Finanse publiczne- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne- wykład 1 - strona 1 Finanse publiczne- wykład 1 - strona 2 Finanse publiczne- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse publiczne dr Jolanta Gałuszka
Wykład 1
Tezy:
Etymologia terminu „finanse” w kontekście finansów publicznych
Zasady ogólne finansów publicznych w nauce finansów publicznych i prawa finansowego
Omówienie relacji między finansami prywatnymi a finansami publicznymi oraz związki finansów publicznych z innymi naukami
Wyjaśnienie terminu gospodarki finansowej, Charakterystyka polityki finansowej - cele, relacje w polityce finansowej w odniesieniu do podmiotów gospodarujących w relacji do operacji publicznymi zasobami finansowymi
Definicja zjawisk finansowych i umiejscowienie ich w całokształcie zjawisk ekonomicznych,
Klasyfikacja zjawisk finansowych w ujęciu przedmiotowym oraz podmiotowym - identyfikacja finansów publicznych w tym podziale
Mechanizm powiązań pomiędzy ogniwami finansów i systemu finansowego na płaszczyźnie istoty i znaczenia finansów publicznych
- podmiotami gospodarczymi, - finansami publicznymi, - bankami, - zakładami ubezpieczeniowymi oraz gospodarstwami domowymi,
9. Funkcje finansów publicznych w gospodarce.
Literatura:
[1] S.Owsiak: PODSTAWY NAUKI FIANSÓW, PWE, Warszawa 2002 oraz FINANSE PUBLICZNE 2005
[2] P.M.Gaudemet, J.Molinier: FINANSE PUBLICZNE, PWE, Warszawa 2000
Etymologia terminu „finanse”
Termin „finanse” ma swoje korzenie w średniowiecznej łacinie. Wywodzi się od czasownika „finire”, które z czasem uległo przekształceniu w słowo „finare”. Następnie pojawiło się słowo „finatio”. Terminem tym określano orzeczenie sądowe kończące spór (finis). Treścią orzeczenia sądowego była m.in. należność finansowa, którą należało przekazać albo na rzecz innej osoby lub też związku publicznoprawnego a więc np. państwa. Zatem w wyniku orzeczenia sądowego przeprowadzono operacje pieniężne.
Pierwotnie termin „finanse” obejmował głównie zjawiska związane z finansami publicznymi, co wiązane było z nakładaniem i ściąganiem przez państwo podatków, ale także gromadzeniem dochodów z tytułu podatków oraz innych danin publicznych, zaciąganiem pożyczek przez państwo i - wreszcie wydatkowaniem środków finansowych przez władze publiczne.
Znaczenie pojęcia finansów oraz nauki finansów
Współcześnie „Finanse” to proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych, bądź też ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczna człowieka.
W literaturze przeważa pogląd, iż do zjawisk finansowych zaliczamy tylko te zjawiska, w których występuje pieniądz w postaci przepływających strumieni pieniężnych. Zatem w zjawiskach finansowych pieniądz występuje w ruchu w konkretnej postaci: gotówki, wkładów bankowych, należności lub zobowiązań, pełniąc funkcje środka wymiany, środka płatniczego lub środka przechowywania wartości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz