Funkcjonalna teoria uwarstwienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5026
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonalna teoria uwarstwienia - strona 1 Funkcjonalna teoria uwarstwienia - strona 2 Funkcjonalna teoria uwarstwienia - strona 3

Fragment notatki:

Jej tematem jest funkcjonalna teoria uwarstwienia. W treści notatki z socjologii pojawiają się takie zagadnienia jak na przykład: struktura społeczna, zależności wzajemne, zależności jednostronne, dystans, więzi, antagonizmy, sprzeczność interesów, podziały klasowe, interesy grupowe, uwarstwienie społeczne, elita władzy, podział góra - dół, rządzący, rządzenia, bogaci, biedni, gradacja prosta, Karol Marks, stosunek do środków produkcji, wspólnota źródeł dochodów i wspólnota interesów, więź psychiczna wynikająca ze wspólnego upośledzenia. Ponadto w treści referatu: dychotomia, świadomość społeczna, Max Weber, warstwa społeczna, wymiana rynkowa, klasy występują tam, gdzie istnieje prywatna własność zasadniczych czynników produkcji, położenie stanowe, styl bycia, funkcjonalna teoria uwarstwienia Davisa i Moore?a, stratyfikacja, dziedziczenie pozycji, wysiłek i inne.

STRUKTURA SPOŁECZNA
System stosunków, który stanowi strukturę społeczną daje się sprowadzić do trzech kategorii stosunków: zależności wzajemnych wynikających z podziału pracy, tzn. z podziału funkcji, stosunków zależności jednostronnych wynikających z przywileju posiadania mniej lub więcej stałych środków przymusu względem innych członków społeczeństwa i stosunków dystansu, więzi i antagonizmów społecznych. Stosunki zależności mają charakter obiektywny; dystansu, więzi i ant. subiektywny. Podstawowe znaczenie ma podział władzy, podział dóbr ekonomicznych i prestiżu społecznego. Mechanizm podziału decyduje o miejscu jednostek i grup społecznych w społeczeństwie, ich usytuowaniu na drabinie społecznej. Istnieją trzy szkoły myślenia socjologicznego: 1) Przedstawiano ewolucję struktury społeczeństwa w kategoriach niezupełnego zaniku podziałów klasowych, przekształcanie się czterech zasadniczych klas. 2) Przekształcenia jako nawarstwianie się na system klasowy nowych podziałów zwanych społeczno-zawodowymi. 3) Opisywano strukturę społ. polskiego w kategoriach teorii stratyfikacji: hierarchii prestiżu zawodów, położenia społecznego, dochodu, dynamiki awansu itp.
Wg koncepcji Wesołowskiego głównym przejawem przemian w strukturze społecznej jest zacieranie się różnic klasowych, podziałów, przeciwieństw i sprzeczności interesów. Istnieją tzw. interesy grupowe, które powstają w wyniku zaspokojenia potrzeb i aspiracji grupowych. Jeśli jednak jedna grupa otrzymuje jakiegoś dobra więcej, inna otrzyma go mniej, pojawiają się więc sprzeczności interesów. Teoria grup interesu głosi, że walka o władzę w społeczeństwie demokratycznym dokonuje się przez wpływ grup interesów na opinię publiczną oraz określoną prawnie procedurę wyborczą, wpływ na kręgi rządowe. Hierarchizowane społeczeństwo klasowe to społeczeństwo relacji nadrzędności i podrzędności, tymczasem społeczeństwo grup interesu jest nacechowane relacjami konkurencji pomiędzy grupami o zbliżonym miejscu w systemie pozycji społecznych. Dominujące miejsce w polskiej socjologii zajmują badania stratyfikacyjne, czyli uwarstwienia społecznego. Istnienie nierówności uznano za cechę wszystkich układów społecznych, niezależnie od ustroju politycznego i społecznego. Wg ujęcia funkcjonalnego (zał. dominującą więzią jest więź organizacyjna) społeczeństwo podzielone jest na pewną liczbę warstw różniących się funkcjami, jakie pełnią w społeczeństwie.
W każdym społeczeństwie istnieje wyodrębniona grupa rządząca, piastująca najwyższe stanowiska, podejmująca najważniejsze decyzje, kierująca masami. Jest to elita władzy. Pojęcie elity wiązane było z natu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz