Fizyka - ciśnienie, prawa, dynamika, ciepło

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - ciśnienie, prawa, dynamika, ciepło - strona 1 Fizyka - ciśnienie, prawa, dynamika, ciepło - strona 2 Fizyka - ciśnienie, prawa, dynamika, ciepło - strona 3

Fragment notatki:


1 Ciśnienie wzór barometryczny Ciśnienie jest równe z definicji sile, na jednostkę powierzchni  p  = F ∆ S jednostką jest Pascal  P a Wzór barometryczny określa nam ciśnienie w zależności od wysokości. p  =  p 0 exp ( − M gh RT  ),  M  jest masą molową gazu (powietrza), R stałą gazową, g przyspieszeniem ziemskim. Temp. bezwzględną. Wyznaczamy powyższy wzór: ρ  = M p RT  - ze wzoru na gaz idealny  pV  =  nRT p  = ρRT M Przyrost ciśnienia na odległości  dh , wynosi  dp  =  −ρpdh  (liczymy ciśnienie od cienkiego plasterka powietrza) Zatem dp p  = M gdh RT całkujemy: p  =  p 0 exp ( − M gh RT  ) p 0 = 1 ,  013  ·  10 5 Pa- ciśnienie na poziomie morza. 2 Prawo Pascala Ciśnienie w płynie zamkniętym w naczyniu jest przekazywane jednostkowo na każdą cześć płynu, oraz na ścianki naczynia. W szczególności ciśnienie wywierane na dno naczynia przez słup płynu o wyso- kości h wynosi  p  =  ρgh ( F  =  mg ,  m  =  ρ ∆ Sh ) 3 Prawo Archimedesa Ciało zanurzone w płynie jest unoszone w górę siłą równą ciężarowi wypartego płynu. Załóżmy, że mamy zanurzony klocek o objętości  V  =  hS  górna krawędź klocka jest na głębokości x. Ciśnienia działające na ścianki wzajemnie się znoszą. Na górną ściankę zgodnie z prawem Pascala działa siła w dół równa  F 1 =  p 1 S  = ρgxS Na dolną ściankę działa siła w górę równa  F 2 =  p 2 S  =  ρgS ( x  +  h ) Różnica jest równa  F  =  ρgSh - jest to ciężar wypartej cieczy. 4 Podstawy opisu dynamiki płynów. Prawo cią- głości strumienia W ogólności płyn opisuje się na pomocą równać Naviera- Stokesa. (w ogólności możliwe rozwiązanie numeryczne). Pierwszym uproszeniem jest założenie nieściśliwości płynów- np. taka sytuacja 1 występuje w cieczach. Oraz przepływ laminarny- nie tworzą się wiry, oraz stałość pola grawitacyjnego. Dodatkowym założeniem jest brak lepkości płynu- otrzymuje się wtedy równa- nie Bernoullego. Prawo ciągłości strumienia głosi- że w przypadku np. zwężenia rury od po- wierzchni  s 1, do  s 2 przez powierzchnie w jednostce czasu przepływa taka sama masa płynu.(zatem przy zmniejszeniu się powierzchni płyn musi płynąć szybciej) 5 Równanie Bernoullego (przykłady) v 2 2 +  gz  + p ρ  =  const , z jest wysokością. Równanie to pozwala wyznaczyć np. ciśnienie przy przepływie przez zmienny przekrój powierzchni. Zauważmy, że im szybciej porusza się płyn tym mniejsze musi być ciśnienie. Rysunek 1: Przepływ płynu Rysunek 2: Przepływ płynu- ciśnieniomierz Venturiego

(…)

… relatywistyczna ciała.
E
c.
Możemy więc zapisać E =
W mechanice relatywistycznej zamiast zasady zachowania energii i pędu,
mamy jedno prawo zachowania czteropędu.
2
Wyrażenie na energię możemy rozwinąć w szereg potęgowy: E ≈ mc2 + mv .
2
Ciało ma dwie składowe energii- kinetyczną i tzw. spoczynkową. (Słynny wzór
Einsteina)
12

… (z I zasady) jest równa ciepłu ∆U = Q
15.3
Przemiana izotermiczna
p1 V1 = p2 V2
∆T = 0, więc ∆U = 0, zatem 0 = ∆Q + ∆W
16
Przemiana adiabatyczna
Ciepło jest zerowe Q = 0, przemiana ta zachodzi np gdy układ nie ma czasu na
wymianę ciepła lub jest izolowany.
pV κ = const =
cp
cv
6
17
Zasada ekwipartycji energii
Energia przypadająca na jeden stopień swobody jest stałą i wynosi
kT
2
Gaz jednoatomowy ma 3 stopnie…
…- wydech
8
19.1
Cykl Carnota
Cykl ten jest cyklem o największej sprawności w danych temperaturach.
Każdy cykl może być przedstawiony jako suma cykli Carnota.
Rysunek 7: Przejście 1 do 2 jest przemianą izotermiczną, tu ciepło jest pobierano z grzejnicy,
2 do 3 jest adiabatycznym rozprężaniem, 3 do 4 jest izotermicznym chłodzeniem- silnik oddaje
ciepło do chłodnicy, 4 do 1 jet adiabatycznym sprężaniem
sprawność tago cyklu wynosi η =
W = Q1 − Q2
20
Q1 −Q2
Q1 ,
lub η =
T1 −T2
T1
Transformacja Lorentza
Postulaty Einsteina:
Prawa przyrody mają jednakową postać we wszystkich inercjalnych układach
odniesienia.
We wszystkich układach inercjalnych wartość prędkości światła w próżni jest
jednakowa i równa c. (fakt doświadczalny)
Z powyższych postulatów wynika inna postać transformacji przy przejściu
od układu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz