Historia państwa i prawa - postępowanie cywilne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - postępowanie cywilne - strona 1 Historia państwa i prawa - postępowanie cywilne - strona 2 Historia państwa i prawa - postępowanie cywilne - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE CYWILNE 1 .Źródła prawa I. Kodyfikacja procesu cywilnego w Austrii - 1781r. - Powszechna ordynacja sądowa (Allgemeine Gerichtsordnung) Powstała za panowania Józefa II; normowała postępowania sądowa w sprawach spornych - grudzień 1796r. - Powszechna ustawa sądowa dla Galicji Zachodniej Poszerzona wersja Powszechnej ordynacji sądowej ; od 1807r. obowiązywała w Galicji Wschodniej, a później w kilku krajach południowowłoskich (Wenecji, Tyrolu, Istrii, Dalmacji, Trieście itd.). Została wzbogacona o przepisy dotyczące: postępowania upadłościowego, wekslowego, górniczego i wojskowego oraz nowe postanowienia dotyczące terminów sądowych.
Procedura austriacka opierała się na zasadach: - dyspozycyjności - kontradyktoryjności - pisemności - formalizmy procesowego i dowodowego - ewentualności (przezorności) Pewne odmienności od procesu powszechnego wykazywały procesy: w sprawach drobnych (ustny i sumaryczny(, posesoryjny, w sprawach małżeńskich, między panami a poddanymi oraz przed sądami szczególnymi (wekslowymi, górniczymi i wojskowymi) Zasady powszechnego procesu cywilnego obowiązywały w Austrii do 1873r. Generalną reformę austriackiej procedury cywilnej zapoczątkowano dopiero w 1893r., wnosząc do parlamentu projekty 4 ustaw regulujących: - organizację sądów - zasady jurysdykcji - procedurę cywilną - postępowanie egzekucyjne Głównym ich autorem był Franz Klein . - 1895r. - uchwalono wraz z nową organizacją sądów procedurę cywilną - 1896r. - uchwalono ordynację egzekucyjną Nowa procedura cywilna, zwana często Kleinowską, całkowicie przebudowała dotychczasowy austriacki proces cywilny. Oparto go na zasadach: - dyspozycyjności - ustności (pisemność stosowano tylko w przypadkach przewidzianych ustawą) - swobodnej oceny dowodów przez sędziego - jawności - instrukcyjności Przepisy procedury cywilnej pozostały w Austrii bez większych zmian do 1914.
II. Kodyfikacja procesu cywilnego w Prusach i II Rzeszy - 1793r. - Powszechna ordynacja sądowa dla państw pruskich (Allgemeine Gerichtsordnung) Ujednolicona procedura cywilna. W 1815r. ogłoszono jej uzupełnienie, zaś w 1833r. uregulowano procesy: mandatowy, sumaryczny, i „bagatelny”. Natomiast ustawą z 1846r. zmieniono pozycję sędziego w postępowaniu. Procedura pruska dzieliła proces na dwa stadia: rozpoznawcze i wyrokujące . Środki dowodowe: samoprzyznanie się, dokumenty, zeznania świadków, przysięga strony, oględziny i opinie rzeczoznawców. Reforma z lat 1833 i 1846 podzieliła procesy na: skrócone (skrócony proces zwyczajny, postępowanie przed sądem jednoosobowym, proces o zniewagi i mandatowy) i szczególne (postępowanie upadłościowe, w sprawach z prawa małżeńskiego i opiekuńczego, o uznanie za marnotrawcę). - 1877r. - nowy kodeks cywilny wraz z nową organizacją sądownictwa oraz nową ordynacją upadłościowa. Wszystkie te akty prawne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz