Funkcjonowanie państwa oparte na prawie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonowanie państwa oparte na prawie - strona 1 Funkcjonowanie państwa oparte na prawie - strona 2 Funkcjonowanie państwa oparte na prawie - strona 3

Fragment notatki:


ŹRÓDŁA PRAWA Wprowadzenie. Oparcie funkcjonowania państwa na prawie. Istotą każdego państwa demokratycznego jest oparcie jego funkcjonowania na prawie, a więc zasadzie reguł i norm, ustanowionych przez powołane do tego organy, wiążących wszystkich swych adresatów i egzekwowanych przez władze publiczne, nawet przez zastosowanie środków przymusu . Rozróżnić należy prawo pozytywne od prawa naturalnego. Prawo pozytywne powstaje w drodze ustanowienia, jego normy mają byt zawsze ograniczony w czasie, a ich treść zależy od woli ustawodawcy, prawo pozytywne przybiera postać skodyfikowaną. Prawo naturalne to zespół reguł i norm istniejących niezależnie od woli konkretnego prawodawcy, wynikających z samej istoty człowieka i społeczeństwa. Reguły i normy prawa naturalnego są nie skodyfikowane, istnieją poza wolą państwowego pracodawcy, który nie może ich zmienić, uchylić czy przekreślić. Najczęściej prawu naturalnemu przysługuje atrybut nadrzędności wobec prawa pozytywnego, a ustawodawca wydający sprzeczne z prawem naturalnym prawo pozytywne traci przymiot władzy legitymowanej. W codziennym działaniu organów władzy publicznej punktem wyjścia jednak muszą być zawsze normy prawa pozytywnego, bo tylko te można wyznaczyć i określić w sposób na tyle precyzyjny, by mogły stanowić podstawę relacji pomiędzy władzą a jednostką. Hierarchiczna budowa systemu źródeł prawa. Jednym z istotnych elementów koncepcji państwa prawnego jest oparcie systemu źródeł prawa pozytywnego o zasadę hierarchicznej budowy tego systemu i usytuowanie konstytucji i ustaw na szczycie tej hierarchii. W toku utrwalania zasady oparcia źródeł prawa o zasadę hierarchicznej budowy powstał szereg problemów o charakterze ustrojowym:
problem zapewnienia konstytucji charakteru najwyższego źródła prawa krajowego; problem zapewnienia ustawie charakteru nadrzędnego źródła prawa wobec aktów normatywnych stanowionych w ramach władzy wykonawczej (tzw. problem prymatu ustawy, czyli uznania, że ustawom przysługuje moc prawna wyższa od tych aktów); problem wyłączności ustawy, czyli uznania, że pewne najważniejsze materie mogą być regulowane tylko przez ustawę; problem dopuszczalności stanowienia prawa przez organy rządowe także innych aktów normatywnych niż akty wykonawcze, a w szczególności zakresu przedmiotowego i mocy obowiązującej takich innych aktów; Dla regulowania kompetencji do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego zawsze dostrzegano konieczność tworzenia szczególnych gwarancji prymatu ustawy i ochrony praw obywatela. Regulowanie kompetencji do stanowienia aktów prawa wewnętrznego z kolei uznawano za element władzy organizacyjnej rządu i nie wymagano jej szczegółowej reglamentacji.

(…)

… centralnym - do stanowienia powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku prawa stanowionego przez polskie organy państwowe:
na szczeblu konstytucyjnym wyłączne prawo stanowienia ma parlament w szczególnej procedurze; na poziomie ustaw zwykłych wyłączne prawo do stanowienia ma parlament, lub w sytuacji nadzwyczajnej - Prezydent (rozporządzenie z mocą ustawy); na poziomie rozporządzeń prawo ich stanowienia…
…, wyrażającej zgodę na ratyfikację; szczebel ustawowy obejmujący wszelkiego typu ustawy oraz - wyjątkowo - rozporządzenia z mocą ustawy; szczebel rozporządzeń jako jedynych aktów podustawowych o charakterze powszechnie obowiązującym, wydawanych na poziomie centralnym; Konstytucja daje podstawę do stanowienia aktów prawa miejscowego, powszechnie obowiązujących na obszarze działania organów, które je ustanowiły…
…, ponad resortowych dzienników publikacyjnych, których zadanie wydawania należy do Prezesa Rady Ministrów, a są to: Dziennik Ustaw RP, Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”, Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B”. Istnieją jeszcze dzienniki resortowe i wojewódzkie. W Dzienniku Ustaw RP publikowane są akty prawa powszechnie obowiązującego (Konstytucja, ustawy oraz rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia…
… dziedzinach konieczna jest większa szczegółowość, a nawet zupełność, unormowań ustawowych - chodzi tutaj o regulacje o charakterze represyjnym (prawo karne) oraz o prawo podatkowe. Konstytucja formułuje zasadę nullum crimen sine lege oraz przewiduje szczególne ujecie wyłączności ustawy w sprawach podatkowych. Wyłączność występowania ustawy na danym szczeblu systemu źródeł prawa. Konstytucja nie nawiązuje…
… i sprostowaniu błędów w ogłoszonych tekstach aktów normatywnych. W pozostałych dziennikach urzędowych ogłaszane są akty prawa wewnętrznego, regulaminy parlamentarne oraz szereg innych aktów, obwieszczeń, tekstów jednolitych oraz informacji. Istnieje obowiązek niezwłocznego publikowania aktów normatywnych, a akt publikacji może wejść w życie po upływie zwykle 14 - dniowego vacatio legis. W wyjątkowych sytuacjach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz