Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych - strona 1 Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych - strona 2 Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron.
21. Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych Czynność prawna może być dokonana w dowolny sposób, przez każde zachowanie się osoby, które jej wolę w sposób dostateczny (art. 60KC).
Wyjątki od tej dowolności nazywane są szczególną formą czynności prawnej.
Źródłem form szczególnych są:
przepisy prawne np. art. 75, 158 KC
umowa między stronami (umowa przedwstępna)
Do rodzajów form szczególnych w prawie cywilnym zaliczamy:
1) forma pisemna zwykła - do zachowania tej formy muszą być spełnione 2 warunki:
sporządzenie dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli
podpisanie go
Pojęcie podpisu:
jest to językowy znak graficzny
składający oświadczenie woli składa go własnoręcznie
wskazuje, w zasadzie imię i nazwisko składającego oświadczenie woli
podpis umieszcza się pod tekstem oświadczenia woli
2) forma pisemna z datą pewną - polega na stwierdzeniu wiążącym także osoby nie uczestniczące w czynności prawnej, że czynność ta została dokonana w określonym czasie. Skutek ten wywołuje:
urzędowe poświadczenie daty (np. notariusz)
stwierdzenie dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym
umieszczenie na obejmującym treść czynności prawnej dokumencie jakiejkolwiek wzmianki
śmierć jednej z osób podpisanych pod dokumentem (datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby)
3) poświadczenie podpisu - inna forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu. Polega na tym, że notariusz lub powołany do tego organ zamieszcza na dokumencie klauzulę stwierdzającą własnoręczność podpisu złożonego przez wskazaną w tej klauzuli osobę.
4) forma aktu notarialnego - notariusz spisuje treść podawanych mu do wiadomości oświadczeń stron, współuczestnicząc w redagowaniu dokumentu, a następnie odczytuje go stronom i wraz z nimi podpisuje. Oryginały aktów notarialnych pozostają w biurze notariusza, a strony uzyskują ich wypisy, które podpisuje już tylko notariusz i opatruje pieczęcią urzędową.
Notariusz ponosi odpowiedzialność na informacje zawarte w akcie, czy są zgodne z prawem.
SKUTKI NIEZACHOWANIE FORM SZCZEGÓLNYCH
AD SOLEMOITATEM - forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności; niezachowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność, która nie wywołuje skutków prawnych
AD PROBATIONEM - forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych, konsekwencje niezachowania tej formy bezpośrednio przejawiają się wyłącznie w płaszczyźnie procesowej. 2 dowody z których nie wolno korzystać stronom to: przesłuchanie stron i ze świadków.


(…)

… w płaszczyźnie procesowej. 2 dowody z których nie wolno korzystać stronom to: przesłuchanie stron i ze świadków.
AD EVENTUM - forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych. Niezachowanie formy nie powoduje nieważności czynności prawnej, a jedynie pociąga są sobą niewystąpienie niektórych wskazanych w ustawie konsekwencji prawnych.
Formy czynności prawnych dzielimy na 2 grupy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz