Forma czynności prawnych - Formy szczególn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma czynności prawnych - Formy szczególn - strona 1 Forma czynności prawnych - Formy szczególn - strona 2 Forma czynności prawnych - Formy szczególn - strona 3

Fragment notatki:

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Zasadą polskiego prawa cywilnego jest swoboda formy czynności prawnych. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, dopuszczalne jest wyrażenie oświadczenia woli przy pomocy jakiegokolwiek znaku .
Dla pewnych czynności prawnych przewidziana jest jednak forma szczególna . Formy szczególne zostały ustanowione dla realizacji takich funkcji, jak:
pewność co do tego, że dana czynność prawna została dokonana,
ochrona działającego podmiotu przed nieprzemyślanymi jego własnymi decyzjami,
jawność czynności prawnych w stosunku do osób trzecich i ochrona ich interesów,
uzyskanie fachowej porady,
zabezpieczenie dowodów itp.
Jeżeli stroną umowy, która ma być wykonana na terytorium RP jest podmiot polski, to umowę sporządza się w języku polskim. Umowa sporządzenia w języku obcym nie stanowi nawet uprawdopodobnienia faktu dokonania czynności.
FORMY SZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI PRAWNYCH zwykła forma pisemna, z poświadczeniem daty,
z poświadczeniem podpisu,
akt notarialny,
forma elektroniczna.
ZWYKŁA FORMA PISEMNA
Forma pisemna zostaje zachowana, gdy na dokumencie sporządzonym w dowolny sposób pod treścią oświadczenia woli strona złożyła własnoręczny podpis.
Do zawarcia umowy w formie pisemnej wystarcza wymiana dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.
Osoba nie mogąca pisać lecz mogąca czytać może zamiast podpisu:
albo uczynić na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok niego inna osoba wpisze jej imię i nazwisko oraz umieści swój podpis,
albo podpiszę się zamiast składającego oświadczenie inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać.
Osoba nie mogąca czytać i pisać jeżeli chce złożyć oświadczenie woli na piśmie, musi posłużyć się formą aktu notarialnego.
Z DATĄ PEWNĄ
Data pewna polega na stwierdzeniu wiążącym także osoby nieuczestniczące w czynności prawnej, że czynność ta została dokonana a określonym czasie. Skutek taki wywołuje:
urzędowe poświadczenie daty dokonane przez notariusza na okazanym mu dokumencie, w którym stwierdza on datę okazania mu dokumentu,
stwierdzenie dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - od daty dokumentu urzędowego,


(…)

… ma wartość oryginału.
FORMA ELEKRTONICZNA
W dziedzinie posługiwania się formą elektroniczną oświadczania woli ustawodawca dopuszcza w zasadzie niczym nie skrępowana swobodę.
Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne formie pisemnej.
BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz