Genetyka zachowania - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyka zachowania - opracowanie  - strona 1 Genetyka zachowania - opracowanie  - strona 2 Genetyka zachowania - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Elementy genetyki zachowania
Genetyka zachowania - celem jest ustalenie wkładu czynników genetycznych w wariancję fenotypową cech lub zachowań, przy jednoczesnej kontroli wpływów środowiska. Genetyka molekularna - badanie czynników determinujących rozwój wewnątrzosobniczy, strukturą DNA, procesami kodowania informacji w DNA, poznawaniem układu i znaczenia DNA, a zwłaszcza genomu jako całości informacji genetycznej, mechanizmów ekspresji genów itp.
Genetyka ilościowa - związaną teorią ewolucji i rozwojem metod statystycznych zajmuje się zmiennością miedzyosobniczą, różnicami fenotypowymi. Uzasadnianie badan molekularnych. Badanie zmienności wynikającej z interakcji alleli, mutacji, koncentracja na RI w zakresie cech i związkach między nimi. Metody analizy:
- metoda bliźniąt, metoda adopcyjna, studia rodzinne
- dopasowanie modeli ( pozwala wyodrębnić składowe czynników genetycznych i środowiskowych, uwzględnia symultanicznie takie zmienne jak wiek, płeć i interakcje tych czynników. Zmienność cech populacji jest wynikiem wpływu genetycznego i środowiskowego. Ważny problem ciągłości i zmiany w rozwoju. Podstawowe założenia genetyki zachowania:
- jednostki w populacji różnią się zarówno z przyczyn genetycznych jak i środowiskowych. Zakłada się przy tym, e genotyp i środowisko nie są skorelowane - badanie wielkości wkładu czynnika genetycznego.
- Zmienność w zakresie większości cech lub zachowań wynika z wpływów poligenicznych. Metoda badawcza - QTL ( quantitative trait loci) - wykrywanie genów o różnym umiejscowieniu i zmiennym zakresie wpływów. Umożliwia wykrycie genu, którego wpływ w porówaniu z innymi wpływami jest niewielki. Metoda OGOD( one gene, one disorder) - pojedyncze cechy determinujące zachowanie, ale w jednym miejscu. - Zmienność fenotypowa cechy stanowi sumowanie się wpływów czynnika genetycznego addytywnego i nieaddytywnego oraz zmienności środowiskowej, interakcji i korelacji. 1.1 Charakterystyka składników zmienności genotypowej: 1.1.1 Wariancja addytywna - mechanizm przekazywania materiału genetycznego z pokolenia na pokolenie ( pamiętać o mejozie, crossing - over, rekombinacji alleli, każde z rodziców i rodzeństwo ma połowę wspólnych genów ( 50%)
Selektywny dobór rodziców Tendencja polegająca na doborze partnerów w sposób nielosowy na podstawie charakterystyk psychologicznych. Jeśli ich podobieństwo genetyczne będzie większe to podobieństwo ich dzieci do siebie będzie większe. Wzrasta odziedziczalność wspólnych cech. Pozytywny dobór rodziców (podobieństwo) - zwiększa zmienność danej cechy w kolejnych pokoleniach
Dopełniający ( komplementarny) dobór rodziców - zmniejsza zmienność danej cechy w populacji, bo ludzie będą zbliżać się do średniej. Ważne dla zmienności IQ.

(…)

… i międzygatunkowych. 2.1 Metoda bliźniąt.
Badania bliźniąt polegają na porównaniu fenotypowych różnic wewnątrz par bliźniąt MZ i DZ. Odpowiedź na pytania ile zależy od genotypu, a ile od środowiska wspólnego i specyficznego. - Problem - pytanie o zygotyczność - metody badania ( badanie błon płodowych, analiza grupy krwi lub diagnoza morfologiczna, a także metoda kwestionariuszowa - kolor oczu, kolor włosów itd…
… - wynika z interakcji dwóch alleli tego samego genu z czego jeden wywiera silniejszy wpływ na fenotyp, więc zmniejsza się podobieństwo fenotypowe dla DZ. Epistaza - wynika z interakcji genów mających różne umiejscowienie w chromosomie, wpływ na fenotyp może być nie do przewidzenia, zmniejszą podobieństwo DZ. - Skrajnie występuje emergeneza( mechanizm polega na tym, że wariancja określonej cechy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz