Fizyka - wszystkie definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - wszystkie definicje - strona 1 Fizyka - wszystkie definicje - strona 2

Fragment notatki:

DEFINICJE W SKRÓCIE Pierwsze prawo Kirchofa   Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z te-go węzła.  Drugie prawo Kirchofa   Algebraiczna suma wszystkich sił elektromotorycz-nych w danym oczku sieci jest równa sumie spadków napięć na wszystkich odbiornikach energii w  tym oczku.  Prawo Archimedesa   Na każde ciało zanurzone w płynie działa siła wyporu Fw skierowana pionowo do góry i co do wartości równa ciężarowi płynu (cieczy lub gazu)  wypartego przez to ciało.  Prawo Coulomba   Prawo, zgodnie z którym siła wzajemnego oddziaływania dwóch naładowanych elektrycznie ciał, o rozmiarach bardzo małych w porównaniu z  odległością między nimi, jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich ładunków elektrycznych Q1, Q2 i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu  odległości r między nimi.  Prawo odbicia światła   Kąt odbicia światła jest równy kątowi padania, przy czym promień padający, odbity i prosta prostopadła do powierzchni granicznej poprowadzona w  punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie.  Prawo Ohma   Podstawowe prawo obwodów elektrycznych stwierdzające, że natężenie prądu stałego I płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do  napięcia elektrycznego U występującego między końcami przewodnika, a odwrotnie proporcjonalna do jego rezystancji R.  Prawo Pascala   Podstawowe prawo statyki płynów, które mówi, że w każdym miejscu w płynie (cieczy lub gazie) różnica ciśnienia całkowitego oraz ciśnienia  hydrostatycznego (wywieranego przez własny ciężar płynu) jest taka sama.  Prawo powszechnego ciążenia   Ciała materialne o masie m1 i m2 działają wzajem-nie na siebie siłą grawitacyjną F (nazywaną też siłą powszechnego ciążenia).  Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya   Masa m substancji wydzielonej na elektrodzie jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu I płynącego przez elektrolit i do czasu t przepływu prądu,  tj. do ładunku elektrycznego Q, który przepłynął przez elektrolit. Drugie prawo elektrolizy Faradaya   Równoważniki elektrochemiczne k pierwiastków są proporcjonalne do ich równoważników chemicznych  Prawo zachowania energii   Zasada, zgodnie z którą w układzie izolowanym suma energii (energia całkowita) jest wielkością stałą.  Prawo zachowania energii mech.   Zasada, która mówi, że podczas ruchu ciała bez sił oporu (tarcia, lepkości itp.) jego całkowita energia mechaniczna (czyli suma energii kinetycznej i  potencjalnej) się nie zmienia.  Zasada zachowania ładunku   W układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia ładunek elektryczny może być przenoszony między ciałami układu, ale jego łączna wartość 

(…)

… się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym
prostoliniowym
Druga zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało działa siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do tej siły i odwrotnie
proporcjonalnym do masy ciała.
Trzecia zasada dynamiki Newtona
Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F, to ciało B działa na ciało A siłą o tej samej wartości, takim samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie -F.
Pierwsza zasada termodynamiki
Jest prawem zachowania energii dla układów termodynamicznych i można ją sformułować następująco: zmiana energii wewnętrznej układu równa się
sumie dostarczonego do układu ciepła i pracy.
Druga zasada termodynamiki
Układ nie może przekazywać ciepła innemu układowi o niższej temperaturze bez…
… , działającej w tym punkcie na umieszczone tam ciało próbne do masy tego ciała. Natężenie pola grawitacyjnego w
danym punkcie informuje nas jaka siła grawitacji działa na umieszczone w tym punkcie ciało próbne o jednostkowej masie.
Wartość natężenia pola grawitacyjnego
zależy od odległości r od punktu materialnego lub środka kuli. Jest wprost proporcjonalne do masy punktu.
Siła grawitacji jest wprost…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz