zbytu, cen i warunków wymiany dóbr. Według tej ustawy wszytkiee umowy kartelowe musiały być pisemne i podlegały zgłoszeniu i rejestracji w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Decyzje o rozwiązaniu takiej umowy mógł powziąć sąd Kartelowy na wniosek ministra…
… przemysłu i handlu, nowela sierpniowa przekazywała te kompetencje w całości ministrowi, którego decyzja mogła być uchylona przez sad kartelowy.
Przedsiębiorstwa państwowe
Początkowo przedsiębiorstwa państwowe były traktowane jak urzędy, później uległy one komercjalizacji poprzez nadanie im osobowości prawnej i poddaniu zasadą gospodarki handlowej. Wśród przedsiębiorstw państwowych wyróżniano Monopole…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz