Globalizacja - grupa lizbońska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - grupa lizbońska - strona 1 Globalizacja - grupa lizbońska - strona 2 Globalizacja - grupa lizbońska - strona 3

Fragment notatki:

10-stronicowa notatka z międzynarodowych stosunków gospodarczych w formacie doc. Notatki z msg na temat globalizacji. Główne zagadnienia poruszane w opracowaniu: globalizacja, grupa lizbońska, globalizacja stylów życia, globalizacja rynków, globalizacja finansów, procesy restrukturyzacji, denacjonalizacja produktu, fragmentaryzacja, outsiderzy, regionalizacja, międzynarodowe rynki kapitałowe, Bank Światowy, MFW, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, regionalne zorientowanie produkcji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencyjność, integracja, marketing międzynarodowy. Ponadto w notatce: gospodarki narodowe, siły napędowe globalizacji, zintegrowana gospodarka światowa, globalizacja z punktu widzenia ekonomii i inne ciekawe zagadnienia.

GLOBALIZACJA
Globalizacja oznacza tworzenie nowego typu powiązań miedzy przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest to proces w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata maja znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi, przedsiębiorstw i całych społeczeństw w odległych nawet miejscach całego świata. Wśród znaczących krajów świata rodzi się poczucie wspólnej hierarchii i wspólnego losu na tej samej planecie na poziomie globalnym. Zdaniem Grupy Lizbońskiej występują następujące obszary globalizacji:
globalizacja finansów i własności kapitału charakteryzująca się deregulacją rynków finansowych i mobilnością kapitału;
globalizacja rynków i strategii wobec integracji działalności gospodarczej, globalnym poszukiwaniu komponentów i aliansach strategicznych;
globalizacja technologii i powiązanych z nią badań oraz wiedzy;
globalizacja stylów życia i modeli konsumpcji, globalizacja kultury;
globalizacja rządzenia i modeli prawnych, wyrażająca się próbami stworzenia nowej generacji przepisów oraz instytucji globalnych rządów;
globalizacja jako polityczne ujednolicenie świata;
globalizacja postrzegania i świadomości;
globalizacja gospodarczego rozwoju krajów.
Wychodzi się z założenia, że zbieżność potrzeb i pragnień lepszego i łatwiejszego życia stworzyła globalne rynki na standardowe produkty. Globalizacja sprzyja wzrostowi obrotów handlu zagranicznego dzięki znoszeniu barier w polityce handlowej poszczególnych krajów i regionów. Do głównych wyznaczników globalizacji zaliczyć należy:
wzrost roli nauki i edukacji w generowaniu wiedzy, pomysłów i innowacji,
rozwój technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych oraz kompleksowej automatyzacji,
zapewnienie ciągłych procesów restrukturyzacji, ukierunkowanych na doskonalenie, wytwarzanie wyrobów, świadczenie usług i prowadzenie skutecznej działalności administracyjnej,
przetwarzanie wiedzy w nowe konstrukcje, receptury, technologie, rozwiązania organizacyjne traktowane jako jeden z najważniejszych zasobów produkcyjnych. Siłami sprawczymi rozwoju globalizacji we współczesnej gospodarce są przede wszystkim wysoko kwalifikowani i twórczo ukierunkowani przedsiębiorcy, innowatorzy, menedżerowie - realizatorzy projektujący i wdrażający wysokiej klasy rozwiązania techniczne. Globalizacja zacieśnia związki zachodzące między handlem zagranicznym, inwestycjami, przepływem kapitału oraz możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii, których użycie często było ograniczone embargiem lub ciasno pojętym interesem grupowym.
Głównym przejawem globalizacji jest "uniwersalizacja" systemu gospodarki wolnorynkowej. Likwidacja barier politycznych i prawnych sprawia, że "wolny rynek" rozszerza swój zasięg: jego cząstką sta

(…)

… gospodarczego, a także likwidacja barier protekcyjnych w handlu. OECD koordynuje także politykę handlową i gospodarczą wobec państw nie należących do tej organizacji. Powyższe organizacje, jak również Światowa Organizacja Handlu, poprzez którą likwidowane są cła i utrwalane ułatwienia w handlu, przyczyniają się do powstawania procesów globalizacyjnych. Instytucje te koordynując politykę ekonomiczną w skali…
… narodowego wymiaru działalności gospodarczej może też sprzyjać utrzymaniu tożsamości firm w globalizującej się gospodarce. Czynnikiem tym jest wiedza, jako samoistny czynnik wytwórczy o szybko rosnącej zdolności kreowania zjawiska nazwanego gospodarką opartą na wiedzy. Z ekonomicznej perspektywy, dwie najistotniejsze funkcje wiedzy to generowanie nowych czynników wzrostu i nadawanie nowych zastosowań tym, które były już wcześniej znane. Rynkowe notowania przedsiębiorstw w rosnącym stopniu uwzględniają poziom wiedzy ucieleśniony w koncepcji firmy, jej technologii, marce, nabytych prawach własności intelektualnej i w talentach zatrudnionych ludzi. Aspektem o szczególnym znaczeniu dla relacji między globalizacją a tożsamością jest fakt, iż rozwój gospodarki opartej na wiedzy, oznaczać może perspektywę większej…
… o średnim i niższym poziomie rozwoju działa w charakterze poddostawców dla malejącego grona globalnych nabywców. Obniża to zdolność przetargową producenta i skazuje go na akceptowanie relatywnie coraz mniejszej części finalnej ceny własnego produktu. Istotne szanse, choć także i zagrożenia dla tożsamości producenta, pojawiają się w ramach nowego zjawiska jakim jest handel elektroniczny, będący szczególnie spektakularnym wyrazem globalizacji. . Towar oferowany w sieci internetowej, w oderwaniu od fizycznej lokalizacji sprzedawcy, będzie identyfikowany głównie przez swoją markę i firmę. W tym sensie handel elektroniczny sprzyja więc utrzymaniu tożsamości. Handel elektroniczny oznacza jednak także znaczne ograniczenie możliwości kontrolowania konkurencji importowej przez władze krajowe, co z kolei może być kolejnym…
…. BIBLIOGRAFIA
Tadeusz Sztucki Marketing w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa Agencja Wydawnicza Placet 1998r. Philip Kotler Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa Wydawnictwo PELBERG SJA 1999r. Stefan Kozłowski W drodze do ekorozwoju. Warszawa PWN 1997r.
Zasoby w Internecie. …
… zewnętrznym wyrazem tych procesów jest ewolucja rynku w zakresie kilku kluczowych sektorów, które zaabsorbowały najwięcej nowych technologii, tworzą wysoką wartość dodaną i pobudzają zmiany w działaniu przedsiębiorstw nie tylko w swoim własnym kręgu lecz także daleko poza jego ramami. Sektory te, to technologia informatyczna, telekomunikacja, sprzęt lotniczy i kosmiczny, biotechnologia, farmaceutyka
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz