Gałęzie prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gałęzie prawa - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim są gałęzie prawa wraz z krótką ich charakterystyką. Plik składa się z 14 stron.

Informacje zawarte w pliku to: pojęcie i funkcje prawa, gałęzie prawa w RP, prawo kanoniczne, prawo międzynarodowe, prawo wspólnotowe.

Dodatkowo w pracy można znaleźć bibliografię.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Studia Licencjackie I stopnia
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Administracja
Małgorzata Wróbel
Grupa AZ-2/I
Numer Albumu : 23051
Przedmiot: Prawoznawstwo
Wykładowca: dr Wojciech Goc Wyszków, 2012 r.
Treść pracy:
Niniejsza praca zaczyna się od objaśnienia znaczenia słowa "prawo". Następnie przedstawiono podział prawa na poszczególne gałęzie i skrótową charakterystykę każdej z nich
I. Pojęcie i funkcje prawa. Wieloznaczność terminu „prawo”
Rozważania nad istotą prawa od najdawniejszych czasów związane są z przekonaniem o potrzebie istnienia ładu społecznego. W tradycji filozofii starożytnej mocno zakorzeniona była wiara, że porządek spraw ludzkich ma naturalny charakter. I tak, jak przyroda doświadcza kolejnych pór roku czy stałego następowania po sobie nocy i dni, tak człowiek winien podporządkować swoje postępowanie i wzajemne relacje trwałym regułom. Nietrudno w związku z tym spostrzec, że prawo jest pojęciem wieloznacznym i nie każdy, kto tego słowa używa, ma na myśli to samo. Są bowiem prawa przyrody, prawa rozwoju społecznego, prawa ekonomiczne, jest prawo narodów do samookreślenia, prawo cywilne i przysługujące pracownikom prawo do urlopu. Ale nawet wówczas, gdy pojęciem prawa posługujemy się na gruncie nauk prawnych, pozostaje ono nieścisłe i nieprecyzyjne. Prawo materialne to ogół norm regulujących treść stosunków prawnych, czyli obowiązki i uprawnienia podmiotów tych stosunków oraz ewentualnie określających sankcje za nieprzestrzeganie, niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie granic uprawnień. Prawo formalne (zwane także procesowym) określa tryb postępowania przed organami władzy publicznej związanego z dochodzeniem uprawnień, egzekwowaniem obowiązków, stosowaniem sankcji ujętych w prawie materialnym. Charakter prawnoformalny mają również uregulowania dotyczące postępowania prawotwórczego, ujęte np. w Konstytucji oraz regulaminach Sejmu i Senatu. W powszechnym użyciu jest również druga para pojęć.
Prawo przedmiotowe to ogół norm składających się na system prawa zarówno obowiązującego tu i teraz, jak i obowiązującego dawniej, a również takiego, którego obowiązywanie dopiero się postuluje. Prawo podmiotowe to zespół uprawnień, które służą podmiotom prawa w ich wzajemnych relacjach. W tym znaczeniu terminem „prawo” posługujemy się wówczas, kiedy mówimy: „nabyłam prawo do emerytury”, „nabyłem prawa własności”. Definiując więc „prawo”, można powiedzieć, że jest ono pojmowane przez większość przedstawicieli doktryny prawniczej jako ogół swoistych norm postępowania, ukształtowanych w ramach organizacji państwowej

(…)

… karnego i prawo karne wykonawcze. Nie jest to jednoznaczny dokument jak widać po werdyktach sędziów. Podstawowym źródłem prawa jest kodeks karny. Kodeks karny składa się z trzech części: ogólnej, szczególnej i wojskowej. W części ogólnej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego. Część szczególna to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do konkretnego przestępstwa. Część wojskowa…
… rozstrzygania spraw karnych, właściwość sądów karnych, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w postępowaniu sądowym. Przepisy tzw. prawa karnego wykonawczego normują sprawy wykonywania orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Prawo rolne - które zawiera przepisy normujące własność i użytkowanie ziemi na cele rolnicze, przemysłowe i inne.
Prawo wyznaniowe…
… uzupełnia prawo cywilne. Prawo upadłościowe zajmuje się regulacją przepisów dotyczących postępowania upadłościowego. Prawo upadłościowe zaczyna dotykać podmiotów z osobowością prawną, wówczas gdy zaczynają one bankrutować. Dochodzi wtedy do postępowania upadłościowego, likwidacji majątku, spłaty zobowiązań z tak odzyskanej wartości. Prawo kanoniczne - jako prawo świętej karności obowiązuje w Kościele…
… wstępujące do Unii Europejskiej muszą dostosować swoje prawo wewnętrzne do standardów stawianych przez tę organizację Możność stosowania obcego prawa w stosunkach wewnętrznych danego państwa jest dopuszczalna na podstawie tzw. prawa prywatnego międzynarodowego. Jednak prawo to nie jest prawem międzynarodowym w znaczeniu wyżej przedstawionym. Jest natomiast prawem wewnętrznym każdego kraju (w Polsce również istnieje ustawa z 1965r. - Prawo prywatne międzynarodowe).Prawo to rozstrzyga, w jakim przypadku i w jakim zakresie obce prawo może w tym kraju być stosowane w sprawach prywatnych(cywilnych, handlowych, rodzinnych). Prawo międzynarodowe (publiczne) - reguluje stosunki międzypaństwowe oraz pomiędzy państwami, a innymi podmiotami prawnymi np. organizacje międzynarodowe. Obejmuje prawo dyplomatyczne…
… dotyczące szczegółowych działów administracji, np. prawo wodne, przemysłowe, budowlane, łowieckie, sanitarne, celne, o służbie wojskowej, aktach stanu cywilnego, oświacie. Prawo administracyjne jest rozległe. Administracja to ważny organ państwowy. Podlegają jej wszystkie instytucje państwa, dlatego za błędy w administrowaniu powinni ponosić odpowiedzialność urzędnicy, którzy się ich dopuścili. Obecnie…
… te nie są prawem obowiązującym w danym społeczeństwie, a ściślej, że zostały uchylone na mocy tzw. desuetudo. Jeżeli brak reakcji organów państwa nie jest świadomy, (np. funkcjonariusze publiczni nie wiedza, że dane zachowanie jest niedozwolone bądź zakazane przez prawo; albo nie podejmują działań nie dlatego, że negatywnie oceniają normę prawną, tylko dlatego, że im się nie chce) mamy do czynienia z "martwym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz