gleby - omówienie - Zasobność gleby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
gleby - omówienie - Zasobność gleby - strona 1 gleby - omówienie - Zasobność gleby - strona 2 gleby - omówienie - Zasobność gleby - strona 3

Fragment notatki:

Gleba to biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała z utworu
geologicznego, zwanego skałą macierzystą, w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i
biologicznego.
Składniki gleby występują w trzech fazach:
• stałej - związki mineralne oraz organiczne uzależnione od skały macierzystej oraz
rozwijającej się szaty roślinnej i organizmów zwierzęcych;
• ciekłej - wodne roztwory glebowe niezbędne do życia roślin;
• gazowej - powietrze glebowe, umożliwiające oddychanie systemom korzeniowym roślin,
różniące się od powietrza atmosferycznego większą zawartością C02.
Żyzność jest to zdolność gleby do zaspokajania życiowych potrzeb roślin, a więc możliwość
dostarczania składników pokarmowych w odpowiedniej formie i proporcji, wody, tlenu i
ciepła.
Urodzajność jest to kształtowanie się plonów jako wynik żyzności gleby, właściwości
klimatu i działalności człowieka. Jest to kategoria o charakterze ekonomicznym, w znacznym
stopniu zobiektywizowana
Zasobność gleby-to całkowita zawartość w niej składników mineralnych i organicznych,
nagromadzonych w wyniku procesów akumulacji.
Naturalne źródła zanieczyszczeń gleb
• Erozja - prowadzi do zmniejszenia w glebie zawartości materii organicznej i substancji
pokarmowych, a także do pogorszenia jej struktury,
• Pożary – prowadzą do wyginięcia roślinności, co z kolei wzmaga erozję gleby i prowadzi
do pustynnienia
• Susza – prowadzi do pustynnienia i stepowienia,
• Trzęsienia ziemi – prowadzą do zniekształcenia gruntu,
• Mikroorganizmy - występujące w glebach w ilościach przekraczających ich normalną
zawartość,
Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń gleb
• zatrucie metalami ciężkimi i substancjami toksycznymi obecnymi w nawozach,
• ścieki, pyły i odpady przemysłowe,
• eksploatacja kopalń,
• zabudowa miejska,
• składowanie odpadów (wysypiska śmieci),
• niewłaściwa działalność rolnicza – „zmęczenie gleby”,
• nawozy mineralne.
Wpływ zanieczyszczeń gleb na środowisko i życie człowieka
• Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym.
• skażenie wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego, co u człowieka może wywołać
miażdżycę i nowotwory,
eutrofizacja wód powierzchniowych i podziemnych.
• hamowanie rozwoju organizmów, niszczenie szaty roślinnej.
• pogorszenia się jakości plonów,
• przenawożenie gnojowicą może spowodować zaburzenia właściwości chemicznych i
biologicznych gleb oraz skażenie gleb i
roślin bakteriami chorobotwórczymi.
• skażenie pestycydami wskutek nieumiejętnego ich stosowania może spowodować zatrucia
ptactwa i zwierząt oraz liczne schorzenia u człowieka.
Degradacja gleb jest to proces, w wyniku którego ulegają pogorszeniu fizyczne i chemiczne
właściwości gleb lub w wyniku którego następuje całkowity zanik warstwy glebowej. W
przypadku gleb wykorzystywanych rolniczo degradacja prowadzi do obniżenia ich
użyteczności i w konsekwencji zmniejszenia produkcji rolnej.
Pod pojęciem ochrona gleb rozumiemy zespół czynników prawnych, organizacyjnych i
technicznych, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz