Higiena personelu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Higiena personelu - strona 1 Higiena personelu - strona 2

Fragment notatki:

HIGIENA PERSONELU Pracownicy musz ą post ę powa ć zgodnie z wymogami higieny i nie mog ą stanowi ć ź r ó d ł a zanie­czyszczenia ż ywno ś ci. Podstawowe wymagania dotycz ą ce higieny osobistej i warunk ó w zdrowia pracownik ó w przedstawiaj ą si ę nast ę puj ą co: pracownicy powinn i posiada ć odpowiednie kwali fikacje w zakresie podstawowych zagadnie ń higieny ka ż da osoba pracuj ą ca na stanowisku wymagaj ą cym bezpo ś redniego kontaktu z ż yw­ no ś ci ą musi wykazywa ć odpowiedni stan zdrowia okre ś lony na podstawie bada ń lekar­ skich i odpowiednic h bada ń analitycznych pracownik chory lub podejrzany o chorob ę zaka ź n ą , cierpi ą cy na infekcje dr ó g odde­ chowych, biegunk ę lub ropne schorzenia sk ó ry powinien by ć bezzw ł ocznie odsuni ę ty od pracy wymagaj ą cej kontaktu z ż ywno ś ci ą pracownicy nie mog ą przechowy wa ć rzeczy o sobistych w strefie produkcyjnej pracownicy nie mog ą wykonywa ć czynno ś ci, kt ó re mog ł yby przyczyni ć si ę do zanie­czyszczenia ż ywno ś ci, a w szczeg ó lno ś ci pi ć , spo ż ywa ć posi ł k ó w, je ść s ł odyczy lub ż u ć gumy, pali ć tyto ń , plu ć , kas ł a ć , czy ś ci ć nos i tp. przed rozpocz ę ciem pracy ka ż dy pracownik produkcyjny powinien umy ć si ę i za ł o ż y ć czyst ą odzie ż robocz ą (najlepiej bia łą lub w jasnych kolorach) oraz odpowiednie nakrycie g ł owy i ewentualnie (tam gdzie to konieczne) obuwie robocze i maseczki ochronne ka ż dy pracownik musi przestrzega ć zasad higieny i czysto ś ci (zw ł aszcza r ą k, mie ć kr ó t­ko obci ę te paznokcie; odzie ż ochronna powinna by ć czysta i nieuszkodzona oraz ca ł ko­wicie zakrywa ć odzie ż osobist ą pracownika i w ł osy pracownicy produkcyjni nie mog ą nosi ć bi ż uterii, zegark ó w, szpilek i spinek do w ł os ó w oraz innych drobnych przedmiot ó w, kt ó re mog ł yby zagra ż a ć bezpiecze ń stwu konsu­menta w przypadku dostania si ę do ż ywno ś ci wszelkie skaleczenia i rany, je ś li osoba jest dopuszczona warunkowo do pracy, powinny b y ć zabezpieczone wodoodpornym opatrunkiem, najlepiej w kolorze niebieskim w celu jego szybkiej identyfikacji w przypadku ewentualnego dostania si ę do ż ywno ś ci. Pracownicy powinni my ć r ę ce: przed rozpocz ę ciem pracy z ż ywno ś ci ą ka ż dorazowo po wyj ś ciu z toale ty po ka ż dej czynno ś ci z surowcami lub p ół produktami i ka ż dej innej czynno ś ci „ brudnej" po ka ż dym wyj ś ciu poza przestrze ń produkcyjn ą okresowo podczas pracy, gdy nast ę puje zmiana rodzaju wykonywanej czynno ś ci w pomieszczeniach zak ł adu niedozwolone jest prz ebywanie zwierz ą

(…)

… produkcyjnej
pracownicy nie mogą wykonywać czynności, które mogłyby przyczynić się do zanie­czyszczenia żywności, a w szczególności pić, spożywać posiłków, jeść słodyczy lub żuć gumy, palić tytoń, pluć, kasłać, czyścić nos itp.
przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik produkcyjny powinien umyć się i założyć czystą odzież roboczą (najlepiej białą lub w jasnych kolorach) oraz odpowiednie nakrycie głowy i ewentualnie (tam gdzie to konieczne) obuwie robocze i maseczki ochronne każdy pracownik musi przestrzegać zasad higieny i czystości (zwłaszcza rąk, mieć krót­ko obcięte paznokcie; odzież ochronna powinna być czysta i nieuszkodzona oraz całko­wicie zakrywać odzież osobistą pracownika i włosy
pracownicy produkcyjni nie mogą nosić biżuterii, zegarków, szpilek i spinek do włosów oraz innych drobnych przedmiotów…
… żywności
zakazu palenia tytoniu na terenie zakładu i stosowne wytyczne w tym zakresie
uregulowań dotyczących prania odzieży ochronnej

… posiłków i odpoczynku:
szatnie dla pracowników powinny mieć wydzielone części bądź szafki na odzież i przedmio­ty osobistego użytku oraz odzież roboczą pracowników. Należy również zapewnić dosta­teczną liczbę urządzeń sanitarnych
umywalki powinny być podłączone do ciepłej i zimnej wody (najlepiej zastosować baterie uruchamiane łokciem, nogą lub na fotokomórkę)
obok umywalki powinien znajdować się pojemnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz