Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia - strona 1 Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia - strona 2 Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia - strona 3

Fragment notatki:


1 .Historyczna ewolucja struktur organizacyjnych a dynamika otoczenia - uwarunkowania strukturalne monoprodukcji i dywersyfikacji. Struktura linowa  Historycznie najstarsza struktura organizacyjna  Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika.  Droga służbowa jest prosta: pracownik  zwierzchnik .  Jest to droga zarówno podejmowania decyzji jak i przekazywania informacji. Zalety  prosto i jasno określone zakresy uprawnień odpowiedzialności  jednoznacznie określona hierarchia organizacyjna  łatwa koordynacja i kontrola  szybkość podejmowania decyzji  poczucie stabilności i pewności na poszczególnych szczeblach  możliwość szybkiego awansu efektywnych kierowników liniowych  efektywność w rozwiązywaniu konfliktów Wady  pomijanie zasady specjalizacji  mała elastyczność i podatność na zmiany  skłonność do biurokracji  niebezpieczeństwo zniekształcania informacji przez nadmierne wydłużenie kanałów informacyjnych  nadmierna centralizacja Struktura funkcjonalna Opiera si ę na zasadzie specjalizacji pracy kierowniczej. Ka ż dy pracownik podlega wielu wyspecjalizowanym kierownikom funkcjonalnym, odpowiadaj ą cym za w ą ski, jasno sprecyzowany obszar działania i ich kompetencje ograniczaj ą si ę wył ą cznie do tego obszaru. Zalety  fachowość podejmowania decyzji  skrócenie dróg przesyłania informacji  zwiększenie elastyczności organizacji i jej możliwości  przystosowywania do zmian otoczenia  odbiurokratyzowanie Organizacji Wady  nakładanie się i krzyżowanie uprawnień decyzyjnych odpowiedzialności  częste sytuacje konfliktowe  skomplikowana sieć komunikacyjna  trudności w koordynacji i kontroli  brak poczucia stabilności i pewności na poszczególnych szczeblach Struktura liniowo- sztabowa Ma łączyć zalety struktur liniowej i funkcjonalnej z równoczesnym wyeliminowaniem ich wad Opiera się na zasadach:  jedności kierownictwa  specjalizacji czynności kierowniczych  Wyróżnić można dwa zasadnicze elementy.  powiązane ze sobą więzami służbowymi komórki liniowe uzupełniane organami funkcjonalnymi zwanymi sztabami.  Sztaby grupują wysoko wykwalifikowanych fachowców nie mających uprawnień decyzyjnych w stosunku do komórek liniowych.

(…)

…)
Metoda Boston Consulting Group (BCG)
Podstawowym założeniem macierzy jest wyznaczenie strategii działania poprzez analizę dwóch grup czynników reprezentujących:
oddziaływanie otoczenia,
oddziaływanie wnętrza firmy.
Klasyczny układ macierzy BCG stanowi czteroplanową tablicę, opisaną dwoma współrzędnymi: tempo wzrostu rynku oraz względny udział w rynku. Opiera się na założeniu zdolności linii produkcyjnej…
… na otoczenie przedsiębiorstwa podlegały ewolucji w kierunku wzrostu znaczenia otoczenia w analizie strategicznej firmy (zob. rys. 3). Otoczenie i jego wpływ na przedsiębiorstwo jest jedną z kluczowych kwestii, na które coraz częściej zwraca się baczną uwagę w praktyce zarządzania. Coraz więcej naukowców zwraca uwagę, iż czynniki związane z otoczeniem mają istotny wpływ szczególnie na wzrost małych i średnich…

W wielkich przedsiębiorstwach, składających się z wielu względnie autonomicznych jednostek, wykorzystujących wspólne zasoby, zasadne jest tworzenie struktur
uwzględniających równocześnie dwa lub więcej kryteria rozczłonkowania organizacji na II szczeblu hierarchii organizacyjnej.
Są to struktury: macierzowa i tensorowa
Najważniejszą wspólną cechą obu struktur jest równowaga i równorzędność więzi pionowych…
… struktury macierzowej:
- efektywne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy pracowników
- możliwość rozwiązywania złożonych problemów
- przejrzysta, jasna koordynacja
- elastyczność i innowacyjność
- skrócenie dróg przepływu informacji i całego procesu decyzyjnego
- odciążenie naczelnego kierownictwa od problemów bieżącego zarządzania
- motywujący charakter współudziału w procesie zespołowego rozwiązywania problemów Wady struktury macierzowej:
- wysokie koszty
- konieczność stałej komunikacji a więc i możliwość przepływu niepotrzebnych informacji
- zagrożenie wydłużania procesów decyzyjnych
- wielokrotność podporządkowania może prowadzić do zamieszania i zakłóceń
- ograniczenie zakresu jednoosobowej odpowiedzialności kierownictwa
- niebezpieczeństwo autonomizacji poszczególnych wymiarów.
 Jest to struktura…
… za pomocą rynku, konkurencji i systemu cen.
12. Model łańcucha wartości M.E. Portera - istota i zastosowanie; sieciowy model gospodarki a organizacja wirtualna.
Model łańcucha wartości:
Model łańcucha wartości nazywany także metodą łańcucha wartości lub analizą łańcucha wartości to jedna z koncepcji wewnętrznej analizy organizacji; pozwala na przeanalizowanie strategicznego potencjału jaki posiada…
… organizacji budują przewagę konkurencyjną jaką osiąga. Aby zrozumieć istotę metody łańcucha wartości, trzeba zrozumieć jak Porter postrzega wartość: jest to suma, jaką jest gotów zapłacić klient za to, co dostarcza mu organizacja. To wartość kreuje pozycję firmy względem jej konkurentów. Korzystna występuje w przypadku, gdy wartość wytworzona przekracza sumę kosztów poniesionych w procesie jej wytwarzania…
… tego nurtu byli głównie P.M.S. Blackett, J.D. Bernal i rosyjski uczony L.W. Kantorowicz. Po wojnie metody analiz operacyjnych i logistycznych zaczęto wykorzystywać w gospodarce i zarządzaniu przy lokalizacjach przestrzennych sklepów i magazynów, podziału zasobów rzeczowych i finansowych, zarządzaniu zapasami, modelowaniu produkcji, zaopatrzenia i zbytu. Dalszy rozwój ilościowej teorii decyzji ma miejsce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz