Analiza finansowa Pekao S.A - wskaźniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa Pekao S.A - wskaźniki - strona 1 Analiza finansowa Pekao S.A - wskaźniki - strona 2 Analiza finansowa Pekao S.A - wskaźniki - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp W warunkach gospodarki rynkowej niemal każda decyzja gospodarcza, finansowa lub inwestycyjna zawiera w sobie elementy niepewności i ryzyka. W konsekwencji proces decyzyjny potrzebuje ciągłego dopływu informacji i wykonywania na ich podstawie analiz ekonomiczno-finansowych należących do podstawowych elementów zarządzania strategicznego.
Podstawowymi materiałami do przeprowadzenia analizy finansowej są: zweryfikowane bilanse i rachunki wyników za lata poprzednie. Głównym celem analizy finansowej jest ocena realności założeń firmy na okres kredytowania w zakresie efektywności finansowej (planowanej wielkości sprzedaży, kosztów i zysku) oraz sytuacji majątkowo-płatniczej (przewidywanej wartości majątku trwałego i obrotowego oraz przewidywanych zobowiązań wobec banku i pozostałych wierzycieli).
Analiza finansowa może przebiegać w różnych kierunkach, a mianowicie może być prowadzona jako analiza porównawcza, analiza strukturalna oraz analiza wskaźnikowa wielkości wykonanych (ex post) oraz przede wszystkim wielkości prognozowanych (ex ante). Analizy te mają głównie na celu ustalenie trendów kształtowania się danych finansowych, porównanie pozycji firmy z sytuacją w branży.
Analiza porównawcza, polega na porównaniu poszczególnych danych sprawozdawczych między sobą w kolejnych okresach (np. kształtowanie się w kolejnych latach wielkości sprzedaży). Ten sposób analizy w polskich warunkach musi jednak uwzględniać wskaźniki inflacji, może bowiem okazać się, że np. 15% zwiększenie sprzedaży - przy 20% inflacji - oznacza realny jej spadek. Analiza strukturalna bilansu i rachunku wyników polega na określeniu udziału poszczególnych części składowych w łącznej wartości sprawozdania, np. procentowy udział w aktywach produkcyjnego majątku trwałego w okresie kolejnych lat. Analiza wskaźnikowa służy do określenia pozycji finansowej firmy, poprzez: porównanie aktualnego i przyszłego poziomu współczynników do osiąganych w przeszłości, poziomu wskaźników osiąganych przez firmę do wskaźników innych przedsiębiorstw z danej branży, poziomu wskaźników osiąganych przez firmę do założeń planu. Przy przeprowadzaniu analizy wskaźnikowej ocenie poddaje się działalność przedsiębiorstwa pod kątem: efektywności finansowej, rozumianej jako zdolności do generowania zysku netto wystarczającego na finansowanie potrzeb bieżących i rozwojowych, płynności płatniczej, czyli zdolności firmy do terminowej spłaty bieżących zobowiązań, sytuacji majątkowej (wielkość majątku i źródła jego finansowania). Do najczęściej wyliczanych przez bank wskaźników przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa należą: wskaźniki rozwoju działalności, określające tempo przyrostu poszczególnych wielkości w kolejnych okresach (np. tempo wzrostu sprzedaży, zysku, kapitału),

(…)

… się, że równowaga jest zachowana, jeżeli wskaźniki przyjmują wartość zbliżoną do jedności. TABELA 6: Wskaźniki płynności i wypłacalności obliczone dla Banku Pekao S.A.
Na 31.12.94
Na 31.12.95
Na 31.12.96
Na 31.12.97
Na 30.06.97
Współczynnik wypłacalności (%)
Wskaźnik płynności 11) Wskaźnik płynności 22) Gotówka i należności od instytucji finansowych w tym NBP/zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego…
… pieniężnych w danym okresie. Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy finansowej dla Banku Pekao S.A.
Praca składa się z trzech rozdziałów.
Rozdział pierwszy mówi nam o historii polskiej bankowości. Sięgając do jej korzeni mamy ogólny pogląd na system bankowy w Polsce w czasach jego powstawania oraz w czasach współczesnych. W rozdziale drugim przedstawione zostały dzieje Banku Pekao S.A.. Rozdział trzeci i ostatni jest prezentacją analiz finansowych sporządzonych dla Banku Pekao S.A. Omówione zostaną zagadnienia związane z oceną standingu Banku na podstawie jego sprawozdań finansowych oraz przeprowadzona analiza wskaźnikowa. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKU PEKAO S.A.
Syntetyczne sprawozdania finansowe
Źródłem informacji do przeprowadzenia analizy są syntetyczne sprawozdania finansowe…
… rezerw płynności. Na ogół są to jednak aktywa niedochodowe lub niskodochodowe i banki starają się utrzymywać ich stany na możliwie najniższym poziomie.
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do dyskontowania w banku centralnym są to papiery wartościowe szybko zbywalne, które mogą być traktowane jako rezerwy płynności tzw. drugiej linii. Zalicza się do nich weksle skarbowe, weksle do redyskonta
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz