Funkcje i cele nadzoru bankowego - Funkcja dyscyplinująca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje i cele nadzoru bankowego - Funkcja dyscyplinująca - strona 1 Funkcje i cele nadzoru bankowego - Funkcja dyscyplinująca - strona 2 Funkcje i cele nadzoru bankowego - Funkcja dyscyplinująca - strona 3

Fragment notatki:

Nadzór bankowy - funkcje i cele Bankowość jest jedną z dziedzin gospodarki rynkowej, występującą w warunkach istotnego zakresu wolności przepływu kapitału i świadczenia usług, która jest przedmiotem regulacyjnej działalności ze strony państwa (czy ekonomicznej roli państwa w gospodarce). Pojęcie regulacyjnej działalności ze strony państwa, obejmującej również bankowość, w pracach z dziedziny ekonomii, traktujących o roli państwa w gospodarce jest często zastępowane pojęciami: ekonomicznej roli państwa, ekonomicznych funkcji państwa czy też ingerencji ze strony państwa. Sam jest zwolennikiem określania wpływu państwa na gospodarkę pojęciem: "ekonomicznej roli państwa w gospodarce", gdyż pojęcia "ingerencja" czy też "regulacja" sytuują państwo jako podmiot działający na zewnątrz systemu gospodarczego. Tymczasem jednak, z czym należy się zgodzić, państwo jest jednym z podmiotów systemu gospodarczego (instytucją) o określonym zakresie uprawnień, realizującym dane funkcje.
Regulacyjne oddziaływanie (w rozumieniu regulujące działalność) na banki komercyjne przez podmioty wobec niego zewnętrzne (w tej liczbie również państwowe) jest uzasadnione trojakimi potrzebami, tzn.: potrzebą utrzymania bezpieczeństwa oraz stabilności finansowej całego systemu bankowego, który świadczy szczególne usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, potrzebą zagwarantowania kontroli monetarnej, a głównie podaży pieniądza i stabilności cen, oraz potrzebą zapewnienia prawdziwej konkurencji między bankami oraz uniknięcia nadmiernej koncentracji kapitału i praktyk monopolistycznych. Pod pojęciem systemu bankowego będziemy rozumieć "...sieć różnorodnych, niezależnych i świadczących wiele różnych usług instytucji finansowych".
Zapewnienie bezpieczeństwa systemu bankowego oznacza bezpieczeństwo wszystkich uczestników rynku usług bankowych: banków, ich klientów ale również przedstawicieli niektórych organów władzy i administracji państwowej.
W przypadku klientów banku chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa wkładów, które są gromadzone w bankach.
Klienci w stosunku do dostawców usług finansowych (w tym banków) oczekują: dostępności odpowiednich informacji przed zawarciem umowy, uczciwości dostawcy usług, reasekuracji umów, szczególnie długoterminowych, akceptowanego poziomu kompetencji dostawcy usług, odpowiedniej porady w razie wystąpienia takiej potrzeby, służenia przez usługodawcę interesom klienta, rozsądnej rekompensaty w przypadku zerwania umowy. Można więc powiedzieć, że klienci zgłaszają popyt na regulacje zwiększające bezpieczeństwo wkładów zdeponowanych w bankach.
Zwiększenie roli regulacji w systemie bankowym oznacza z reguły rezygnację z pewnych profitów z wolnej konkurencji i odwrotnie, zaspokojenie popytu na korzyści ż wolnej konkurencji odbywa się kosztem zmniejszenia uregulowania działalności sektora bankowego za cenę pewnych korzyści, które płyną z owych uregulowań.

(…)

… obszarach, w krańcowych przypadkach może być usytuowany w banku centralnym lub poza bankiem centralnym. Tak jak w większości państw nadzór bankowy jest sprawowany w Polsce przez bank centralny, a konkretnie przez jeden z departamentów Narodowego Banku Polskiego, tj. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.
O dotychczasowej organizacji nadzoru bankowego w Polsce możemy powiedzieć, że ma charakter mieszany…
…, jak: podwyższenie standardów procedur udzielania tzw. kredytów powiązanych, prawne określenie statusu audytorów zewnętrznych, nadzór skonsolidowany i nadzór nad konglomeratami w wymiarze krajowym i międzynarodowym, zwalczanie prania brudnych pieniędzy, dostosowanie się w tej mierze do wykonania dyrektywy europejskiej, stworzenie regulacji ostrożnościowych, odnoszących się do tzw. ryzyka rynkowego na rynku papierów…
… bezpiecznego funkcjonowania drogą stworzenia tzn. regulacji ostrożnościowych, które dotyczą: równoważenia ryzyka bankowego (tworzenie rezerw celowych), ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego, pokrycia funduszami własnymi aktywów, kontrolowania kredytów i pożyczek dla kierownictwa banku, zasad ogłaszania zweryfikowanych bilansów oraz rachunków zysków i strat, współczynnika wypłacalności, norm…
… problemów banków są: niskie fundusze własne, niewłaściwy współczynnik wypłacalności, zły portfel kredytowy, brak profesjonalnego zarządzania bankiem. Zastrzeżenia budzą również obowiązujące obecnie przepisy Prawa bankowego, które w sposób bardzo ogólny określają zasady ratowania, likwidacji i upadłości banków. W tych warunkach NBP musiał określić szczegółowe zasady postępowania z zagrożonymi bankami…
… bankowego jak i ubezpieczeniowego).
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej nakłada na nasz kraj określone obowiązki związane m.in. z harmonizacją norm nadzoru bankowego, ale również modelu nadzoru w XXI w. Układ Europejski stanowiący stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, podpisany 16 grudnia 1991 r. w Brukseli, zobowiązywał nasz kraj…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz