Geologiczna działalność lodowców

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologiczna działalność lodowców - strona 1 Geologiczna działalność lodowców - strona 2 Geologiczna działalność lodowców - strona 3

Fragment notatki:


  1 Geologiczna działalno ść  lodowców    Lodowce miały i mają nadal duŜe znaczenie w kształtowaniu powierzchni skorupy ziemskiej.  Ich działalność związana jest z wysokimi górami i obszarami podbiegunowymi.   Lodowce i wieczne śniegi zajmują 10,5% powierzchni lądów, tj. prawie 16 mln km 2. Z tego  niecałe 0,5% przypada na wysokie góry. Reszta to obszary podbiegunowe.   Gdyby wszystkie lodowce stopniały, poziom mórz i oceanów podniósłby się o ok. 70 m.                         Perito Moreno, Argentyna                                Mer de glace, k. Chamonix     Lodowce tworzą się tam, gdzie ilość spadłego w ciągu roku śniegu jest większa od ilości  ś niegu stopniałego, czyli powyŜej  granicy wiecznych  ś niegów.   Linia ta obniŜa się od  równika ku biegunom od 5000 do 0 m npm.   Obok  szeroko ś ci geograficznej  na połoŜenie granicy wiecznych śniegów wpływa  ilo ść   opadów ,  przewa Ŝ aj ą cych wiatrów i poło Ŝ enie w stosunku do stron  ś wiata.        Np. w Alpach - na stokach południowych: 2800 – 3000 m n.p.m.                  - na stokach północnych:  2500 – 2700 m n.p.m.           w Himalajach -   na stokach południowych:  6000 m n.p.m.                         - na stokach północnych:  5200 m n.p.m    Lodowce nie powstają na bardzo stromych zboczach. Śnieg zsuwa się tu w postaci lawin.     Ś nieg przekształca się w lód pod wpływem cięŜaru nadległych warstw –  kompakcji .  Pokrywa  śnieŜna  powyŜej  linii  wiecznego  śniegu,  staje  się  czasem  coraz  grubsza.  Pod  wpływem własnego ciśnienia i zmian  temperatury ś nieg przekształca si ę  w lód lodowcowy.      Kolejne stadia procesu przechodzenia śniegu w lód lodowcowy:  Ś nieg –  gęstość pokrywy śnieŜnej wynosi około 50 – 70 kg/m 3; zawiera około 90% powietrza  Firn  -   nagromadzenie  luźnych,  drobnych  ziaren  lodu  wielkości  około  1 mm.  Zawiera  około  50% powietrza i ma gęstość ok. 300 – 400 kg/m 3  Lód  firnowy  –   ziarna  lodowe  są  większe  i  spojone  drobnoziarnistym  cementem  lodowym;  zawiera 20 – 30% powietrza a jego gęstość wynosi do 600 kg.  Lód  lodowcowy -  gruboziarnisty;  złoŜony  z  ziaren  10  –  50  mm;  jest  pozbawiony  cementu  lodowego, który przekształcił  się w ziarna.  Jest bardzo twardy i zbity; zawiera maksymalnie  20% powietrza, a jego gęstość wynosi powyŜej 800 kg/m 3    Aby  mógł  powstać  lód  lodowcowy,  konieczna  jest  pokrywa  śniegowo  –  firnowa  grubości 

(…)

… mają
wysokość od kilku do kilkunastu metrów. Składają się z glin zwałowych, piasków i Ŝwirów.
Wyznaczają zasięg poszczególnych faz zlodowaceń.
W zaleŜności od pochodzenia materiału i sposobu powstawania moreny czołowe mogą
być:
10
- akumulacyjne (recesyjne) - materiał akumulowany jest bezpośrednio przy krawędzi
lądolodu podczas jego stagnacji
- wyciśnięte – utworzona wskutek wyciśnięcia osadów podłoŜa przed czoło lodowca
- spiętrzone - ze spiętrzonych materiałów przedpola lodowca, wskutek ich pchnięcia
spowodowanego postępowym ruchem lodowca
Wały i pagóry moren czołowych wznoszą się do wysokości od kilku do kilkudziesięciu
metrów. Zbudowane są z materiału podłoŜa (moreny wyciśnięte i spiętrzone). Są to gliny
zwałowe, piaski, Ŝwiry i głazy, a ich rozkład zmienia się od nieregularnego, bezładnego, do
uporządkowanego – warstwowanego.
NajwyŜszą moreną czołową na świecie jest morena u czoła lodowca Franciszka Józefa na
Nowej Zelandii – ma 430 m wysokości)
Morena denna to osad wytopiony z lodowca po jego całkowitym wycofaniu. Tworzy lekko
pofalowane, rozległe powierzchnie. Składa się głównie z gliny zwałowej, miejscami z
piasków. Charakterystyczna jest zawartość róŜnej wielkości bloków skalnych.
Po wycofaniu…
… głównego jęzora
12
Drumliny - wąskie wzgórza zbudowane z osadów lodowcowych, głównie z gliny zwałowej.
Są wydłuŜone w kierunku ruchu lodu, a stok zwrócony w kierunku przeciwnym jest zwykle
bardziej stromy. Często występują w grupach. Najczęściej ich powstanie wiąŜe się z
selektywnym wygładzaniem moreny dennej, lub czołowej przez ponownie nasuwający się
lodowiec. Niekiedy ma jądro zbudowane z materiałów…
… pliocenu nastąpiło wyraźne ochłodzenie klimatu przy jednoczesnym
wyraźnym wzroście wilgotności powietrza, co sprzyjało opadom śniegu. Doprowadziło to w
plejstocenie do powstania na północy Europy (Skandynawia) lodowca kontynentalnego.
Klimat podlegał znacznym wahaniom. Okresom ochłodzenia - glacjałom towarzyszyły
transgresje lodowca, a okresom ocieplenia - interglacjałom regresje lodowca.
W ciągu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz