Grzejniki w wodnych instalacjach CO - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grzejniki w wodnych instalacjach CO  - omówienie  - strona 1 Grzejniki w wodnych instalacjach CO  - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

GRZEJNIKI W WODNYCH INSTALACJACH C.O.
Grzejnik jest końcowym elementem instalacji centralnego ogrzewania; jego za­daniem jest przekazywanie ciepła ze źródła do pomieszczenia, w którym się znajduje. W obecnie stosowanych systemach ogrzewania po­mieszczeń czynnikiem grzejnym jest najczęściej woda i z tego powodu przedstawione zostaną szerzej grzejniki wodne. W instalacjach parowych niskoprężnych podstawowym problemem jest tu intensywna korozja związana z obecnością pary wodnej i powietrza w grzejniku, dlatego nie stosuje się grzejników z blachy stalowej lecz grzejniki rurowe i grzejniki żeliwne. W instalacjach parowych wysokoprężnych, ze względu na ciśnienie, stosuje się grzejniki rurowe.
Zasadą pracy ogrzewania wodnego jest utrzymywanie odpowiedniej różni­cy temperatury pomiędzy średnią temperaturą grzejnika i temperaturą w pomieszczeniu. Czynnik grzewczy -woda - schładza się przepływając przez grzejnik, oddając ciepło do po­mieszczenia. Ilość czynnika (stru­mień) oraz jego temperatura zależy od chwilowego zapotrzebowania da­nego pomieszczenia na ciepło, tem­peratury jaką należy w nim utrzymy­wać oraz obliczeniowych parametrów czynnika.
Nowoczesne układy grzewcze po­winny szybko reagować na zmianę temperatury w pomieszczeniu (np. na skutek chwilowych zysków ciepła od nasłonecznienia), bowiem w ten sposób można zmniejszyć zużycie ciepła i koszty ogrzewania. Du­ży wpływ na szybkość reakcji układu ma pojem­ność wodna grzejników. Im więcej wo­dy zawiera grzejnik, tym wolniejsza będzie reakcja układu ogrzewania. Istotne jest także zastosowanie grzejnikowych za­worów termostatycznych. Wymiana ciepła między grzejnikiem a pomieszczeniem odbywa się zarów­no przez konwekcję swobodną, jak i promieniowanie. Różnorodność kon­strukcji grzejników pozwala na kształtowanie rozkładu wymiany ciepła po­między te dwa sposoby przekazywa­nia ciepła. Organizm człowieka źle re­aguje na duże różnice temperatury pomiędzy powierzchnią ciała człowieka a otoczeniem. W pomieszczeniach z zimnymi prze­grodami (np. słabo izolowana ściana zewnętrzna, duże powierzchnie okien o małej izolacyjności) podwyższenie temperatury powietrza w pomieszczeniu (temperatura w czasie odbioru wg PN-82/B-02402) oraz zwiększony udział promieniowania po­zwalają zrekompensować dyskomfort cieplny - ale np. podniesienie temperatury grzejnika konwekcyjnego spowoduje wzrost lokalnego dyskomfortu cieplnego osób przebywających blisko grzejnika, dlatego też np, w Niemczech zaleca się parametry obliczeniowe instalacji c.o. 80/60°C czy 75/60°C, co oznacza że grzejnik będzie większy niż w przypadku parametrów 90/70°C. Pamiętać jednak należy też, że jednostkowe straty ciepła pomieszczeń mieszkalnych są w Niemczech niższe niż w Polsce.
Ze względu na relatywnie małą izolacyjność przegród budowlanych i wynikające stąd duże zapotrzebowanie pomie­szczeń na ciepło, w Polsce naj­częściej stosowane było ogrzewa­nie o parametrach obliczeniowych 90/70°C lub 95/70°C. Wysoka tempe­ratura powierzchni grzejnika jest nie­korzystna. Powoduje spiekanie kurzu i wydzielanie niewielkich ilości amo­niaku podrażniającego błony śluzo­we. Ponadto intensyfikuje wymianę ciepła przez promieniowanie oraz zmniejsza obecność w pomieszczeniu jonów ujemnych, które mają korzystny wpływ na organizm człowieka.


(…)

… między grzejnikiem a pomieszczeniem odbywa się zarów­no przez konwekcję swobodną, jak i promieniowanie. Różnorodność kon­strukcji grzejników pozwala na kształtowanie rozkładu wymiany ciepła po­między te dwa sposoby przekazywa­nia ciepła. Organizm człowieka źle re­aguje na duże różnice temperatury pomiędzy powierzchnią ciała człowieka a otoczeniem. W pomieszczeniach z zimnymi prze­grodami (np. słabo izolowana ściana…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz