Historia administracji i ustroju

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 3346
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji i ustroju - strona 1 Historia administracji i ustroju - strona 2 Historia administracji i ustroju - strona 3

Fragment notatki:


15.04.2012 KONSTYTUCJA KWIETNIOWA - 23.04.1935r. - zamieniła normy wyboru P
- 8.07.1935r. uregulowała wybory P
System: - zasady skomplikowane
- na stanowisko P:
Ustępujący P
Tzw. Zgromadzenie Elektorów - 80 członków - z osób wskazanych przez Sejm(50) i Senat(25) - z obywateli najgodniejszych dec.Parlament Wiriliści: - Marszałek Sejmu i Senatu,PRM , PSN
- 5 elektorów
- byli wybierani Wybory powszechne: - prawo posiadali obywatele, którzy ukończyli 21 lat
- bez różnicy na płeć
- czynne prawo wyborcze Opróżnienie głowy państwa: - upływ kadencji
- Konst.Kwietniowa nie zmieniła zasad-7 lat kadencja
- śmierć P- Marszałek Senatu z-cą - zadaniem jak najszybsze zgromadzenie elektorów
- P mógł ustąpić, zrzec się wtedy Marszałek Senatu z-cą
- usunięcie P nie istniało
!- P nie ponosił odp.za działania urzędowe np.za dekrety
!- P ponosił odp. za przestępstwo ale tylko po zakończeniu kadencji może być pociągnięty do odpowiedzialności Konstytucja przewidywała: - uznawała możliwość uznania urzędu P za opróżniony
- Sejm i Senat( Parlament) mógł uznać, większością 3/5 głosów członków Parlamentu
- Marszałek Senatu zastępował Prezydenta
Uprawnienia Prezydenta: 1.Upr.WOJSKOWE
- rozszerzone
- najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych( Proregatywa) Proregatywy- uprawnienia kiedy P nie potrzebował zgody
2.Upr. SĄDOWE
- jak w Konst.Marcowej
- do prawa łaski
- do mianowania sędziów
3.Upr. USTAWODAWCZE
- zwiększają się upr.
- w os. P skupia się jednolita władza
4.Upr.USTROJODAWCZE
- P posiadał uprzywilejowaną inicjatywę zmiany Konst.
(bez poprawek Parlamentu,który głosował w całości) - projekt był wnoszony pod obrady
- projekt uchwalony tylko większością głosów
- P w ciągu 30 dni mógł wnieść ten projekt do Sejmu do ponownego rozpatrzenia
( Veto zawieszające) - tym projektem może się zająć dopiero następna kadencja Parlamentu( w tym samym brzmieniu) - bez zgody P Konst. zmienić nie można
- P przysługiwało Veto zawieszające ( do następnej sesji zwyczajnej) ,wynikało z Noweli Sierpniowej- budżetu
- P miał prawo do zwoływania Parlamentu
- zwoływanie, odraczał
- podpisywanie ustawy do Dz. Ustaw


(…)

… Hetman Polny(dla Litwy i Korony)
- 16 członków- Korona
- 6 członków- Litwa
- miały org. zaopatrzenie sił zbrojnych, transport, szkolenie
Upr.Sądowe:
- w zakresie spr. skarbowo-wojskowych
- zlikwidowano w 1776r.
1775 - Rada Nieustająca(Utworzona na Sejmie W-skim)
1776 -Departament Rady przyjął kompetencje Komisji Wojskowej
1773-Komisja Wielka(EDUKACJI NARODOWEJ)
- 1 Ministerstwo oświaty i świeckiej
- komisja autonomiczna
Tzn.Nie podlegała Radzie Nieustającej
- podlegała bezpośrednio królowi
- 8 osób
- kadnecja 6 lat
- Sejm powoływał 1 skład Komisji,później król
Kompetencje:
-Konst. 1775r. zakres kompetencji Komisji Wielkiej
- ma pełnić nadzór nad U,G i szkołami publ.
- opracowała i wprowadziła jednolity program nauczania
-podręczniki dla szkół
Rada Nieustająca:
- składać się miała z 3 stanów(org…
… i Kaszelanowie)
- 2 Senatorów- nie określono, Senat decydował
3.PRZEDTAWICIELE STANU RYCERSKIEGO
3.KOMISJE KONSYLIARNE-STAN RYCERSKI
-wybierany wśród Konsyliarzy Marszałka Rady Nieustającej
- wybory raz na 2 lata
- os. zaufana i godna,doświadczenie w życiu publicznym
- nie może być to poseł aktualny
-np.były poseł,misja dyplomatyczna,dyputant,asesor w 1 jurysdykcji
- przebywać musiała w W-wie
Obowiązki:
- najbliżsi członkowie nie mogli mieć pokrewieństwa
- jeżeli więcej niż 6 m-cy musiał uzyskac zgodę Rady Nieustjącej
- nie mógł wyjeżdżać za granicę(nawet misje dyplomatyczne)
- nie mógł rezygnować ze swojej funkcji
MARSZAŁEK Rady Nieustającej:
- mógł być tylko i wyłącznie Kanclerz
-tylko 1 kadencja (4lata)
WYBORY DO RN:
-raz na 2 lata(na Sejmach zwyczajnych)
- zwykłą większością głosów
- ustępowało 2/3 RN…
…, funkcje regulacji)
2. Czas od państwowości Polski do 20-lecia
3.Państwowość Polski do rozbioru
4. Księstwo Warszawskie
5. Królestwo Polskie
6. Cesarz austriacki
7.Administracja centralna
8. Organy kolegialne, Komisje Wielkie 1764 r.(4 komisje)
9. Komisja Edukacji Narodowej
10. Rada Nieustająca 1775
11. Konstytucja 3 maja, komisje wielkie, podstawa konstytucyjna
12. Rada Stanów
13. Rada Ministrów
14…
… monarchy)
- potrzebna zgoda monarchy
- dały początek Sejmikom i Sejmu WALNEGO
*Ogólnopaństwowe- początek Sejmowi Walnemu
* Ziemskie- początek Sejmikom Ziemskim
* Prowincjonalne
WYKONAWCZE:
- ograniczenie wydawania przywilejów
Np.uprawnienia skarbowe
Posesjonata- szlachcic posiadający nieruchomości ziemskie
Ekspektatywa- obietnica mianowania na konkretny urząd w przyszłości
OBJĘCIA ST. GŁOWY PAŃSTWA
- ok…
… do koronacji
- zwołanie Sejmu(do jak najszybszej przygotowania elekcji)
- zostawał PRYMAS
Marszałek Wielki Koronny (Interrex- powinien być)
- zarządzał dworem królewskim
Wolna elekcja:
- prawo wyborcze będą mieli wszyscy obywatele
- obywatelem był tylko szlachcic(każdy szlachcic)
- cenzus płci(tylko mężczyźni)
- nie wiadomo było czy wybory pośrednie czy bezpośrednie
Elekcja viritim:
- mąż w męża- wybory…

Procedura posłuszeństwa nie została uregulowana w aktach henrykowskich 1607r.- określono tą procedurę wypowiedzią królowi
- 3 razy trzeba upomnieć króla żeby go wypowiedzieć
1. Prymas jest osobą, która może upomnieć króla, 2. a jeżeli tego nie zrobi ma do tego prawo Senator (robi to 2-gi raz), 3. trzeci raz króla upomina Sejm
Po zmianie procedury:
- 2-gie upomnienie udziela sejmik ziemski, na tej ziemi…
… za zgodą sejmiku ziemskiego
UPRAWNIENIA SKARBOWE
- nie dotyczyły finansów skarbowych
- król decydował o wydatkach ze skarbu
UPRAWNIENIA WYKONAWCZE O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM
- władcę uważano za opiekuna sierot
- wydawanie habilitacji (nadawanie szlachectwa poza tym stanem)
1578r. władca został pozbawiony i sejm został uprawniony
- królowi przysługiwało prawo do INDYGENATU (prawo do nadawania szlachectwa…

- nowa Konstytucja demokratyczna(miał zamiar)
- monarchia parlamentarna
- tylko rok funkcjonował
Franciszek Józef I nadał kolejną Konstytucję 1849r.
- do 1851r. funkcjonowała
- uchylona przez cesarza
- przywrócono absolutna władzę cesarza(do 1860r.)
3.PO 1860 ROKU
- upadek absolutyzmu cesarskiego
- klęska Austrii w wojnie
- Austria ogłosiła bankructwo
- funkcjonują 2 rządy
1. dla krajów węgierskich
2…
… (TRYBUNAŁ STANU)
Trybunał Stanu(TS)
Skład:
- przewodniczącym Prezes Sądu Najwyższego(PSN)
- członków powoływał Sejm i Senat
Kara:
- orzec karę utraty urzędu M
- karę w ustawach karnych
Środki kontroli parlamentarnej (KONTROLA M i RM)
Konstytucja przewidywała 4 środki:
WOTUM NIEUFNOŚCI
UDZIELANIE ABSOLUTORIUM
- Sejm uchwalał 3/5 głosów
- mogła być odmowa lub udzielenie
PRAWO INTERPRETACJI
- Posłowie mogli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz