Fizyka - teoria z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - teoria z ćwiczeń - strona 1 Fizyka - teoria z ćwiczeń - strona 2 Fizyka - teoria z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:

Zależność  siły   F   od   prędkości   v   ładunku   próbnego   qo  można   wyrazić   prostym   wzorem,   jeśli   wprowadzimy  wektor  B  opisujący pole magnetyczne, zwany  indukcją magnetyczną.  Wektor ten definiujemy następująco: W  przestrzeni istnieje pole magnetyczne o indukcji  B , jeżeli na ładunek próbny qo poruszający się w tej przestrzeni  z prędkością  v  działa siła  F  wyrażona wzorem  F= qo( v x B ) Współczynnik  µ charakteryzuje  magnetyczne właściwości ośrodka, w którym znajduje się przewodnik i nosi  nazwę  przenikalności magnetycznej . Dla próżni przenikalność magnetyczna wynosi  µo=4π∗10-7 H/m (H- Henr  jest jednostką indukcyjności. Przenikalność magnetyczną ośrodków materialnych można przedstawić w postaci  µ=µoµr , gdzie µr liczba niemianowana zwana  względną przenikalnością magnetyczną. Natężenie   pola   magnetycznego  H   określone   jest   wzorem   H =B/ µ .   Oznacza   to,   że   natężenie   pola  magnetycznego   wytworzonego   przez   prąd   prostoliniowy   nie   zależy   od   rodzaju   ośrodka.   Wektor   H   jest  równoległy   do   wektora   B ,   linie   magnetyczne   wektora   H   mają   więc   taki   sam   przebieg   jak   linie   wektora   B .  Jednostką natężenia pola magnetycznego jest [A/m]. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej  polega na powstawaniu prądów elektrycznych w skutek zmian pola  magnetycznego. Np. do obwodu elektrycznego zawierającego kołowy zwój i galwanometr zbliżamy magnes, co  powoduje przepływ prądu, sygnalizuje nam to wychylenie wskazówki galwanometru. Oddalenie magnesu  powoduje również przepływ prądu, ale w kierunku przeciwnym. Gdy zaś magnes jest nieruchomy prąd w  obwodzie nie płynie. W zależności od wielkości i znaku podatności magnetycznej  χ, dzielimy ciała na 3 grupy: 1) ciała  diamagnetyczne  χ0; 3) ciała ferromagnetyczne χ0 Diamagnetyzm   powstaje   na   skutek   zmiany   pędu   orbitalnego   elektronów,   wywołanej   zewnętrznym   polem  magnetycznym.  Diamagnetyzm   występuje  w każdym  ciele, jednak wyraźnie  przejawia  się  tylko  u  tych  ciał,  których   atomy   mają   sumaryczny   moment   magnetyczny   elektronów   =0.   Do   nich   należą   atomy   i   jony   o  wypełnionych   powłokach   elektronowych,   a   także   atomy   i   jony,   które   poza   ostatnią   wypełnioną   powłoką  elektronową mają dwa elektrony w stanie s o spinach antyrównoległych.

(…)

… o długości fali zawartej w przedziale 0,4- 0,76µm.
Fala elektromagnetyczna to przemieszczające się w przestrzeni zmienne pole elektromagnetyczne- zmienne
pole elektryczne sprzężone ze zmiennym polem magnetycznym. Natężenie pól elektrycznego i magnetycznego
w fali elektromagnetycznej są wzajemnie prostopadłe i wyznaczają płaszczyznę prostopadłą do kierunku
propagacji fal.
Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Każde ciało pozostaje w stanie spoczynku lub ruchu jednostajnego po linii prostej
dopóty, dopóki nie zostanie zmuszone, za pomocą wywierania odpowiednich sił, do zmiany tego stanu. Jeżeli na ciało nie
działa żadna wypadkowa siła, przyspieszenie tego ciała jest równe zeru. Pierwsza zasada dynamiki Newtona stwierdza, że
jeżeli w pobliżu rozważanego ciała nie ma żadnych innych ciał , wówczas można znaleźć…
… proporcjonalnie do kwadratu ich odległości F=G*(m1m2)/r2
Ep=mgh
Ek=(mV2)/2
I prędkość kosmiczna: najmniejsza prędkość jaką trzeba nadać ciału równolegle do powierzchni ziemi by stało się ono
sztucznym satelitą V1=√(GM/Rz+H)
I prędkość kosmiczna: ... by poleciało do ∞ V2=√(2GM/R) V2=√2*V1
4. Zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego brył materialnych. Moment bezwładności brył materialnych I,
moment siły M…
… fotonu hν spełnia zależność
hν≥ΔE
Siłę magnetyczną wyrażoną wzorem F=qo(vxB) nazywamy siłą Lorentza. Działanie siły Lorentza na
naładowane cząstki elementarne obserwuje się w komorach pęcherzykowych. W komorach tych tor cząstki jest
widoczny dzięki pęcherzykom wytworzonym przez cząstkę naładowaną poruszającą się wewnątrz cieczy.
Umieszczenie komory w polu magnetycznym powoduje zakrzywienie torów cząstek…
… z ołowiu. Rad jest również źródłem prom. gamma. Zarówno (n) jak i
prom. gamma są b. przenikliwe i szkodliwe dla org. żywych.
Prędkość (n) o dużej energii wybitnie zmniejsza się przy przechodzeniu przez warstwę substancji, która zawiera wodór
(najczęściej woda lub parafina).
Neutrony (n) działają b. skutecznie jako pociski bombardujące, nie mając ładunku są b. przenikliwe, nie ulegają działaniu
sił…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz