Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Wyznaczenie napięcia powierzchniowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Wyznaczenie napięcia powierzchniowego - strona 1 Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych - wykład - Wyznaczenie napięcia powierzchniowego - strona 2

Fragment notatki:

Laboratorium chemii fizycznej
Warszawa, 06.05.2003
Poprawione sprawozdanie z ćwiczenia:
„Fizykochemiczna charakterystyka
substancji czystych I:
objętość molowa, refrakcja molowa, parachora.”
Ćwiczenie przeprowadzili:
- Łukasiak Paweł
- Pietruszko Adam
- Syzdek Jarosław
1. Wyznaczenie gęstości cieczy.
2. Wyznaczenie współczynnika załamania światła cieczy.
2.5. Opracowanie wyników.
Obliczono refrakcję molową (ze wzoru 2.2) wykorzystując w tym celu wartości gęstości obliczone z regresji liniowej z punktów doświadczalnych uzyskanych w I części ćwiczenia.
Obliczono refrakcję molową z udziału atomów i wiązań.
Wartość refrakcji molowej obliczona z udziału atomów i wiązań wynosi:
.mol-1.cm3, natomiast średnia wartość refrakcji molowej obliczonej na podstawie pomiarów wynosi:
.mol-1.cm3, Błąd oszacowania: 3. Wyznaczenie napięcia powierzchniowego
metodą pęcherzykową.
3.5. Opracowanie wyników.
Obliczono napięcie powierzchniowe (ze wzoru 3.7 i 3.6) wykorzystując w tym celu wartości gęstości obliczone z regresji liniowej z punktów doświadczalnych uzyskanych w I części ćwiczenia.
Obliczono molowe napięcie powierzchniowe badanej cieczy. Wykonano wykres i metodą najmniejszych kwadratów wyznaczono stałą k. -1,675.10-7.t/°C + 8,592 .10-5.
k = 1,675 .10-7 J.K-1.mol2/3.
Obliczono parachorę badanej cieczy w temperaturach pomiaru i porównano z wartością obliczoną z udziału atomów i wiązań (w celu jej obliczenia wykorzystano wartości napięcia powierzchniowego obliczone na podstawie wartości molowego napięcia powierzchniowego obliczonych z regresji i objętości molowej obliczone z regresji liniowej z punktów doświadczalnych uzyskanych w I części ćwiczenia):
PT = 14,60 .10-6 kg1/4.m3 . mol-1.s-1/2- wartość obliczona z udziału atomów i wiązań,
PD = 46,50 .10-6 kg1/4.m3 . mol-1.s-1/2- średnia wartość doświadczalna.
WNIOSKI
Ad.2
Na podstawie pomiarów stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury współczynnik załamania światła maleje. Jest to zgodne z oczekiwaniami, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury maleje gęstość, co pociąga za sobą wzrost prędkości rozchodzenia się fal w ośrodku materialnym (oddziaływania fal elekromagnetycznych z ośrodkiem stają się coraz słabsze).
Również zgodnie z oczekiwaniami otrzymano podobne wartości refrakcji molowej w kolejnych temperaturach (w granicach dokładności pomiarów), słuszny wydaje się więc wniosek o praktycznej niezmienności refrakcji molowej z temperaturą.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz