i Parlament Europejski i jego kompetencje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
i  Parlament Europejski i jego kompetencje - strona 1 i  Parlament Europejski i jego kompetencje - strona 2 i  Parlament Europejski i jego kompetencje - strona 3

Fragment notatki:

Parlament Europejski i jego kompetencje Parlament Europejski jest jedynym bezpośrednio wybieranym organem Unii Europejskiej. Zadaniem 736 posłów do Parlamentu Europejskiego jest reprezentowanie obywateli: posłowie, wybierani co pięć lat głosami wyborców w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, są przedstawicielami jej 500 milionów obywateli.
Parlament odgrywa czynną rolę w sporządzaniu projektów legislacyjnych, mających wpływ na codzienne życie obywateli, na przykład w dziedzinie ochrony środowiska, praw konsumenta, równości szans, transportu oraz swobodnego przepływu pracowników, kapitału, usług i towarów. Parlament wraz z Radą ma również kompetencje w zakresie rocznego budżetu Unii Europejskiej.
Rozwój kompetencji PE: 1952 - 70 - Forum konsultacyjne; zadanie często ignorowane.
1970 - 15 - PE nabywa uprawnienia budżetowe.
1979 - Bezpośrednie wybory nie zwiększyły kompetencji PE; jedynie większa legitymizacja.
1980 - 86 - Obligatoryjne zasięganie opinii PE.
1986 - 92 - wprowadzono procedurę zgody i współpracy - PE ma większy wpływ na integrację ( w zakresie rynku wewnętrznego, funduszy strukturalnych, polityki badawczej).
1992 TUE - wprowadzono regułę współdecydowania, PE ma wpływ na: inicjatywę ustawodawczą,
prawo petycji do PE, powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich,
kompetencje decydowania o składzie KE.
1997 Tr. Amsterdamski - rozszerzono zakres procedury współdecydowania; zmiana wpływu na wybór Przewodniczącego KE: najpierw zatwierdza desygnowanego kandydata na Przewodniczącego, a potem całą KE.
2001 Tr. Nicejski - rozszerzono procedurę współdecydowania; z organu konsultacyjnego instytucja posiadająca organy wpływa na proces decyzyjny.
Struktura wewnętrzna PE: organy kierownicze
organy merytoryczne
organy polityczne
organy administracyjne
Or gany Kierownicze: - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący (14) wybierani na 2,5 letnie kadencje.
Prezydium PE - 14 Wiceprzewodniczących i 6 kwestorów na 2,5 roku - organizacja wewnętrzna PE.
Konferencja Przewodniczących - Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Frakcji Politycznej i dwóch przedstawicieli Niezrzeszonych bez prawa głosu.
Konferencja Przewodniczących Komisji - składa się z Przewodniczących stałych i tymczasowych Komisji Parlamentarnej.
Konferencja Przewodniczących Delegacji - Przewodniczący stałych Delegacji międzyparlamentarnych.
Organy Merytoryczne: Komisje parlamentarne - stałe, śledcze i ad hoc. W kadencji 204-2009 jest 20 komisji stałych. Członkowie komisji - 2,5 letnia kadencja.


(…)

Karnych.
- Regularnie informowany o pracach Współpracy Policyjnej i Sądowej w sprawach Karnych.
- Opinię o ustanowieniu wzmocnionej współpracy.
-> W II i III filarze uprawnienia PE niewielkie - opiniowanie i prawo do informacji.
- Działalność PE - każdego roku Konferencja Przewodniczących przyjmuje kalendarz prac:
12 czterodniowych plenerowych sesji w Strasburgu i 6 dwudniowych w Brukseli.
2 tygodnie…
…., wyróżniła się w dziedzinie praw człowieka.
Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość to trzy dziedziny, które znajdują się w centrum uwagi obywateli.
Unia Europejska stworzyła Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, w której obowiązuje poszanowanie Karty Praw Podstawowych Unii oraz uznanie dla tradycji i systemów prawnych każdego Państwa…
… legislacyjnych niezbędnych do stworzenia tej Przestrzeni.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Na szczycie w Kolonii w dniach 3-4 czerwca 1999 r. Rada Europejska podjęła decyzję opracowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Konwent złożony z przedstawicieli szefów państw i rządów, Przewodniczącego Komisji, a także członków Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych został zobowiązany do opracowania projektu Karty.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej została proklamowana przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniu 7 grudnia 2000 r.
W preambule Karty przedstawiona została decyzja Państw Członkowskich Unii, które pragną "dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach", oraz potwierdzenie, że "świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego".
Karta Praw Podstawowych zawiera w sobie całokształt praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych i społecznych obywateli, a także każdej osoby zamieszkałej…
… w odgrywaniu istotnej roli w procesie globalizacji.
Parlament Europejski bierze czynny udział w debatach na temat globalizacji.
Śledzi z bliska prace Światowej Organizacji Handlu (ŚOH). ŚOH jest organizacją międzynarodową, w łonie której należące do niej państwa określają zasady funkcjonowania międzynarodowego handlu.
Parlament Europejski wyraża swoją zgodę na wynik negocjacji prowadzonych przez Unię…
…, gdzie wyrażane są opinie i gdzie zwraca się uwagę posłów i obywateli na łamanie praw człowieka w niektórych krajach. W 1988 r. Parlament Europejski ustanowił Nagrodę im. Sacharowa przyznawaną za wolność przekonań. Jest ona co roku przyznawana osobistości lub organizacji międzynarodowej, która, tak jak rosyjski specjalista w zakresie fizyki jądrowej Andriej Sacharow, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1975 r…
… przeludnienia w więzieniach. Parlament zamierza jak najlepiej wykorzystać te sprawozdania, by rozbudzić w Państwach Członkowskich ogólną świadomość takiego stanu rzeczy.
Włączenie praw podstawowych do Traktatu Lizbońskiego oznacza, że jeżeli wejdzie on w życie, instytucje unijne i Państwa Członkowskie będą prawnie zobowiązane do ich przestrzegania.
TRAKTAT LIZBOŃSKI - zmiany!!!!
Zwiększone kompetencje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz