Gospodarka a ekologia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka a ekologia - omówienie - strona 1 Gospodarka a ekologia - omówienie - strona 2 Gospodarka a ekologia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA, EKOLOGIA I POSTĘP TECHNICZNY
1 . GOSPODARKA A EKOLOGIA.
Ekologia.
Termin ekologia wprowadził w 1896 r. Ernest Haeckel. Dziś ekologia jest nauką
interdyscyplinarną o środowisku naturalnym i prawach nim rządzących. Najczęściej termin
ten oznacza ekologię człowieka, rozumianą jako naukę o wzajemnym oddziaływaniu
środowiska przyrodniczego i populacji ludzkich. Obecnie ekologia polega przede wszystkim
na tworzeniu naukowego zaplecza dla działalności powstrzymującej degresję środowiska
naturalnego lub też zmierzającej ku jego racjonalnemu wykorzystaniu. Układ ekologiczny, na
który składają się wszystkie populacje zamieszkujące określone środowisko (biotop)
powiązane ze sobą poprzez wymianę materii i energii nazywa się ekosystemem np. las
,łąka .Ekologia zajmuje się właśnie badaniem ekosystemów. Badaniem poszczególnych
elementów biotopu zajmują się właśnie wyspecjalizowane dyscypliny np.( Hydrografia czy
gleboznawstwo).
Podstawowym założeniem ekologii jest teza o wzajemnym powiązaniu wszystkich układów
w przyrodzie poprzez procesy wymiany materii i energii.
Strukturę ekosystemu cechują dwie podstawowe zasady:
1. Zasada jedności biocenozy i biotopu
2. Zasada dynamicznej równowagi
Produkcja pojmowana jako proces ciągły, obejmujący wytwarzanie i zużywanie produktu
społecznego oraz tworzenie warunków umożliwiających jej powtórzenie nazywa się
reprodukcją społeczną . Obejmuje ona , poza fazą odtworzenia zużytych czynników
wytwórczych oraz stosunków ekonomicznych ,fazę produkcji i podziału wytworzonych
dóbr oraz konsumpcję . Dwie spośród wymienionych faz procesu reprodukcji mają
bezpośredni związek ze stanem środowiska naturalnego prowadząc często do naruszenia
jego równowagi są to : produkcja oraz konsumpcja . Produkcyjna działalność człowieka
prowadzi do przyśpieszenia zmian struktury ekologicznej biocenozy . Przy czym nowa
struktura może ukazać się niekorzystna , a straty długookresowe mogą wielokrotnie
przewyższać doraźne korzyści . Zmiany wywołane działalnością produkcyjną mogą też
doprowadzić np. do zmiany bagna w step , stepu w pustynię . lasu w nieużytek .Również
konsumpcja, jej poziom i struktura mają ścisły związek ze stanem środowiska naturalnego .
Problem ten należy rozpatrywać przede wszystkim jako dwa jego aspekty:
1. wyżywienie ludności w kontekście szybkiego przyrostu naturalnego
2. odprowadzenie odpadów pokonsumpcyjnych do środowiska.
Zadaniem ekologii jako nauki interdyscyplinarnej jest opracowanie teoretycznych przesłanek
umożliwiający przewidywanie niezamierzonych ,ubocznych następstw gospodarczej
działalności człowieka , uzyskanie wiedzy o mechanizmach samoregulacji wszystkich
poziomów struktury przyrody, aby określić granice oddziaływania człowieka na przyrodę
.Ekonomia ,zajmując się problemami wyboru w procesach gospodarowania, do niedawna
całkowicie pomija rolę środowiska naturalnego jako czynnika ograniczającego tzn.
limitującego kierunki i tempo rozwoju gospodarczego . Długo nie dostrzegano
gospodarczego znaczenia środowiska w szczególności jako ograniczającego co do
pojemności zbiornika odpadów. Na skalę problemu jako pierwszy zwrócił uwagę
amerykanki ekonomista William Kapp. Jednak na trwale do ekonomii problem ochrony
środowiska przeniknął dopiero po latach sześćdziesiątych . Ważną rolę w popularyzacji tej
problematyki odegrał artykuł Kennetha E.Bouldinga poświęcany gospodarowaniu na statku
kosmicznym „Ziemia”. W pracy przeciwstawiono gospodarce typu rabunkowego ,o

(…)

…, gwałtowny przyrost ludności, niedożywienie panujące na wielkich obszarach
świata wyczerpywanie się zasobów naturalnych i degradacja środowiska naturalnego.
Roczny ich przyrost odbywa się zgodnie z prawidłowością noszącą nazwę wzrostu
wykładniczego.
Zużycie nawozów sztucznych wzrasta wykładniczo, przy czym okres podwojenia ich zużycia
wyniósł w omawianym okresie około 10 lat. W MIT opracowano metodę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz