Holding-pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Holding-pojęcie - strona 1 Holding-pojęcie - strona 2 Holding-pojęcie - strona 3

Fragment notatki:


HOLDING I. POJĘCIE HOLDINGU
HOLDING - jest to organizacja, która grupuje różne, teoretycznie „samodzielne” podmioty gospodarcze, w mniej lub bardziej wyraźny sposób powiązane ze sobą, przy czym jeden z podmiotów ma w tych powiązaniach pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Podległość ta wynikać może przykładowo z posiadania przez jedną ze spółek (często zwaną „nadrzędną”, „dominującą”, „kontrolującą”, „naczelną” lub „matką”) odpowiednio znaczącej części majątku innej spółki lub spółek (zwanych spółkami „podporządkowanymi”, „zależnymi”, „kontrolowanymi” lub „córkami”). Spółce nadrzędnej przypadają zwykle strategiczne funkcje zarządzania dotyczące całości struktury holdingowej, a spółki podporządkowane koncentrują się na operatywnych funkcjach zarządzania oraz na działalności produkcyjnej i/lub usługowej.
W większości gospodarek krajów o rozwiniętym rynku kapitałowym, zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, a zatem i podmioty gospodarcze, są często właścicielami innych podmiotów gospodarczych, a przez to sprawują nad nimi kontrolę lub aktywnie oddziałują na ich politykę finansową i operacyjną. Stają się przez to podmiotem dominującym (ang. Parent company ) lub po prostu podmiotem holdingowym (ang. Holding company ) w danej grupie kapitałowej, tworząc przez to złożoną, wielopodmiotową strukturę gospodarczą, powszechnie na świecie znaną pod nazwą holdingu. Pojęcie holding nie odnosi się jedynie do spółek, a powiązania holdingowe mogą występować także pomiędzy innymi uczestnikami obrotu prawno-gospodarczego. Holding nie może być rozumiany jako jednolite przedsiębiorstwo oraz spełnia inne funkcje niż typowe przedsiębiorstwo, tradycyjny bank, spółdzielnia czy fundacja.
Ważne jest również to, że holding jako taki nie uzyskuje podmiotowości prawnej.
II. PRZYCZYNY POWSTAWANIA HOLDINGÓW
1. Poprawa skuteczności kierowania zasobami ludzkimi.
2. Zwiększenie efektywności zarządzania zasobami finansowo-rzeczowymi, przez:
dywersyfikację ryzyka gospodarczego dzięki zróżnicowaniu oferowanych asortymentów oraz rynków odbiorców i dostawców
delegowanie władzy i właściwe zróżnicowanie szczebla decyzyjnego, dzięki czemu możliwe będzie skrócenie czasu przygotowania, podjęcia i realizacji decyzji przez podmioty specjalizacji, branżowości i merytorycznych umiejętności kierownictw poszczególnych podmiotów grupy kapitałowej
zmniejszenie kosztów pozyskiwania funduszy zewnętrznych na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej przez system wewnętrznych zasileń kredytowych


(…)

… jeden z głównych filarów jej rozwoju. W Polsce do najpopularniejszych holdingów można zaliczyć:
Grupa Kapitałowa KGHM Miedź Polska S.A.
Nafta Polska S.A.
Exbud S.A.
ZAW Holding S.A.
Holding Mostostal-Eksport S.A., itd..
LITERATURA:
HOLDING W GOSPODARCE KRAJOWEJ; Bogdan Nogalski, Roman Ronkowski, wyd. przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o. , Gdańsk 2000
HOLDING; Leopold Stecki, wyd. przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1995

… podmiotów, więc zaangażowane muszą być także co najmniej trzy kraje.
Oprócz w/w według Leopolda Steckiego wyróżniamy między innymi jeszcze:
Holding kierowniczy-jego organizacyjno-prawna i ekonomiczna istota polega na tym, że uczestnictwo podmiotu kontrolującego w jednostce zależnej wyraża się w przejęciu od niej funkcji kierowania jego przedsiębiorstwem, bankiem lub inną firmą.
Holding finansowy-podmiot kontrolujący nabywa w jednostkach zależnych znaczne udziały kapitałowe lub określonej wartości akcje.
Holding rodzinny-tworzony na ogół przez członków małej rodziny obejmującej małżonków i ich dzieci.
Holding kapitałowy-uczestnictwo podmiotu kontrolującego w jednostce zależnej obejmuje udział kapitałowy, pojęciem takiego udziału należy objąć także nabycie akcji o znacznej wartości kapitałowej.
VI…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz