Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 4410
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym - strona 1 Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym - strona 2 Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XII Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym Mikołaj Winiarski Istota i typologia organizacji i stowarzyszeń społecznych. Pojęcie funkcji opiekuń­czo—wychowawczej. Zadania organizacji i stowarzyszeń społecznych związane z organizowaniem nauki dzieci i młodzieży, ich aktywności - kreatywnej, rekreacyjnej, społecznie użytecznej i opiekuńczej. Integratywna socjotechnika kształtowania lokalnego środowiska wychowawczego. Kierunki działalności integracyjnej organizacji i stowa­rzyszeń społecznych: korekcja środowiska (ulepszanie jego czynników), stymulowanie aktywności społeczności lokalnej, rozwijanie współdziałania, koordynacja funkcjonalna, instytucjonalizacja działalności opiekuńczo-wychowawczej. „ Od dwustu lat - podkreśla A. Kamiński - obserwuje się nieustannie •narastanie liczby i różnorodności stowarzyszeń społecznych. Mnożą się związki, towarzystwa, stowarzyszenia, zrzeszenia - wiążące dorosłych, mło­dzież, osoby starsze, dzieci; kobiety i mężczyzn; ludzi wszelkich kategorii wykształcenia; w miastach i wsiach". Ich znaczenie wychowawcze też nieustannie wzrasta. Nie idzie z tym w parze rozwój teorii organizacji i stowarzyszeń społecznych oraz badań empirycznych. Nieliczne są prace pedagogiczne poświęcone tej tematyce. W tej dziedzinie znacznie bogatsza jest literatura socjologiczna. A. Kamiński określa związek młodzieży, stowarzyszenie dorosłych jako grupę ludzi, zorganizowaną w dążeniu do realizowania określonych, wspólnych celów, z własną strukturą organizacyjną i funkcjonariuszami, z ustalo­nymi lub usankcjonowanymi sposobami postępowania i zachowania. I. Lepalczyk zaś rozumie przez organizację społeczną, stowarzyszenie „formalną grupę osób zidentyfikowanych z jego celami i zadaniami, połą­czonych wspólną więzią o charakterze przedmiotowym, której treścią jest dążenie do realizacji wspólnego obywatelskiego zadania wynikającego z po­trzeb mikro- lub makrośrodowiska społecznego, potrzeb aktualnych lub przewidywanych. Dla realizacji swoich zadań statutowych stowarzyszenia podejmują w różnym zakresie działalność oświatową, która może być ukie­runkowana na członków i osoby związane ze stowarzyszeniem, na szerszy, najczęściej anonimowy, krąg odbiorców lub specjalną kategorię odbiorców". Tak więc pod mianem organizacji, czy też stowarzyszenia społecznego należy rozumieć grupę dorosłych lub młodzieży posiadającą określoną własną strukturę organizacyjną; członkowie tej grupy podejmują wspólne zadania statutowe i podporządkowują się obowiązującym normom postępowania; przynależność do tej grupy ma charakter dobrowolny. W rejonie zamieszkania funkcjonują przeważnie organizacje i stowarzy­szenia:

(…)

…; członkowie tej grupy podejmują wspólne zadania statutowe i podporządkowują się obowiązującym normom postępowania; przynależność do tej grupy ma charakter dobrowolny.
W rejonie zamieszkania funkcjonują przeważnie organizacje i stowarzy­szenia:
- lokalne, jak: komitet osiedlowy, rada sołecka, komitet rodzicielski, samo­rządy dziecięce i młodzieżowe, rada parafialna itd.;
- ponadlokalne, np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, TKKF, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej itd.; organizacje te obejmują swoim zasięgiem cały kraj i posiadają swoje centralne organy, w rejonie zamieszkania funkcjonują jedynie koła terenowe tych organizacji. Ze względu na wiek członków organizacje, stowarzyszenia można po­dzielić na dziecięco-młodzieżowe (np, ZHP) oraz zrzeszające dorosłych (np. TPD, STO…
…? Przy ich określaniu dominują podejścia intuicyjne lub oparte na własnych doświadczeniach pedagogów, nabytych w trakcie działalności środowiskowej. Można obrać tutaj inną drogę postępowania, bardziej zasadną. Podstawą przy wyodrębnianiu kierunków działalności integracyjnej organizacji i stowarzyszeń w środowisku mogą być niezbędne warunki integracji. Spełnienie ich stanowi condicio sine qua non osiągnięcia stanu…
… opiekuńczo-wychowawczej w środowisku, żeby odpowia­dała ona maksymalnie realizacji celów i zadań w dziedzinie kształcenia, wychowania i opieki.
Ogniwem przewodzącym, koordynującym działalność opiekuńczo-wyehowawczą w rejonie zamieszkania może być dynamiczna i znacząca w śro­dowisku organizacja lub stowarzyszenie społeczne (np. środowiskowe koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Społecznego Towarzystwa…
… procesu wychowania w środowisku musi być spełniony kolejny wymóg, ściśle wiążący się z poprzednim, mianowicie:
„nie włączania do całości lub usuwanie z całości wszystkiego, co nie jest niezbędne". Nieco inaczej trzeba rozumieć ową dyrektywę na gruncie pedagogiki społecznej. Najogólniej oznacza to eliminowanie sytuacji i wpły­wów niepożądanych, negatywnych. W środowiskach lokalnych często obser­wuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz