Główne zbiorniki wód podziemnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne zbiorniki wód podziemnych - strona 1 Główne zbiorniki wód podziemnych - strona 2

Fragment notatki:

Główne zbiorniki wód podziemnych: Utwory pokrywowe - liczne utwory III i IV - rzędowe - wody porowe W skałach starszych - szczelinowe, jeżeli jest wapień - ścieki krasowe
Zasoby są tym większe im więcej wody dostanie się w głąb ziemi. Nie oblicza się kubatury piasków, aby stwierdzić ile znajduje się w nim wody.
Pojęcie odnawialności - można sprawdzić tempo infiltracji do poziomu infiltracyjnego, zasilanie poziomu 1l/s/km 2 , więcej wody nie można wczerpać niż 1 l/s/km 2 - miara odnawialności - natężenia infiltracji.
Zasoby odnawialne - to takie, które są zasilane wodami z powierzchni (piaski, żwiry) na niżu miedzy glinami i iłami, stożki piargowe. W górach aluwialne rzeczne, wypełnione piaszczystymi dolinami, ** osady IV -rzędowe w osiach dolin i kotlinach - prawie cała Polska pokrywają w całości - ¾ zasoby odnawialne - decyduje o zasobności wód podziemnych. Zasoby odnawialne w osadach IV - rzędowych dochodzą do 2 l/s/km 2 w Polsce pd i środkowej, 3 l/s/km 2 w Polsce południowej, 5 l/s/km 2 w Polsce pn (dolina Noteci w połączeniu z Wartą do Odry, Poj. Kaszubskie, Poj. Drawskie, Poj. Suwalsko - Augustowskie), pozostała część Pomorza 2-3 l/s/km 2 - pradoliny i doliny, 1-2 l/s/km 2 - wyżyny i góry - słabe, 1-2 l/s/km 2 - Sudety, Tatry zach - skały krystaliczne.
Miocen - drobne, zapylone pyłem węglowym,
Pliocen - żaden poziom - piasków, 50 - 40 m - iły pstre - porozcinane
Odnawialność wód wynosi 0,5 l/s/km 2 , sporadycznie do 2 l/s/km 2 W rejonie Łodzi - artezyjskie wody oligoceńskie - pod ciśnieniem - spływ sanowy - Niecka Warszawska pokryta formacją roślinną, uszczelnione pstrymi iłami, następnie piaskami.
Infiltracja - doskonała woda o wspaniałych walorach smakowych i mineralnych - 2 poziomy mezozoiczne - kontrolowane spożycie - odnawialność 0,5 l/s/km 2 ** Wody III - rzędowe - pd Niecka Nidy, roztocze - silnie uszczelnione, wapienie i gipsy - kwas gipsowy w gipsach dużej zawartości siarczanu powoduje powstanie wód leczniczych. III - rzędowe wapienie na Roztoczu 2 l/s/km 2 na dnie fliszowym - wody paleogeniczne

(…)

… iluwialnych.
Na terenie Polski % zaleganie utworów:
czwartorzędowe - 95
trzeciorzędowych - 80%
kredowych - 20%
jurajskich - 10%
triasowych - 2%
paleozoicznych - 1%
(azotyny, bakterie colli - w górnej warstwie III - rzędowej)
Najgłębiej w obszarach skrasowiałych - Wyż. Lubelska, Jura Krakowsko - Częstochowska, 1 zwierciadło wód podziemnych na głębokości 50 m, Pomorze - wody wododziałowe 10-15 m - sucho, denno…
… paleogeniczne < 1 l/s/km2 .
Wody kredowe - niższe, margle i wapienie uszczelniają, wody doskonałe smakowo i mineralogicznie, Wyż. Lubelska - 3-5 l/s/km2 , Niecka Łódzka < 2 l/s/km2 oraz Niecka Warszawska- te dwie niecki mają wodę mioceńską, Gdańsk < 3 l/s/km2 Niecka Śródsudecka - <2 l/s/km2, flisz Karpacki kredowy<1 l/s/km2.
** Utwory jurajskie - wapienie jurajskie - Jura Krakowsko - Częstochowska, Wyż…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz