Finanse publiczne - źródła prawa finansowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - źródła prawa finansowego - strona 1

Fragment notatki:

Źródła prawa finansowego
Prawo finansowe tworzy całokształt norm prawnych regulujących stosunki finansowe.
Pod pojęciem źródeł prawa rozumie się normy prawa, które zawierają określone dyrektywy postępowania uznane za obowiązujące w danym państwie.
Źródła prawa obowiązujące w Polsce są wspólne dla wszystkich działów prawa, w tym także dla prawa finansowego.
Konstytucja RP dzieli akty prawodawcze na:
-powszechnie obowiązujące (np. ustawy, rozporządzenia)
-wewnętrznie obowiązujące
Źródłami prawa powszechnie obowiązującego na obszarze całego państwa są:
-konstytucja
-ustawy (np. ust. o finansach publicznych, ust. podatkowa, ust. o NBP, ust. o finansach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ust. budżetowa, ust. o zamówieniach publicznych)
-ratyfikowane umowy międzynarodowe (np. podwójne opodatkowanie)
-rozporządzenia
Elementem źródeł prawa powszechnie obowiązującego po akcesji Polski do UE jest także prawo unijne (traktaty, rozporządzenia stosowane wprost, dyrektywa - na jej podstawie państwo jest zobowiązane wydać akt prawny z nią zgodny)
Moc powszechnie obowiązującą mają orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (są ostateczne).
Źródłem prawa powszechnie obowiązującego o ograniczonym terytorialnym zasięgu sa akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego (niektóre uchwały) i niektóre akty stanowiona przez terenowe organy administracji rządowej.
Akty prawa miejscowego są stanowione na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach.
Ratyfikacja- wyrazenie zgody na akceptacje umowy.
Konstytucja stosowana jest wprost, chyba że sama stanowi inaczej. Ustawy zajmują w hierarchii o jeden stopień niżej niż Konstytucja. Wszystkie akty podustawowe powinny być z nimi zgodne.
Umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Prezydenta za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie opublikowanej w Dzienniku Ustaw w razie kolizji z ustawą - mają pierwszeństwo.
Ustawy ratyfikowane bez upoważnienia ustawy w przypadku kolizji norm ustępują ustawie.
Źródłami prawa wewnętrznego obowiązującego są m.in.:
-uchwały Rady Ministrów
-zarządzenia ministrów
Systematyka prawa finansowego:
*prawo budżetowe
*prawo podatkowe
*prawo celne
*prawo ubezpieczeń społecznych
*prawo walutowe - reguluje ustrój pieniężny państwa, w tym znaki pieniężne
*prawo dewizowe - definiuje wartości dewizowe poprzez ich wyliczenie (zagraniczne środki płatnicze, złoto i platyna, papiery wartościowe w walutach obcych)
*prawo bankowe
Szczególnym źródłem prawa budżetowego jest ustawa budżetowa, która każdego roku określa sytuację budżetową państwa.


(…)

… ustrojowego - regulują zasady organizacji podmiotów administrujących finansami publicznymi.
Źródłami prawa finansowego nie są:
• zwyczaje
• orzecznictwo sądów
• doktryny
• publikacje prasowe czy książkowe
Normy prawa finansowego mają zawsze charakter imperatywno-atrybutywne; obowiązkowi jednego podmiotu (np., podatnika) towarzyszy uprawnienie drugiego podmiotu (np. organu podatkowego) żądania zachowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz