FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA - strona 1 FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA - strona 2 FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE PUBLICZNE, RADIOFONIA I TELEWIZJA, KONTROLA PAŃSTWOWA
w ramach władzy wykonawczej nie może dochodzić do zbyt dużej koncentracji władzy w rękach rządu (min. z powodu bliskości pewnych sfer do praw i wolności człowieka), a dodatkowo pewne dziedziny muszą być zorganizowane i zarządzane w specyficzny sposób, do czego potrzebna jest pewna sfera niezależności od rządu tych struktur, a efektem tego jest bliższy związek z parlamentem → w Konstytucji z 1997 r. wyodrębniono takie 3 dziedziny: finanse publiczne (NBP), radiofonia i telewizja (KRRiTV), kontrola państwowa (NIK);
FINANSE PUBLICZNE
Główne kompetencje w zakresie finansów publicznych należą do RM (uchwala projekt budżetu, chroni interesy SP, inicjatywa ustaw o zaciąganiu długu publicznego i o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo) oraz do MF (właściwy w sprawach realizacji dochodów z podatków i opłat, koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej, płatniczej z zagranicą itd. - ustawa o działach), ale w Konstytucji są 3 mechanizmy ograniczające swobodę RM w tym zakresie:
zasada wyłączności ustawy dla normowania spraw związanych z finansami publicznymi:
choć wynika z zasad ogólnych z art. 87 i 93, to podkreślono to w rozdziale Finanse Publiczne w:
art. 216 → porządek i ramy publicznej gospodarki finansowej - sposób gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na cele publiczne; rozporządzanie nieruchomościami, udziałami, akcjami i papierami wartościowymi przez SP, NBP i inne państwowe osoby prawne; ustanowienie monopoli; zasady i tryb udzielania pożyczek i gwarancji finansowych; sposób obliczania długu publicznego i PKB;
art. 217 → system podatków i opłat - nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie przedmiotów, podmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, ulg i umorzeń;
art. 218 → organizacja SP i sposób zarządzania majątkiem SP;
art. 219 ust. 2 → unormowanie prawa budżetowego - zasady, tryb opracowania projektu, stopień jego szczegółowości, wymagania jakim powinien odpowiadać, zasady i tryb jego wykonywania (ustawa o finansach publicznych);
2 zasady merytoryczne dot. finansów publicznych:
art. 216 ust. 5 → zakaz zaciągania pożyczek czy udzielania gwarancji i poręczeń, które doprowadziłyby dług publiczny do przekroczenia 3/5 wartości rocznego PKB;
art. 220 ust. 2 → ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrycia deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w NBP;
odrębny tryb uchwalania budżetu i jego kontroli - choć w znacznej mierze jest to sfera władzy wykonawczej, powszechnie przyjęte jest, iż należy to do kompetencji parlamentu;
budżet składa się z 2 części:


(…)

… NBP, Komisji Nadzoru Bankowego;
zarząd NBP - skład: prezes, 2 wiceprezesów i 4-6 członków (powoływani przez Prezydenta na wniosek prezesa NBP + kontrasygnata). Zadania: szereg zadań związanych z funkcjonowaniem NBP;
Rada Polityki Pieniężnej - osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów publicznych na 6 lat (powołanie po 3 przez Sejm, Senat, Prezydent bez kontrasygnaty, nie ma możliwości…
… państwowych - przekształcanie w nadawców publicznych, organizacyjnie i politycznie odseparowanych od rządu;
utworzenie organu konstytucyjnego KRRiTV;
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
organ konstytucyjny poza schematem trójpodziału władz, pomiędzy legislatywą a egzekutywą;
skład: 4 (sejm), 2 (senat), 3 (prezydent) spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu…

działa w formie jednoosobowych spółek SP → Telewizja Polska SA (w skład też rozgłośnie regionalne), Polskie Radio SA, na szczeblu regionalny rozgłośnie radiofonii regionalnej;
do organizacji i działalności stosuje się odpowiednio przepisy KSH, chyba że uRT stanowi inaczej → odrębności w powoływaniu władz i w strukturze związane z tym, iż MSP (jako walne zgromadzenie spółki) decydowałby o ich obsadzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz