Historia państwa i prawa polskiego - Pryncypat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 10507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa polskiego - Pryncypat - strona 1 Historia państwa i prawa polskiego - Pryncypat - strona 2 Historia państwa i prawa polskiego - Pryncypat - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 18 stron i porusza zagadnienia takie jak: piastowskie zasady następstwa tronu, koronacje królewskie pierwszych Piastów, kompetencje władzy monarszej, przywilej, immunitety i ich podział, lokacje miast i wsi na prawie niemieckim, monarchia stanowa, sukcesja tronu w monarchii stanowej, zakres władzy królewskiej w monarchii stanowej. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: przywileje w monarchii stanowej, cechy demokracji szlacheckiej, cechy oligarchii magnackiej, szlachecki ruch egzekucyjny, instytucja senatorów – rezydentów, urzędy ministerialne w Rzeczypospolitej szlacheckiej, prawa kardynalne w Rzeczypospolitej szlacheckiej, asady Konstytucji 3 Maja, geneza konstytucji Księstwa Warszawskiego, cechy konstytucji Księstwa Warszawskiego, rada Stanu i Rada Ministrów w Księstwie Warszawskim, administracja terytorialna w Księstwie Warszawskim. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: pozycja ustrojowa króla w Królestwie Polskim w okresie konstytucyjnym, pozycja ustrojowa namiestnika w Królestwie Polskim w okresie konstytucyjnym, rada Stanu w Królestwie Polskim w okresie konstytucyjnym, zasady ustrojowe dekretu Naczelnika Państwa z 22 listopada 1918 r., koncepcja państwa w konstytucji marcowej, pozycja ustrojowa prezydenta w konstytucji marcowej, koncepcja państwa w konstytucji kwietniowej, pozycja ustrojowa prezydenta w konstytucji kwietniowej, sejm i senat w konstytucji kwietniowej, samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, ogólna charakterystyka dawnego polskiego prawa prywatnego, zawarcie i rozwiązanie małżeństwa w dawnym prawie polskim. Ponadto, dokument zawiera informacje na temat zagadnień takich jak: stosunki majątkowe między małżonkami w dawnym prawie polskim, własność podzielona w dawnym prawie polskim, ograniczenia własności w dawnym prawie polskim, dziedziczenie beztestamentowe w dawnym prawie polskim, zasady wymiaru kary w dawnym prawie polskim, bliższość do dowodu w dawnym prawie polskim, projekty kodyfikacyjne w epoce stanisławowskiej, prawo cywilne Landrechtu pruskiego z 1794 r., prawo karne w Królestwie Polskim, austriackie prawo karne na ziemiach polskich, zasady polskiego kodeksu karnego z 1932 r.

Piastowskie zasady następstwa tronu Pryncypat:
- wydzielenie dzielnic wszystkim synom panującego
- jedność państwa - zachowanie władzy przez jednego z synów - princepsa
- władza o charakterze ogólnopaństwowym
- princeps prowadzi wojny, politykę zagraniczną, mianuje biskupów
Seniorat:
- władzę obejmuje najstarszy syn
- zachowuje własną dzielnicę, otrzymuje dzielnicę pryncypacką - Małopolskę i Kraków
Zasada rządów opiekuńczych.
Koronacje królewskie pierwszych Piastów.
Król - tytuł pochodzący od Karola Wielkiego
Uświetnienie panującego a nie reguła
Tylko 3 na 8 Piastów było królami
Jedność państwa i władzy centralnej
Niezależność wobec innych władców
Bez sankcji papieża i wbrew cesarstwu
Insygnia koronacyjne
Kompetencje władzy monarszej.
Szeroka władza ograniczana przez radę monarszą i wiece
Charakter patrymonialny
Podlegał monarsze wymiar sprawiedliwości, polityka wewnętrzna i zagraniczna
Nadawanie urzędów, ziem, mianowanie biskupów, zarząd budżetem, dowodzenie armią
Przywilej - prawo (dokument) nadane przez monarchę określonej grupie społecznej obowiązujące na danej ziemi lub w całym kraju (przywilej generalny)
1180 Łęczyca Kazimierz II Sprawiedliwy Dla Kościoła: zniesienie ius spolii (prawa księcia do ruchomości po zmarłym biskupie), ograniczenie nadużyć w korzystaniu z podwód (usł

(…)

… litewski, oraz podskarbi nadworny koronny Rządy sejmikowe w XVII-XVIII w.
Jw. Te tzw. "rządy sejmikowe" zostały zniesione w 1717
Reformy ustrojowe z lat 1764-1775. Rada Nieustająca. Komisje Wielkie.
zniesiono liberum veto w głosowaniu w sprawach skarbowych i wojskowych.
ograniczono władzę hetmanów, czyniąc ich przewodniczącymi Komisji Wojskowych z głosem stanowczym
formowanie się monarchii konstytucyjnej oddzielenie funkcji parlamentarnych od rządzenia
powołanie w 1775 roku Rady Nieustającej - formalny rząd polski - wykładnia prawa, podział resortowy (wojska, interesów zagranicznych, skarbu, policji, cudzoziemców)
Prawa kardynalne w Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Zasada wolnej elekcji
Zasada Liberum veto
Zasada Neminem Captivabimus - nietykalności osobistej szlachty
Prawo do wypowiadania posłuszeństwa…

Zniesienie liberum veto
Poseł - przedstawiciel całego narodu, naród - wszystkie stany
Dopuszczenie mieszczan - 24 plenipotentów do sejmu
Pozycja ustrojowa monarchy w Konstytucji 3 Maja. Straż Praw.
Osłabienie pozycji króla
Stoi na czele władzy wykonawczej - Straży Praw, obsadzanie urzędów
Brak wpływu na budżet, podatki, stanowienie i wykładnie prawa
Inicjatywa ustawodawcza Król przestał być odrębnym stanem…
…) nie świadczyła już w naturze, lecz uiszczała pieniądze za określony towar
Zaliczany do rodzaju pochodnego nabycia własności
Ruchomości - fizyczne wręczenie przedmiotu i uiszczenie ceny
Nieruchomości - dwa akty - Wzdanie - umowa realna między zbywcą (uroczysta formuła rezygnacji z danego dobra) a nabywcą (uiszczenie opłaty), wręczenie nabywcy przedmiotu symbolizującego grunt / wwiązanie - symboliczne gesty…
… sejmujące: król, senat, izba poselska
Powstał gdy na ogólnopolskie zjazdy urzędnicze zaczęła przybywać szlachta i przedstawiciele miast
Od 1573 zwoływany był przez monarchę raz na dwa lata.
Bez zgody sejmu król nie mógł nałożyć nowych podatków
Sejm był organem ustawodawczym, co potwierdziła konstytucja z 1505
Struktura, skład i kompetencje Sejmu Walnego w XVI w.
Skład - 3 stany sejmujące: król, senat, izba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz