historia Unii Europejskiej - Robert Schuman

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
historia Unii Europejskiej - Robert Schuman - strona 1 historia Unii Europejskiej - Robert Schuman - strona 2 historia Unii Europejskiej - Robert Schuman - strona 3

Fragment notatki:

Historia Unii Europejskiej Unia Europejska stanowi ukoronowanie półwiecza procesów integracyjnych w Europie. Traktat z Ma­astricht zawarty 7 lutego 1992 roku, który powołał ją do życia, nie pozbawił osobowości prawnej ist­niejących uprzednio trzech Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej - EWG, Euro­pejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - EWWiS i Europej­skiej Wspólnoty Atomowej - EURATOM), ani też nie wyposażył Unii Europejskiej w podmiotowość prawną. Tak więc Unia Europejska nie jest formalnie podmiotem na arenie międzynarodowej, a wszelkie umowy z kra­jami trzecimi są nadal zawierane przez Wspólnoty, w ramach ich kompetencji, lub przez państwa człon­kowskie Wspólnot Europejskich. Unia Europejska nie ma też własnych, odrębnych organów, korzysta zaś dla realizacji swych zadań z organów Wspólnot Euro­pejskich. Taki jest stan formalno-prawny, praktycznie natomiast - w języku potocznym i w literaturze - Unia Europejska jest często utożsamiana ze Wspólnotami Europejskimi. Powojenne początki Historia integracji Europy w okresie po II wojnie światowej liczy sobie już ponad pięćdziesiąt lat. U jej podłoża legły przede wszystkim względy polityczne: rezygnacja ze stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych i potrzeba współdziałania państw przy odbudowie Europy ze zniszczeń wojennych. Po­mysł stworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy” padł po raz pierwszy z ust Winstona Churchila, ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, w słynnym przemówieniu wygłoszonym przez niego w Zurychu we wrześniu 1946 r. Nieomal równolegle zaczęły się pojawiać również inne koncepcje zacieśniania współpracy po­między europejskimi państwami. Były one z dużym zaangażowaniem i przekonaniem lansowane przez grono wybitnych polityków, których zwykło się obecnie nazywać „Ojcami Europy”. Zalicza się do nich m.in.: Kanrada Adenauera z Niemiec, Leona Bluma, Roberta Schumana i Jeana Monneta z Francji, Paula Henriego Spaaka z Belgii oraz Alcide'a de Gasperiego z Włoch. Na zwołanym z inicjatywy europejskich polityków, intelektualistów oraz licznych stowarzyszeń naro­dowych i ponadnarodowych kongresie europejskim w Hadze, w maju 1948 r., przyjęto deklarację poli­tyczną wzywającą do zjednoczenia państw europej­skich. W październiku 1948 r . powstała w Brukseli organizacja pod nazwą Ruch Europejski (European Movement) , której celem było propagowanie idei inte­gracji Europy. Data 5 maja 1949 r. zapisała się w hi­storii powstaniem Rady Europy (Council of Europe) , pierwszej europejskiej, międzyrządowej organizacji współpracy, której państwami założycielskimi były Bel­gia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Włochy i kraje skandynawskie. Celem Rady Europy stało się umacnianie i rozwój demokracji, ochrona praw człowieka, sprawiedliwe rozwiązywanie proble­mów społecznych i popieranie europejskiej tożsamości kulturowej. Polska została przyjęta do Rady Europy

(…)

… współpracy, przede wszystkim gospodarczej, wraz z realizacją których można byłoby łatwiej podjąć współpracę polityczną. Twórcom tych koncepcji chodziło głównie o to, aby związać kraje zachodnioeuropejskie, w tym Niemcy i Francję, pod względem ekonomicznym, co stałoby się gwarancją trwałego pokoju w Europie. W ramach tego nurtu myślenia, 9 maja 1950 r. Robert Schuman, ówczesny francuski minister spraw zagranicznych przedstawił swój plan (nazwany później planem Schu­mana) utworzenia wspólnoty węgla i stali. Propozycja ta została przyjęta: 18 kwietnia 1951 r. sześć państw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy) podpisało w Paryżu traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - EWWiS (Euro­pean Coal and Steel Community - ESCC). Na mocy tej umowy, zwanej traktatem paryskim…
…. podpisano w Paryżu Traktat o ustanowieniu Europej­skiej Wspólnoty Obronnej, ale nie wszedł on ostatecz­nie w życie, z uwagi na zgłaszane przez poszczególne państwa obawy przed ograniczeniem ich suwerenności. Dwa lata później, 23 października 1954 r., z inicjaty­wy Anthony'ego Edena, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, podpisano traktat powołujący do życia Unię Zachodnioeuropejską - UZE (Western…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz