Funkcje pieniądza i model Keynesa i Dawina Huma - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje pieniądza i model Keynesa i Dawina Huma - wykład - strona 1 Funkcje pieniądza i model Keynesa i Dawina Huma - wykład - strona 2 Funkcje pieniądza i model Keynesa i Dawina Huma - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Funkcje pieniądza:
-miernika wartości - pieniądz mierzy i wyraża wartość towarów, wartość wyrażona w pieniądzu to cena, pieniądz pełni tę funkcję idealnie, tzn. nie trzeba go faktycznie posiadać, by wyrazić wartość towaru
-środka cyrkulacji (pośrednika wymiany) - pośredniczy w wymianie towarowej i pozwala rozerwać akt kupna-sprzedaży na dwa osobne akty, pieniądz pełni tę funkcję realnie (trzeba go posiadać, żeby nabyć jakieś towary)
-środka płatniczego - pieniądz zwalnia ze zobowiązań (spłata kredytu, podatki itd.) funkcja jest pełniona realnie
tezauryzacji - gromadzenie oszczędności, pieniądz odłożony przekształca się w oszczędności, oszczędności w takiej formie łatwo przechowywać i uruchomić, funkcję tę pieniądz występuje realnie i powinien mieć względnie stałą siłę nabywczą
-funkcja pieniądza światowego jest spełniona przez jednostki pieniężne, które pełnią wszystkie pozostałe funkcje w obrotach międzynarodowych
Według Keynesa wszelkie zależności w gospodarce mają charakter przyczynowo-skutkowy. Jego zdaniem w modelu gospodarki wszystko jest zmienne, chociaż on odróżnia zmienne zależne i niezależna. Uważa ponadto że istnieje potrzeba prowadzenia badań ekonomicznych w odniesieniu do krótkich odcinków czasu. Odrzuca pogląd że procesy gospodarcze i dochodzenie do równowagi trzeba badać w długim okresie czasu. Uważa że w krótkim okresie czasu siły, które dezorganizują gospodarkę (negatywnie na nią wpływają) przeważają nad siłami dążącymi do równowagi. Dlatego też należy badać krótkie okresy czasu, gdyż wówczas siły te można wychwycić. Keynes stara się wytłumaczyć dlaczego gospodarka odchyla się od stanu równowagi i jakie tendencje mają tu decydujące znaczenie. Buduje model w którym jako parametry niezmienne w krótkim okresie czasu przyjmuje: - ilość i kwalifikacje siły roboczej - ilość rozporządzanego wyposażenia kapitałowego - poziom techniki - stopień konkurencji - gusty i przywiązania konsumentów - struktura społeczna - czynniki podział dochodu narodowego. Uważa że całe zło współczesnej gospodarki polega na tym. Że nie są w pełni wykorzystywane wszelkie zdolności wytwórcze. W krótkim okresie czasu rozmiary produkcji i dochodu narodowego są określone przez rozmiary globalnego popytu w społeczeństwie. Popyt określa wydatki społeczne, tak konsumpcyjne jaki i inwestycyjne. Społeczeństwo może wydawać na inwestycje mniej lub więcej w stosunku do konsumpcji. Gdy inwestycje są większe od konsumpcji to globalny popyt spada, gdyż inwestycje pochłaniają więcej środków. Dotyczy to krótkiego okresu czasu, gdyż w długim okresie popyt proinwestycyjny się zwiększy bo wszelkie inwestycje nakręcają popyt. Dlatego Keynes twierdzi że wzrost inwestycji zawsze prowadzi do wzrostu dochodu narodowego, co dalej prowadzi do wzrostu wielkości popytu (pomijając krótki okres czasu).

(…)

… że zatrudnienie i dochody z zatrudnienia są skutkiem wydatków na inwestycje. Keynes nazywa to zjawisko tzw. Efektem mnożnikowym i powiada tak „mnożnik inwestycyjny jest to ilościowe ujęcie zjawiska polegającego na pobudzeniu wydatków konsumpcyjnych przy pomocy wydatków na inwestycje.
W połowie XVIII w. David Hume zarysował zależności między bilansem handlowym, szybkością obiegu pieniądza a poziomem cen. Przeszło to do teorii handlu międzynarodowego pod nazwą cenowy mechanizm przepływu pieniądza kruszcowego. Jego sens był następujący:
Ciągłe utrzymywanie dodatniego bilansu handlowego nie jest możliwe bo:
dodatni bilans handlowy oznacza wzrost ilości kruszcu, a tym samym pieniądza
wzrost ilości pieniądza prowadzi do wzrostu cen
wzrost cen oznacza spadek konkurencyjności produktów
spadek konkurencyjności oznacza spadek eksportu
Odwrotny proces dokonuje się drugim kraju z ujemnym bilansem handlowym. …
…. Bardzo ważna jest treść keynesowskiej popytowej teorii kształtowania się dochodu narodowego. O poziomie dochodu narodowego decyduje globalny popyt społeczeństwa, a ten popyt uzależniony jest od jego wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych, przy czym Keynes uważa, że wydatki konsumpcyjne są względnie ustabilizowane do 20% cyklu koniunkturalnego, zaś wydatki inwestycyjne o 20% przekraczają. Wahania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz