Główne kierunki i orientacje socjologiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3731
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne kierunki i orientacje socjologiczne - strona 1 Główne kierunki i orientacje socjologiczne - strona 2 Główne kierunki i orientacje socjologiczne - strona 3

Fragment notatki:

Kierunki socjologiczne i ich przedstawiciele w XIX i XX w. Główne kierunki i orientacje socjologiczne. Notatki z socjologii, historia myśli społecznej. 33 strony notatek w formacie PDF. W treści notatek następujące pojęcia (przykładowo): równość prawa, Platon, człowiek jako istota społeczna, Arystoteles, makiawelizm, cel uświęca środki, prekursorzy i narodziny socjologii jako nauki, Vico, Helvetius, Saint-Simon, August Comte, H. Spencer, krążenie elit, Vilfredo Pareto, Max Weber, struktura społeczna element klasowy, stanowy, polityczny, Socjologia Jako nauka o zbiorowościach społecznych, socjologia teoretyczna, socjologia szczegółowa, socjotechnika, funkcje socjologii, główne kierunki i orientacje socjologiczne, pozytywizm, behawioryzm, neoewolucjonizm, teoria konfliktu, funkcjonalizm, teoria wymiany. Ponadto w notatce: teoria nowego humanizmu, tayloryzm, zarządzanie naukowe, human relaions, podejście systemowe, system wg Acoffa, jednostka ludzka w społeczeństwie i w organizacji, socjalizacja, kultura osobista, kultura zbiorowości, kultura masowa, teoria grupy społecznej, społeczeństwo, wykłady z socjologii, historia myśli społecznej, struktura społeczna, typologia grup społecznych, tłum, więź społeczna i jej elementy, stosunki i zależności społeczne, kontrola społeczna, teoria integracji i dezintegracji. W treści wykładów można trafić także na takie pojęcia jak: elementarny fakt społeczny, zjawisko społeczne, typologia społeczeństw, socjologiczna analiza państwa, partii politycznej i narodu, F. Engels, K. Marks, funkcje państwa, władza, naród, zachowanie zbiorowości ludzkich w procesie pracy, hierarchia potrzeb A. Maslowa, teoria motywacji F. Herzberga - teoria dwuczynnikowa, teoria osiągnięć McClellenda, postawy wobec zawodu, konflikt w organizacji i otoczeniu społecznym, teoria społeczności lokalnej. W notatce ponadto: Koncepcja ekologiczna , koncepcja funkcjonalno - strukturalna, teoria społeczeństwa masowego, teoria zaćmienia, teoria transformacji, kierowanie potencjałem ludzkim, model ?sita", model kapitału ludzkiego, planowanie personelu, obsada, wynagradzanie, ocena.

Platon (427-347 p.n.e.)
Dla Platona było istotne jaka jest relacja między jednostką a cała zbiorowością, całym społeczeństwem. Jest autorem dzieła „Państwo". Idee platońskie:
równości prawa (wszyscy ludzie bez względu na status majątkowy mają te same prawa; tylko jednakowy stosunek wszystkich jednostek, ludzi w stosunku do siebie jak i do całego społeczeństwa stanowi i jest obowiązkiem w kierunku budowania dobra wspólnego,
chorego państwa (każde państwo jest chore; w każdym państwie występuje tendencja do indywidualizacji życia oraz ekstrawagancji zachowań; powodują one, że naruszany jest ład społeczny - cały czas występują zróżnicowania majątkowe).
Arystoteles (384-322 p.n.e.) Autor „Polityki". Twierdził, że człowiek jest istotą społeczną (nie żyje sam). Określił trójczłonową strukturę społeczną (sposób ułożenia poszczególnych jednostek w społeczeństwie):
człon rodzinny (jednostka ludzka nie jest samowystarczalna, potrzebuje żyć w rodzinie; rodziny łączą się w gminę, gminy również się łączą - powstaje w ten sposób państwo),
człon klasowy (Arystoteles podzielił społeczeństwo na 8 klas: rolnicy, rękodzielnicy, kupcy, wyrobnicy, stan żołnierski, stan kapłański, ludzie zamożni, urzędnicy i dostojnicy państwowi),
zamożność (bogaci i biedni). „Wyróżnił też trzy grupy społeczne:
obywatele urodzeni w odpowiednich rodzinach, którzy nabywali prawa i przywileje,
niewolnicy,


(…)

… państwowi),
zamożność (bogaci i biedni). „Wyróżnił też trzy grupy społeczne:
obywatele urodzeni w odpowiednich rodzinach, którzy nabywali prawa i przywileje,
niewolnicy,
metojkowie (ludzie napływowi, emigranci)
Stoicy (III w. p.n.e.) Zenon z Kition, Seneka, Marek Aureliusz Szkoła ta skupiała się na zagadnieniach etycznych, moralnych. Uważali, że ludzie żyją zgodnie z natura.
Św. Augustyn (354-430) Podłożył…
… miedzy jednostkami ludzkimi w zakresie wzajemnej wymiany świadczeń i usług wynikających z podziału pracy.
Czynniki dezintegrujące:
• brak informacji i łączności między członkami instytucji a instytucją władzy.
ruchliwość społeczna członków danej grupy lub całej społeczności.
• heterogeniczność grupy - zróżnicowanie grupy.
• konflikt ról; rola społeczna - takie zachowanie ludzi…
… do miast,
- występuje ruchliwość społeczna,
- powstają 3 grupy zawodowe: związane z rolnictwem, przemysłem i usługami. społeczeństwo postindustrialne - przewidywanie jakie będzie społeczeństwo; .jeżeli ponad 50% ludzi czynnych zawodowo pracuje w usługach, to można powiedzieć, że społeczeństwo znajduje się na etapie społeczeństwa postindustrialnego. Sp. bł. postindustrialne określa się również mianem…
…:
- utrzymywanie ładu i porządku pomiędzy grupami społecznymi...
- nadzór nad działalnością instytucji, koordynowanie ich działań, rozstrzyganie sporów i konfliktów
- określenie porządku prawnego
- określenie ustroju
Typologia państw.
Kryteria:
• struktura, organizacja:
1. państwo unitarne - posiada jednolita strukturę organizacyjną,
2. państwo federacyjne (związkowe) - jeden generalny rząd, ale w poszczególnych…
…, cele i funkcje,
racjonalna organizacja pracy instytucji
stopień depersonalizacji i obiektywizacji czynności, aby instytucja służyła zbiorowości, a nie szkodziła jej, uznanie i zaufanie całej zbiorowości do wszystkich jej funkcjonariuszy
W każdej zbiorowości mamy do czynienia z instytucjami formalnymi i nieformalnymi. instytucje formalne - są unormowane przepisami, określone są ich organizacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz