funkcje prawa wyborczego - Funkcja kreacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
funkcje prawa wyborczego - Funkcja kreacyjna - strona 1

Fragment notatki:

.  Funkcje prawa wyborczego.
Funk­cje spełniane przez wybory w każdym społeczeństwie zalezą od szeregu czynników właściwych tylko danemu społeczeństwu, tj. jego struktura, kształt systemu partyjnego, występowanie poważnych konfliktów społecznych itp. W państwie demokratycznym wybory stały się podstawo­wym sposobem powoływania parlamentu, organów samorządowych oraz niektórych innych organów państwowych (w wielu krajach zwłaszcza głowy państwa) i jednym z najważniejszych zjawisk w życiu politycznym. Do funkcji wyborów zaliczamy:
1) Funkcję kreacyjną,
Z istoty wyborów wynika, ze ich sens polega na wyłonieniu, kształtowaniu składu personalnego organów przedstawicielskich na okres ich kadencji i rekrutacji dzięki temu elit politycznych. Dzięki wyborom orga­ny przedstawicielskie mogą zaistnieć, a to z kolei umożliwia właściwe funkcjonowanie pozostałych elementów systemu organów państwowych. 2) Funkcją wyrażania woli wyborców.
Wyborcy mogą dokonując elekcji wyrazić poparcie dla określonego programu politycznego, w którym kandydaci na przedstawicieli i ich ugrupowania, partie polityczne itp. prezentują wyborcom zadania organów państwowych w różnych dziedzinach życia. Wyborcy udzielając preferencji programowej sami artykułują w pewnym sensie własne po­glądy i interesy. Determinują w ten sposób postępowanie przedstawi­cieli i działalność organów przedstawicielskich, których skład ustalili w wyniku wyborów.
3) Funkcja legitymująca.
Organy przedstawicielskie i sami przedstawiciele uzyskują dzięki wy­borom prawną legitymację do sprawowania władzy w imieniu i w inte­resie wyborców. Wybory legitymują tez cały system polityczny i ekipę rządzącą mającą oparcie w większości parlamentarnej wyłonionej w wy­borach. Pozwalają domniemywać, ze ma ona upoważnienie do działania za wyborców. Legitymacja ta musi być regularnie, periodycznie odna­wiana, gdyż inaczej zanikłaby z biegiem czasu.
4) Funkcję kontrolną
Periodycznie dokonywane wybory umożliwiają kontrole nad organa­mi przedstawicielskimi ze strony wyborców zapewniając zgodność działalności tych organów z wolą suwerena.
5) Funkcję integracyjną
Wybory umożliwiają zespolenie się wyborców wokół pewnych wartości społecznych, celów politycznych i programów. Służą ujęciu konfliktów społecznych, politycznych, gospodarczych itp. w ramy postępo­wania wyborczego i przyczyniają się do ich pokojowego rozwiązania, przenosząc walkę o władzę na płaszczyznę konkurencji różnych programów. Wyniki wyborów pokazują realny zakres oddziaływania poszcze­gólnych partii, programów, idei itp. Pluralistyczne społeczeństwo dzięki wyborom staje się wspólnotą zdolną do działania poprzez organy wyło­nione w ich wyniku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz