Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie - strona 1 Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie - strona 2 Gospodarka odpadami w zakładach górniczych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii TEMAT:
Gospodarka odpadami w zakładach górniczych w polskim górnictwie węgla kamiennego - lokowanie odpadów - jako składowanie odpadów w wyrobiskach górniczych, warunki geologiczne i technologiczne wymagane przy składowaniu odpadów szkodliwych dla środowiska (w tym niebezpiecznych).
ZAGADNIENIA POMOCNICZE: zagadnienia prawne (lokowanie - składowanie), koncepcja składowania, kryteria składowania, rodzaje wyrobisk na składowiska odpadów, wady i zalety składowania podziemnego itd.
WYKONAŁY:
Problem do rozwiązania - tysiące ton odpadów
Przemysł ciężki, bez względu na to jak nowoczesne technologie stosuje, zawsze stanowić będzie zagrożenie dla środowiska naturalnego i żyjącego w nim człowieka. Jeśli chodzi o zagrożenia dla środowiska naturalnego jakie niesie za sobą przemysł wydobywczy, a więc przede wszystkim górnictwo węgla kamiennego, należy je podzielić na dwa rodzaje, ze względu na miejsce ich powstawania. Jedne powstają w czynnie działających kopalniach, drugie zaś w likwidowanych zakładach górniczych. Największy problem związany jest z czynnymi kopalniami, „produkującymi” tysiące ton odpadów w ciągu jednej doby. Odpady takie są na ogół inertne, a więc same w sobie nie stanowią aż tak wielkiego niebezpieczeństwa. Jednakże tak olbrzymia ich ilość stwarza poważne problemy ze składowaniem oraz zagospodarowaniem. To właśnie Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. w Art. 1 określa "zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowiska, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów". Przy klasyfikacji odpadów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska ( DZ. U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogów odpadów. Określa ono katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych oraz sposób ich klasyfikacji. Katalog odpadów dzieli je, w zależności od źródeł ich powstawania, na dwadzieścia grup.
W przemyśle krajowym największa ilościowo grupa stałych odpadów pochodzi z górnictwa węgla kamiennego. Ze względu na rozmieszczenie złóż i regionów eksploatacji węgla, zwałowiska tych odpadów są skoncentrowane na stosunkowo niewielkim obszarze zagłębi węglowych. Obecnie, w skali roku, gromadzi się około 40 milionów ton odpadów. Odpady zawierają kilka procent węgla i dlatego mają skłonność do samozapalenia. Aczkolwiek obecnie, budowane według nowoczesnej technologii składowiska, pozwalają na unikanie samozapłonu.

(…)

… na środowisko i człowieka, oceny oddziaływania zakładów przemysłowych i górniczych na środowisko w zakresie wynikającym z Prawa górniczego i geologicznego, gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych w wyrobiskach górniczych i robotach inżynieryjnych czy też opracowywaniem programów EKOROZWOJU gmin, województw i regionów. Działania Zakładu obejmują przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych pod kątem…
… mają trzy akty prawne:
1) ustawa Prawo ochrony środowiska,
2) ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
3) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001 r.
wraz z późniejszymi zmianami generalnie określa zasady ochrony wszystkich elementów
środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów przy realizacji różnego rodzaju inwestycji…
… omawianej ustawy oraz wydanymi do niej przepisami wykonawczymi.
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z 4 lutego 1994 r. wraz
z późniejszymi zmianami, a szczególnie zawartymi w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 90, poz. 758) określa zasady i warunki prowadzenia prac geologicznych i górniczych, składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych…
… być realizowane przy uwzględnieniu rozporządzeń Ministra Środowiska wydanych w porozumieniu z Ministrem
Zdrowia i obejmujących dopuszczalne poziomy emisji niektórych substancji, dopuszczalne
częstości przekraczania oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów.
3. WYMOGI USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
W ZAKRESIE SKŁADOWANIA ODPADÓW W GÓROTWORZE
Drugim aktem prawnym o podstawowym znaczeniu…
… lub pęknięcie, łatwo zauważyć wydostający się z niego strumień gorącego powietrza i usłyszeć odgłos spalania. Jedną z atrakcji hałdy jest to, że rozciąga się z niej piękny widok z jednej strony na Nową Rudę, z drugiej na Drogosław. Druga i chyba ostatnia atrakcja zarezerwowana jest dla geologów. Można tu znaleźć: odbitki karbońskich roślin, kalcyt, galenę, baryt, chalkopiryt, niebiesko-zielonawy foleryt…
… zabezpieczenia roszczeń. Nie określono jednak jednoznacznie pojęcia
„szczególnie ważny interes państwa lub interes społeczny”. Zatem organ koncesyjny powinien w udzielonej koncesji określić, na czym ma polegać taki szczególny interes państwa
lub społeczny i z jakich powodów wymaga on ustanowienia wymienionego zabezpieczenia.
W praktyce najczęściej będzie to szeroko pojmowana ochrona środowiska, zapobieganie…
… górniczego.
Istotne zapisy dla koncesjobiorcy zawarto również w art. 28 oraz 29 i dotyczą one warunków
wygaśnięcia i cofnięcia koncesji przez organ koncesyjny.
Na podstawie warunków określonych w koncesji przedsiębiorca jest zobowiązany do
sporządzenia planu ruchu takiego zakładu górniczego (art. 64.1).
4. WYMOGI USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W ZAKRESIE SKŁADOWANIA ODPADÓW W GÓROTWORZE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz