Finanse publiczne - ROK BUDŻETOWY

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - ROK BUDŻETOWY - strona 1 Finanse publiczne - ROK BUDŻETOWY - strona 2 Finanse publiczne - ROK BUDŻETOWY - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE PUBLICZNE BUDŻET Jest to roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego w danym roku budżetowym. ROK BUDŻETOWY Rok, w którym obowiązuje budżet. Musi to być „rok”, a więc kolejnych 365 lub 366 dni- jeżeli jest to rok przestępny. Zgodnie z art. 61 ustawy o finansach publicznych rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Regulacja określająca, iż ustawa budżetowa obowiązuje przez rok, ustanawia zasadę jednoroczności budżetu. Ustawa budżetowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia. Jednak zdarza się bardzo często, że wchodzi w życie w marcu, czy kwietniu i obowiązuje w trakcie tego całego roku budżetowego, działa wstecz. Ustawa budżetowa obowiązuje zawsze w trakcie roku budżetowego, czyli od momentu, w którym weszła w życie do 31 grudnia. Z upływem dnia 31 grudnia tracą moc wszystkie jej przepisy. Ustawę budżetową charakteryzuje i odróżnia od innych ustaw zwykłych: treść związana ściśle z prowadzeniem gospodarki finansowej państwa, okres obowiązywania ograniczony zawsze do jednego roku budżetowego, inicjatywa ustawodawcza przysługuje RM, władza wykonawcza ma szczególne obowiązki w procesie przygotowania projektu ustawy, władza ustawodawcza związana jest ściśle określonymi konstytucyjnie terminami procesu legislacyjnego, których niedochowanie skutkować może skróceniem kadencji Sejmu (oraz Senatu), kierowanie wykonaniem budżetu należy do RM, która uchwala także zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu, wykonanie budżetu państwa i tym samym zawierającej go ustawy, podlega kontroli Sejmu, ustawa budżetowa nie zawiera norm generalnych i abstrakcyjnych tak jak pozostałe ustawy, lecz normy te mają raczej charakter indywidualny i konkretny. ZASADY BUDŻETOWE zasada zupełności budżetu: obejmuje wszystkie dochody i wydatki państwa, zasada jednoroczności budżetu: budżet uchwalany jest na rok budżetowy, zasada jedności budżetu: obejmuje całość dochodów i wydatków w jednym akcie, zasada jawności budżetowej: realizowana przez jawność procedury budżetowej i publikacji ustawy budżetowej, zasada równości budżetowej: zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy wydatkami a dochodami państwa; dochody powinny być co najmniej równe wydatkom, jednak dopuszczalny jest deficyt budżetowy. BUDŻET A USTAWA BUDŻETOWA Budżet i ustawa budżetowa nie są pojęciami tożsamymi. Budżet państwa jest planem finansowym i jako zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowi bądź to załącznik do ustawy, bądź też mieści się bezpośrednio w ustawie budżetowej. Zawsze jednak jest jej integralną i nieodłączną częścią. Sama ustawa budżetowa oprócz części normatywnej, w której umieszczone są przepisy ściśle związane z budżetem zawiera także załączniki. Ustawa budżetowa może zawierać także palny przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych oraz innych jednostek sektora rządowego.

(…)

… wnioskodawcy,
- debatę w sprawie ogólnych zasad projektu,
- procedurę pierwszego czytania projektu kończy skierowanie go do komisji,
- w sprawie budżetu i planów finansowych państwa właściwa jest Komisja Finansów Publicznych.
Poprawki. Poszczególne części projektu rozpatrują komisje sejmowe, które wnoszą poprawki wraz z uzasadnieniem do KFP, która przedstawia Sejmowi swoje sprawozdanie zawierające wnioski…
…, ponieważ nie ma sankcji w postaci dymisji rządu.
W przedmiocie absolutorium Sejm podejmuje uchwałę na wniosek Komisji Finansów Publicznych. Uchwała ta nie wymaga uzasadnienia.

… jest zakaz obładowywania ustawy budżetowej. W ustawie budżetowej nie mogą znaleźć się materie, które nie są związane z budżetem państwa. Poza tym nie można zastosować procedury budżetowej do innych materii. Procedura budżetowa jest właściwa tylko dla ustawy budżetowej.
PROWIZORIUM BUDŻETOWE
Prowizorium budżetowe reguluje dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok. Natomiast brak jest konkretnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz