Grupy formalne i nieformalne - Grupa społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy formalne i nieformalne - Grupa społeczna - strona 1 Grupy formalne i nieformalne - Grupa społeczna - strona 2 Grupy formalne i nieformalne - Grupa społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Jak wiadomo, uczestnicy organizacji nie poruszają się po własnych nie przecinających się orbitach. Są powiązani siecią wzajemnych zależności, tworzą grupy społeczne. Organizacja dzieli między nich różne zadania i funkcje, a jednocześnie dla realizowania tych zadań i funkcji łączy ich w mniejsze lub większe zespoły pracownicze. Zespoły pracowników to grupy formalne tworzone celowo. Socjologowie odróżniają je od grup nieformalnych , jak: rodzina, grono towarzyskie, lokalna społeczność, w których więzi mają charakter nieoficjalny, spontaniczny i dobrowolny, choć zawsze są zgodne z jakimiś normami społecznymi. Grupy formalne mają swoich formalnych kierowników, ponoszących odpowiedzialność za ich funkcjonowanie. Grupa formalna - zespół ludzi wyodrębniony celowo dla realizacji określonych funkcji lub zadań organizacyjnych, powiązany więzami formalnymi, podporządkowany formalnemu kierownikowi posiadającemu legalne uprawnienia nadane mu przez organizację. Istnienie tych grup przewidziane jest w organizacyjnych dokumentach.
Grupa nieformalna - dobrowolna, spontaniczna - tworzona przez uczestników organizacji grupa społeczna powstająca na bazie więzi nieformalnych (wspólnoty interesów, podzielania tych samych wartości, wspólnoty zainteresowań, wspólnoty norm kulturowych). Istnienia tego typu więzi i grup nie przewidują i nie regulują organizacyjne dokumenty.
Organizacja formalna Jednym z podstawowych zadań ludzi kierujących firmą jest skuteczne wpływanie na zachowania jej pracowników, tak aby realizowali jej cele. Dokonuje się to przez celowe tworzenie pewnych wzorców działania (zbioru norm i wskazówek), które wyznaczają pożądane zachowania się ludzi w określonych sytuacjach.
Najogólniej więc mówiąc organizacja formalna jest to ogół zarejestrowanych wzorców działania instytucji wyrażonych w formie przepisów organizacyjnych.
Można te słowa wyrazić na kilka sposobów, otóż organizacja formalna: ujmuje system wzorców i wynikających z nich zachowań najistotniejszej jej części, powiązania między nimi oraz związki instytu cji z otoczeniem. (K.Krzakiewicz) to określony system znaków językowych albo graficznych, w których sformułowano cele instytucji najwyraźniej uświadomione i najistotniejsze elementy układu stosunków organizacyjnych (J.Zieleniewski) to system koordynacji działań jednostek i grup, które różnią się preferencjami, dostępną im informacją, interesami, posiadaną wiedzą oraz kwalifikacjami (March i Simon) Z tak przedstawionych definicji wynika, że organizacja formalna ma następujące cechy:
świadomość zależności jakie są tworzone między uczestnikami organizacji


(…)

…, atmosferę odprężenia, mobilizacji, optymizmu lub wiary w pomyślność działania).
Psychologia humanistyczna zaleca dążenie do wykorzystania przywództwa nieformalnego do zaspokojenia potrzeb społecznych członków grupy a przez to podwyższenie efektywności ich organizacyjnych zachowań.
Opisane zagadnienia:
1. Organizacja formalna - definicja, cechy, charakter
2. Organizacja nieformalna - podział grup…
… spotkania i rozmowy pracowników w czasie formalnych przerw w pracy (a nawet w czasie pracy), wykonywanie czynności nie objętych zakresem obowiązków (np. przerwy na kawę) itp. Ogół zjawisk organizacyjnych nie włączonych do organizacji formalnej podzielić można na: organizację nieformalną organizację niesformalizowaną organizację pozaformalną Organizacja nieformalna obejmuje stosunki w organizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz