Gałąź prawa i elementy stosunku prawnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gałąź prawa i elementy stosunku prawnego - strona 1 Gałąź prawa i elementy stosunku prawnego - strona 2 Gałąź prawa i elementy stosunku prawnego - strona 3

Fragment notatki:

GAŁĄŹ PRAWA – zespół norm, który reguluje jednolite stosunki społeczne:

Prawo konstytucyjne jest to system norm zawartych w konstytucji i innych ustawach, które
regulują zasady ustroju państwa, podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie oraz system i
wzajemne stosunki pomiędzy organami władzy, administracji i wymiaru sprawiedliwości
 Prawo karne – system norm regulujących pojęcie przestępstwa, osoby przestępcy, ofiary
przestępstwa oraz zasad wymierzania kary i jej wykonywania, a także procedur związanych z
wymiarem sprawiedliwości
 Prawo pracy – normy wyodrębniły się z prawa cywilnego i dotyczy stosunków prawnych
pomiędzy pracodawca a pracownikiem w związku z wykonywaniem pracy, a także zasad
wykonywania pracy i zasad BHP oraz tzw. Zabezpieczenie socjalnego (zasiłki dla
bezrobotnych, pogrzebowe, renty, emerytury)
 Prawo administracyjne - system norm prawnych, który reguluje władcze działanie organów
administracji wobec podmiotów podporządkowanych, gdzie organy administracji wykonują
funkcje władcze. W charakterze organu władzy występują działające na podstawie ustawy
organy państwa lub organy samorządu terytorialnego, a także gdy ustawy na to zezwalają –
organizacje społeczne. Prawo administracyjne nie jest skodyfikowane i składa się ono z
bardzo wielu ustaw regulujących ważne zagadnienia szczegółowe np. prawo paszportowe,
prawo budowlane, o dowodach, o ruchu drogowym, ochrony środowiska, o aktach stanu
cywilnego, o cmentarzu i chowaniu zmarłych, ustawodawstwo przeciwpożarowe, o
bezpieczeństwie)
 Prawo cywilne – zespół norm prawnych, które regulują stosunki majątkowe i stosunki
osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Równorzędność podmiotów oznacza, że
żaden z nich nie władzy nas drugim, a wszelkie stosunki prawne wymagają porozumienia
stron oraz równość praw i obowiązków w sensie prawnym, przy czym nie musi być to jednak
równość w sensie ekonomicznym. P1
P2
Prawo cywilne jako gałąź prawa nie jest skodyfikowana i zawarte jest w bardzo wielu
ustawach regulujących konkretne sytuacje. Podstawowym aktem prawnym jest tutaj ustawa
z 1964r. – kodeks cywilny i ma on zastosowanie w tych wszystkich sytuacjach, których nie
regulują ustawy szczególne (np. prawo przewozowe, prawo lotnicze, kodeks morski, prawo
telekomunikacyjne, prawo ubezpieczeniowe, prawo bankowe, ustawodawstwo o sprzedaży
konsumenckiej, prawo o ochronie twórców utworów, prawo wynalazcze, prawo o obrocie
instrumentami finansowymi, prawo o funduszach inwestycyjnych, prawo prasowe, prawo
rodzinne. W związku z powyższą szeroką regulacją prawo cywilne zwane jest także „prawem
życia codziennego”
 Stosunki majątkowe regulowane przez prawo cywilne to takie stosunki prawne których
przedmiotem są zachowania związane z przenoszeniem bądź obciążaniem majątku np.
sprzedaż, odpłatne wykonanie zlecenia, ustanowienie zastawu.
 Stosunki osobiste to takie, które dotyczą cech człowieka nieodłącznie związanych z konkretną
osobą. Dobra osobiste to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, wizerunek, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz