Franchising- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Franchising- opracowanie - strona 1 Franchising- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

FRANCHISING
Udostępnienie przez jedną ze stron (Franchisingodawcy), drugiej stronie (Franchisingobiorcy) praw do swojego znaku towarowego lub usługowego bądź do umowy handlowej.
Jest to cały zakres stosunków ekonomicznych, w ramach których właściciel produktu, procesu lub umowy zezwala innej firmie na prowadzenie innej działalności w zamian za pewną opłatą.
W umowie można wyróżnić 3 elementy:
Franchisingodawca jest właścicielem znaku towarowego, marki, patentu lub licencji
Franchisingodawca udziela licencji niezależnym przedsiębiorcom na używanie tych znaków, marek czy symboli w prowadzeniu dystrybucji dóbr lub świadczeniu usług w zamian za określone wynagrodzenie
Umowa reguluje stosunki między franchisingodawcą i franchisingobiorcą na czas określony i ustala ich zobowiązania
EMISJA AKCJI I OBLIGACJI
Akcja jest papierem wartościowym, reprezentującym część kapitału zakładowego podmiotu gospodarczego. Jest tytułem własności - prawem głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Przedsiębiorstwo, emitując akcje, powiększa swój kapitał zakładowy - dzięki temu pozyskuje środki na finansowanie działalności gospodarczej.
Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym, którym przedsiębiorstwo zobowiązuje się do określonych świadczeń na rzecz właściciela, czyli na rzecz nabywcy obligacji. (zobowiązanie do zapłaty odsetek i dyskonta oraz wykup obligacji - to te świadczenia).
FUNDUSZE I KAPITAŁY PRZEDSIĘBIORSTW
Muszą je tworzyć przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną - nie dotyczą więc one spółek osobowych. Kapitały i fundusze można tworzyć w przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach kapitałowych.
Fundusze oraz kapitały są generowane przy rozpoczęciu działalności. Część funduszu powstaje przy rozpoczęciu działalności, pozostała część jest generowana sukcesywnie podczas prowadzenia działalności.
Rodzaje funduszy w przedsiębiorstwach państwowych:
założycielski - część mienia państwowego przekazana temu przedsiębiorstwu w momencie jego powstania. Wynika bezpośrednio z ustawy powołującej przedsiębiorstwo państwowe i znajdują się tam dane m.in. dotyczące jego wielkości.
przedsiębiorstwa - obrazuje dorobek przedsiębiorstwa państwowego. W jego skład wchodzą fundusze rozwoju, fundusze techniczno - ekonomiczne, rezerwowe i inne, jeżeli są tworzone przez przedsiębiorstwa państwowe.
z aktualizacji wyceny - związany jest z istnieniem środków trwałych. Występuje obowiązek aktualizacji wyceny środków trwałych (warunkiem jest, aby inflacja przekroczyła pewien próg). Wartość środków trwałych zwiększa się po aktualizacji.

(…)

… PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW
Reguluje je ustawa z 30 VI 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Ogólne warunki dopuszczalności pomocy:
Generalna zasada mówi, że udzielanie pomocy jest niedopuszczalne. Wyjątek: jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy jest udzielana zgodnie z powyższą ustawą bądź ratyfikowanymi przez RP umowami międzynarodowymi, w omawianym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz