Geneza wykształcenia się cywilizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza wykształcenia się cywilizacji  - strona 1

Fragment notatki:

GENEZA WYKSZTAŁCENIA SIĘ CYWILIZACJI    Poj ę cie - cywilizacja  Cywilizacja  –  termin  jest  związany  z  łac.słowem   civitas   –  miasto.  Cywilizacja  to  suma  osiągnięć  technicznych  i  kulturowych;  wytwór  społeczeństwa,  które  osiągnęło  wysoki  poziom  rozwoju  prowadzący do powstania struktur państwowych.  Cywilizacja – (łac.  civilis  – obywatelski) stan, poziom rozwoju, jakie osiągnęło społeczeństwo w danej  epoce  historycznej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  poziomu  kultury  materialnej,  która  jest  wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wyzyskania jej bogactw na swoje potrzeby i  w celu dalszego rozwoju.  Cywilizacja  – całokształt  materialnego i duchowego dorobku społeczeństwa,  wytworzonego w ciągu  dziejów i przekazywanego z pokolenia na pokolenie.    Przej ś cie od neolitu do epoki staro ytnej .    Nadwy ki  ywności  przyczyniły  się  do  wzrostu  zaludnienia  i  społecznego  podziału  pracy;  tworzą  się  ju   nie  osady  protomiejskie  ale  pierwsze  miasta,  w  których  mieszkają  nie  tylko  rolnicy  ale  i  rzemieślnicy,  kupcy  czy  kapłani  (urbanizacja).  Konieczność  budowy  umocnień,  obrony,  wykonywania  cię kich  prac  wymagała  współdziałania  w  grupie,  w  której  doszło  do  wykształcenia  się  hierarchii  –  ktoś  musiał  tą  grupą  kierować  –  rozwarstwienie  społeczne.  Pojawiły się nowe wierzenia związane z udomowieniem zwierząt i kultem sił płodności.     rewolucja urbanistyczna – pojawienie się miast, które stały się podstawą powstania  pierwszych organizacji państwowych.     Czynniki wykształcenia si ę  pierwszych pa ń stw:    konieczność  obrony  przed  zagro eniem  zewnętrznym  –  tylko  wspólne  działanie  wszystkim  mieszkańców mogło gwarantować powodzenie. Potrzebna była koordynacja działań ludności.    budowa  systemu  irygacyjnego  (tamy,  kanały  doprowadzające  wodę  na  pola)  wymagała  zbiorowego wysiłku i współpracy większych grup.     wzrosło  znaczenie  pewnych  osób,  wykształciło  się  pojęcie  władzy  i  dokonała  się  hierarchizacja  społeczeństwa  –  zró nicowanie  społeczeństwa  z  punktu  widzenia  „wa ności”  jednostek i grup.    pogłębiające się podziały majątkowe    rozwój  rzemiosła  i  handlu  doprowadził  do  zró nicowania  społeczeństwa  pod  względem  zawodowym    Etapy kształtowania si ę  pa ń stwa  1.  Na  skutek  rewolucji  neolitycznej  ludność  osiedliła  się,  zaczęła  uprawiać  rolę  i  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz