historia banku PKO - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
historia banku PKO - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Historia banku PKO
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna został powołany na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu w marcu 1929 roku. Akt notarialny o utworzeniu Banku sporządzono w październiku 1929 roku, a kilka dni później Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki SA do rejestru handlowego. Pierwszym Prezesem Rady Banku, sprawującym tę funkcję przez cały okres międzywojenny, był jego założyciel, Henryk Gruber, Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności. W 1948 roku wprowadzono reformę systemu bankowego. Miała ona na celu radykalne zmniejszenie liczby banków i ich ścisłą specjalizację. Jednak w nowym modelu Bank, mimo specyficznego charakteru działania, przetrwał i zachował samodzielność, ale jego dalsze istnienie powiązano z wprowadzeniem w Polsce eksportu wewnętrznego. W ramach tego systemu osoby zamieszkałe za granicą przekazywały poprzez placówki Banku waluty obce na rzecz swoich bliskich w Polsce.
W 1969 roku nastąpiły ważne zmiany w strukturze własnościowej Banku - Skarb Państwa wszedł w posiadanie większościowego pakietu akcji Banku. W latach siedemdziesiątych, wraz z liberalizacją przepisów dewizowych i zezwoleniem na posiadanie przez osoby fizyczne rachunków walutowych, zadania Banku zostały rozszerzone i stał się on bankiem wyspecjalizowanym w dewizowej obsłudze ludności. Zadania banku wymagały rozbudowy sieci placówek. Powstawały one głównie w dużych aglomeracjach miejskich gdzie zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi było największe. Na początku lat osiemdziesiątych Bank przejął obsługę przedsiębiorstw eksportu wewnętrznego, w tym finansowanie importu oraz rozszerzył obsługę innych transakcji handlu zagranicznego. Podjął również obsługę przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, tzw. firm polnijnych oraz firm rzemieślniczych.
Nową kartę w historii Banku otworzyła reforma systemu bankowego, zapoczątkowana w 1989 roku wydzieleniem funkcji komercyjnych z banku centralnego i uchwaleniem przez Sejm nowego Prawa bankowego i ustawy o Narodowym Banku Polskim. Reforma zniosła podział kompetencji między bankami i umożliwiła powstawanie nowych banków, tworząc w ten sposób warunki do rozwoju konkurencji w sektorze bankowym.
Zarząd Banku od 1989 r. zaczął realizować strategię Banku uniwersalnego, o pełnym zakresie usług w dziedzinie bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, z założeniem szybkiego osiągnięcia pozycji jednego z wiodących banków polskiego sektora bankowego. W wyniku konsekwentnej realizacji tej strategii Bank osiągnął wyznaczony cel: po kilku latach stał się jednym z wiodących banków na rynku, mimo coraz silniejszej konkurencji. W wielu dziedzinach był i jest liderem, jako pierwszy wprowadzając na rynek innowacyjne produkty i rozwiązania. W początkowym okresie transformacji gospodarki Bank odegrał istotną rolę w tworzeniu nowych rynków finansowych: pieniężnego i kapitałowego. Utworzył pierwsze w Polsce biuro maklerskie, które rozpoczęło działalność w marcu 1991 roku. Aktywność Banku na rynku papierów wartościowych znacząco przyczyniła się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.


(…)

Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje Banku Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. Pod koniec czerwca Bank Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W paśdzierniku 1998 r. rozpoczął działalność pierwszy w Polsce oraz w regionie Europy środkowej i Wschodniej Oddział Elektroniczny Grupy Pekao S.A., który umożliwia klientom dostęp do ich rachunków poprzez sieć Internet. 1 stycznia 1999 roku cztery banki połączyły się w jeden uniwersalny bank pod wspólną nazwą Bank Pekao SA. W dniu 23 czerwca 1999 roku w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa została zawarta umowa sprzedaży pakietu 75.707.500 akcji Banku Pekao SA na rzecz konsorcjum UniCredito Italiano SpA i Allianz Aktiengesellschaft. W dniu 3 sierpnia 1999 roku została zrealizowana transakcja sprzedaży 52,09 procent kapitału akcyjnego Banku Pekao SA poza rynkiem regulowanym, na rzecz konsorcjum UniCredito Italiano SpA i Allianz Aktiengesellschaft.
16 września 1996 rok - Grupa Pekao S.A. W skład grupy weszły:
Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie,
Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie,
Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi,
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
Akcjonariat
Liczba…
… akcjonariuszem banku PEKAO S.A. jest UniCredito Italiano, który jest posiadaczem 53,17% akcji więc jest zarazem głównym decydentem na WZA. Pozostali akcjonariusze są bardzo rozproszeni, z czego 1/3 akcji jest w posiadaniu indywidualnych akcjonariuszy. Na uwagę zasługuje również fakt, iż 4,15% posiada skarb państwa.
Suma bilansowa Pekao S.A. w latach 1999-2002 (w tys zł)
1999
2000
2001
2002
Suma bilansowa…
… poprzedni 100
100
463,44
157,53
61,46
Analiza wskaźnikowa
Analiza wskaźnikowa - płynności i wypłacalności
Płynność to zdolność do zaspokajania zapotrzebowania na gotówkę
Licznik to zawsze odpowiednia co do okresu zapadalności wartość aktywów.
1. Wskaźnik płynności gotówkowej 1999
2000
2001
2002
0,73
0,21
0,22
1,24
2. Wskaźniki płynności i wypłacalności
1999
2000
2001
2002
Współczynnik wypłacalności
12,36…
Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje Banku Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. Pod koniec czerwca Bank Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W paśdzierniku 1998 r. rozpoczął działalność pierwszy w Polsce oraz w regionie Europy środkowej i Wschodniej Oddział Elektroniczny Grupy Pekao S.A., który umożliwia klientom dostęp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz