Geneza prawa człowieka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza prawa człowieka-opracowanie - strona 1 Geneza prawa człowieka-opracowanie - strona 2 Geneza prawa człowieka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Referat o Prawach Człowieka . Justyna Kuraś gr I wieczorowa Genezę praw człowieka można dopatrywać się w:
* Dekalogu, w elementach wiary judaistycznej, później chrześcijańskiej, które mówią o równości ludzi w oczach Boga;
* w kodeksie Hammurabiego, w którym zapisano: Jam jest król (...). Gdy bóg Marduk polecił mi abym dobrze ludźmi rządził, abym dał krajowi dobre kierownictwo, włożyłem prawo i sprawiedliwość do ust kraju, zapewniłem ludziom pomyślność.
* filozofii starożytnej Grecji np. Pitagorejczycy uważali, że władzę daje człowiekowi mądrość, a nie urodzenie. Sofiści podkreślali równość obywateli w posiadaniu własnych poglądów. Sokrates, jak akuszerka, pomagał rodzić się mądrości u ówczesnych Ateńczyków. Arystoteles wychwalał umiarkowaną demokrację. Stoicy głosili wolność jednostki i niezależność od państwa oraz prymat praw naturalnych;
* filozofii starożytnego Rzymu np. Seneka (początki n.e.) mówił, że „homo res sacra hominis” „człowiek świętością”, a źródłem suwerenności jest lud;
* rzymskim prawie cywilnym, w którym znane były maksymy np. o konieczności wysłuchania dwóch stron zanim zostanie ogłoszony wyrok;
* filozofii św. Tomasza głoszącej w „Summie teologicznej” o konieczności uznania praw naturalnych przy tworzeniu praw przez władcę;
* Wielkiej Karcie Swobód (MAGNA CHARTA LIBERTATUM) wydanej w 1215 roku w Anglii przez króla Jana bez Ziemi, gwarantującej, że nikt nie może być wygnany, pozbawiony praw, pozbawiony mienia bez wyroku sądowego równych mu osób. DOKUMENT TEN STAŁ SIĘ PODSTAWĄ ROZWOJU ANGIELSKIEGO PARLAMENTARYZMU !!!
* Uznawanej w Polsce szlacheckiej zasadzie „neminem captivabimusnisi iure victum” „nikogo nie więzimy bez wyroku sądu”;
* w doktrynie o tolerancji religijnej wygłoszonej przez Pawła Włodkowica ,, O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi ", podczas soboru w Konstancji w 1415 roku;
* w ustawie angielskiej ,, Habeas Corpus Act " z 1679 roku zabraniającej aresztowania obywatela, bez wyroku sądowego;
Najokazalej widać rozwój praw obywatelskich w okresie oświecenia:
* w filozofii przedstawicieli oświeceniowych Johna Locka, (Dwa traktaty o rządzie), Monteskiusza (O duchu praw ), J.J. Rousseau (Umowa społeczna), T. Paine'a (Prawa człowieka). Filozofowie rozważali umowę społeczną jaka się wytwarza pomiędzy władzą, której społeczeństwo powierzyło uprawnienia do prowadzenia państwa, a w zamian ma gwarancję na przestrzeganie podstawowych praw. Filozofowie oświecenia podkreślali, że człowiek rodzi się wolny, ma prawa do życia, wolności i własności, tolerancji, państwo zapewnia praworządność. Każda władza (ustawodawcza i wykonawcza) w państwie stworzona na wzór oświeceniowy podlega konstytucji, czyli spisanym normom prawnym;

(…)

… europejskiego dziedzictwa kulturowego. Powstała 5 mają 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 krajów (Belgię, Danie, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. Obecnie liczy około 47 państw.
- Europejski Trybunał Praw Człowieka (European Court of Human Rights) z siedzibą w Strasburgu
Europejski organ sądowniczy powołany w 1998 roku na podstawie protokołu 11 do Konwencji o Ochronie Podstawowych Praw Człowieka i Wolności wydanej przez Radę Europy w Rzymie 4 listopada 1950 r ( weszła w życie 3 września 1953 r.) Na tej podstawie Europejski Trybunał Praw Człowieka miał zastąpić na miejscu strażnika praw człowieka, Europejską Komisje Praw Człowieka i Trybunał Praw Człowieka.
- Amnesty International
Jest to największa, pozarządowa i całkowicie…
… informacji; prawo do posiadania i wyrażania własnego poglądu. Nad przestrzeganiem tych praw w Polsce, czuwa od 2000 roku Rzecznik Praw Dziecka.
- Konstytucja RP z 1997 roku
Uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat), a następnie zatwierdzona w referendum dnia 25 mają 1997 roku. Weszła w życie 17 października 1997 roku. Zawarto w niej zapisy o prawach człowieka, jak i dziecka…
… Europejski powołał w 1995r. Rzecznika Praw Obywatelskich . W Ameryce jest system Amerykański z 1948r . Uchwalono wtedy Amerykańską Deklarację Praw i Obowiązków Człowieka . Powołane zostały w ramach Organizacji Państw Amerykańskich - Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka , a w 1979r Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka . Od 1988r. obowiązuje tzw. Protokół z San Salvador , który wprowadził ochronę…
… poprzez główne organy: Zgromadzenie Ogólne, Radę bezpieczeństwa, Radę Gospodarczą i Społeczną, Radę Powierniczą, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Sekretariat.
- Rada Europy z siedzibą w Strasburgu
Międzynarodowa organizacja skupiająca prawie wszystkie kraje Europy, zajmująca się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochrona demokracji i współpracą z krajami członkowskimi na rzecz ochrony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz