historia państwa i prawa polskiego - Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3178
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
historia państwa i prawa polskiego - Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce - strona 1 historia państwa i prawa polskiego - Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce - strona 2 historia państwa i prawa polskiego - Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Jej atutem jest to, że każdy temat jest opisany w odrębnym punkcie, co sprawia, ze notatka jest bardzo przejrzysta i bardzo przyjemnie się z niej korzysta. Notatka historia państwa i prawa polskiego rozpoczyna się od charakterystyki monarchii wczesnofeudalnej w Polsce. Kolejnym tematem jest rozbicie dzielnicowe, 3. Charakter ustrojowy wiecu w dobie monarchii patrymonialnej, Dualizm władzy w okresie monarchii stanowej, następnie Korona Królestwa Polskiego i osobowość prawna Korony. Kolejnymi omówionymi tematami jest: Samorząd miejski w XV ? XVIII w. ustrój sądów miejskich. Źródła prawa miejskiego w Polsce, Charakterystyka Księgi Elbląskiej, postępowanie sądowe wg. Księgi Elbląskiej, Statuty Kazimierza Wielkiego i ich redakcje, Statuty litewskie, kodyfikacja prawa w XVI w. Z notatki można dowiedzieć się również szczegółów dotyczących recepcji prawa rzymskiego w Polsce, Sejm szlachecki w Polsce. W dokumencie opisano działanie sejmików szlacheckich, senatorów rezydentów oraz obowiązywanie artykułów henrykowskich. Opisano i scharakteryzowano również urzędy ziemskie i konfederacje. Można dowiedzieć się z notatki historia państwa i prawa polskiego o uniach Polski z Litwą i ich konsekwencjach. Przybliżono temat praw kardynalnych i komisji rządowych wielkich, wyjaśniono czym była Rada Nieustająca, Straż Praw i jaki ustrój polityczny panował w Polsce po wprowadzeniu Konstytucji 3 - maja. Przeanalizowano akt prawny prawo o miastach, prawo karne i sądy za powstania kościuszkowskiego, jak również prawo hipoteczne, wekslowe i małżeńskie w Polsce szlacheckiej. Kary kompozycyjne i szkołą humanitarna - te zagadnienia również zostały omówione w notatce. W kolejnych tematach przeanalizowano sądownictwo wszystkich szczebli, w tym Trybunał Koronny, Sąd asesorski, referendowy i sejmowy. Następnie przeanalizowano ustroje i sądownictwo poszczególnych regionów pod zaborami, Statut organiczny z 1832 roku, oraz likwidację odrębności i unifikację z prawem zaborcy. Przybliżono treść kodeksu napoleona BGB i ABGB. Przeanalizowano prawodawstwo pod zaborami i jego ewolucję, wynikającą z pozytywizmu prawniczego.Bardzo szczegółowo potraktowano materię z prawa polskiego i ustroju z okresu dwudziestolecia międzywojennego, podobnie zajęto się administracją i sądownictwem z okresy II Rzeczypospolitej. Dokładnie przeanalizowano prawo karne, prawo cywilne, prawo zobowiązań, prawo handlowe II Rzeczypospolitej. Łącznie przeanalizowanych i bardzo szczegółowo opisanych zostało 131 zagadnień, które stanowią bardzo dobry materiał do nauki historii państwa i prawa polskiego.

Historia Państwa i Prawa
Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce.
Monarchia była monarchią patrymonialną, państwo rzeczą prywatno - prawną, stanowiło własność monarchy, który mógł nim dowolnie dysponować ( również poszczególnymi ziemiami i ludnością - związek z wykonywaniem ius ducae). Nie rozróżniano majątku prywatnego władcy ( patrimonium), a sprawowaną przez niego władzą publiczną.
Monarcha uważany był za władcę kraju i jego prywatnego właściciela.
Z reguły władcy Polski nosili tytuł książęcy, do 1138 królewski uzyskali B. Chrobry ( 1025), Mieszko II (1025) i Bolesław Śmiały ( 1076). W okresie rozdrobnienia feudalnego zaniechano koronacji, została przywrócona w 1295.
Władzę monarszą obok tytulatury umacniała dynastyczna ciągłość - obejmowali tron męscy spadkobiercy władcy, najpierw w linii prostej, potem bocznej.
Zakres władzy był znaczny - prawa monarchy obejmowały sprawowanie władzy wykonawczej ( obsadz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz