Generalny i wojewódzki konserwator Zabytków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Generalny i wojewódzki konserwator Zabytków - strona 1 Generalny i wojewódzki konserwator Zabytków - strona 2

Fragment notatki:


GENERALNY I WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Źródła prawa:
ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 41, poz. 943 ze zm.)
ustawa z dnia 15 lutego 19962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48)
rozporządzenie Prezesa RM z dn. 31 grudnia 1998 r. „Sposób tworzenia Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków” (Dz. U. Nr 166, poz. 1206)
Generalny Konserwator Ochrony Zabytków jest to:
centralny organ państwowy, organ administracji rządowej,
organ wykreowany w drodze powołania jako decyzji administracyjnej (powołuje go i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw kultury, a jego zastępcę powołuje i odwołuje właściwy minister na wniosek Generalnego Konserwatora Ochrony Zabytków), organ jednoosobowy,
organ podległy hierarchicznie (podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który kieruje działem administracji rządowej kultura).
Generalny Konserwator Ochrony Zabytków przy pomocy Urzędu Generalnego Konserwatora Ochrony Zabytków kieruje Służbą Ochrony Zabytków. Urząd ten powstał w 1999 r. z przekształcenia Biura Ochrony Zabytków. Kompetencje Generalnego Konserwatora Zabytków:
decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych, ruchomych i kolekcji oraz o skreśleniu zabytku z rejestru,
wydawanie zezwoleń o wywozie czasowym lub ostatecznym za granicę dóbr kultury,
powierzenie - w drodze porozumienia, które wymaga zgody ministra właściwego do spraw kultury - dyrektorom instytucji kultury wykonywania określonych zadań w sprawach ochrony zabytków.
Wojewódzki Konserwator Zabytków jest kierownikiem wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków, która wchodzi w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Wykonuje on w imieniu wojewody zadania i kompetencje SOZ oraz w imieniu własnym. Jest to:
organ wykreowany w drodze powołania jako decyzji administracyjnej (powołuje go i odwołuje wojewoda na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków lub za jego zgodą; jego zastępcę powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków),
organ jednoosobowy,
organ podległy hierarchicznie (podlega Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i wojewodzie),
organ zespolonej administracji wojewódzkiej.
Zwierzchnictwo wojewody nad wojewódzkim konserwatorem zabytków wyraża m. in. Wojewody do powierzania, w drodze porozumienia, prowadzenia spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków, na jego wniosek lub za jego zgodą, w tym wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych gminom i powiatom, a także związkom gmin i powiatów z terenu danego województwa. Ma takie samo uprawnienie, jeżeli chodzi o dyrektorów muzeów, bibliotek i specjalistycznych jednostek organizacyjnych powołanych w celu ochrony dóbr kultury. Wojewódzki konserwator zabytków nie ma w tych przypadkach samodzielności, ponieważ porozumienie w tej sprawie zawiera wojewoda jako organ administracji rządowej.


(…)

… ich zabytkowego charakteru.
Kto i w jakich sytuacjach powinien zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków:
osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, posiadającego cechy zabytku (niezwłocznie)
znalazca przedmiotu archeologicznego lub odkrywca wykopaliska (niezwłocznie),
właściciel lub użytkownik zabytku o wydarzeniach mogących mieć wpływ ujemny na stan i zachowanie zabytku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz