finanse przedsiębiorstw - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 6132
Wyświetleń: 9044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse przedsiębiorstw - pytania  - strona 1 finanse przedsiębiorstw - pytania  - strona 2 finanse przedsiębiorstw - pytania  - strona 3

Fragment notatki:1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje:
a) kupna – sprzedaży
b) kredytowe
c) regulowania zobowiązań
2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni funkcje:
a) Środka cyrkulacji
b) Środka tezauryzacji
c) Miernika wartości
3. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma cechy:
a) stała wartość nominalna
b) stała wartość realna
c) pociąga za sobą koszty transformacji
4. Pieniądz zew. to depozyty:
a) a’ wista w bankach komercyjnych
b) terminy w bankach komercyjnych
c) w banku centralnym
5. Uszereguj według kryterium malejącej płynności J.R. Hicksa aktywa
a) bieżące, rezerwowe, inwestycyjne
6. Pieniądz to dobro
a) niepodzielne
b) jednorodne
c) niejednorodne
7. Finanse to:
a) zasoby pieniężne
b) procesy podziału wartości majątkowych w gospodarce publicznej
c) procesy podziału i wymiany wartości ekonomiczno – społecznych
8. Sfery podziału finansów to:
a) produkcja
b) konsumpcja...

57. Celem polityki stabilizacyjnej jest:
a) stabilizacja bilansu handlu zagranicznego
b) optymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego
c) stabilizacja siły nabywczej pieniądza
d) stabilizacja systemy finansów publicznych, w tym zwłaszcza systemu podatkowego
58. Zgodnie z koncepcją polityki fiskalnej A.Hansenn w okresie stanu pełnego zatrudnienia głównym źródłem finansowania wydatków publicznych powinny być:
a) dług publiczny zaciągany wśród ludności
b) kredyt w bankach komercyjnych
c) progresywne podatki pośrednie
d) progresywne podatki bezpośrednie
59. Redystrybucyjny typ systemu podatkowego w/g J. Buchanana cechuje się:
a) dodatnim saldem obciążeń netto w jednostkach niskodochodowych
b) dodatnim saldem w jednostkach wysokodochodowych
c) ujemnym saldem w jednostkach niskodochodowych...


1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje:
kupna - sprzedaży
kredytowe
regulowania zobowiązań
2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni funkcje:
Środka cyrkulacji
Środka tezauryzacji
Miernika wartości
3. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma cechy:
stała wartość nominalna
stała wartość realna pociąga za sobą koszty transformacji 4. Pieniądz zew. to depozyty:
a' wista w bankach komercyjnych
terminy w bankach komercyjnych
w banku centralnym 5. Uszereguj według kryterium malejącej płynności J.R. Hicksa aktywa
bieżące, rezerwowe, inwestycyjne
6. Pieniądz to dobro niepodzielne
jednorodne
niejednorodne
7. Finanse to:
zasoby pieniężne
procesy podziału wartości majątkowych w gospodarce publicznej
procesy podziału i wymiany wartości ekonomiczno - społecznych
8. Sfery podziału finansów to:
produkcja
konsumpcja
wymiana i podział
inwestycje
9. Zjawiska finansowe to:
wszystkie zjawiska pieniężne
zjawiska zw. z realizacją funkcji - cyrkulacji, - cyrkulacji i środka pieniężnego, - cyrkulacji, środka płatniczego i tezauryzacji
zjawiska pieniężne zw. Z funkcja miernika wartości 10. Funkcje finansów wynikają wprost z następujących funkcji państwa
zewnętrznej
wewnętrznej
stabilizacyjnej
socjalnej
11. Wymień elementy polityki finansowej
wybór celów osiąganych w wyniku gospodarki finansowej, wybór środków, wybór metod regulacji celów 12. Krzywa Laffer'a określa zależność między poziomem
dochodów budżetowych i dochodów ludności
dochodów ludności a ich opodatkowaniem
dochodów budżetowych a stopą opodatkowania
oszczędzania a dochodami ludności
13. Ekwiwalentne strumienie pieniądza to:
wynagrodzenie za pracę
składki ubezpieczeń
odsetki kredytowe
14. Strumienie pieniężne redystrybucyjne to:
subwencje
darowizny
przychody ze sprzedaży
sp

(…)

… i aktywów
przychodów i kosztów
wpływów i wydatków pieniężnych
45. Kapitał stały obejmuje:
majątek trwały firmy
zobowiązania bieżące + zysk netto
kapitał własny
kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
46. Złota reguła bilansowa to realizacja:
kapitału własnego do majątku trwałego
majątku obrotowego do pasywów bieżących
zysku netto do pasywów bieżących
47. Restrykcyjna polityka banku centralnego polega…
… operacyjny to zysk: po opodatkowaniu
przed opodatkowaniem
po zapłaceniu odsetek i opodatkowaniu
zysk brutto - podatek VAT
28. Rachunek Cash-Flow to zestawienie: pasywów i aktywów
przychodów i kosztów
wpływów i wydatków pieniężnych
29. Kapitał stały obejmuje:
majątek trwały firmy
zobowiązania bieżące + zysk netto
kapitał własny
kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
30. Złota reguła bilansowa…
…. Krzywa Lorenza dotyczy zależności między:
poziomem dochodów budżetowych a poziomem dochodów ludności
dochodami budżetowymi a stopą opodatkowania
dochodami ludności a stopą opodatkowania bezpośredniego
poziomem oszczędzania a dochodami budżetowymi 28. Zasady podatkowe wg A. Smitha :
elastyczności
dochodowości
pewności
równomierności
29. Obciążenia w czasie z tytułu długu publicznego(przyszłych pokoleń…
… się: a) konsumpcyjne
celowe
bezpośrednie
97. Biorąc pod uwagę źródła podatku wyodrębnia się podatki:
ogólne
celowe
majątkowe
pośrednie
bezpośrednie
98. Przerzucalność podatkowa wiąże się z:
obniżką wynagrodzeń
podwyżką cen zbytu
podwyżką cen zakupu
99. Krzywa Lorenza dotyczy:
relacji stopą opodatkowania, a dochodami budżetowymi
relacji między stopą opodatkowania, a wzrostem PKB
redystrybucji dochodów ludności poprzez…
… w banku centralnym są:
podpisy 2 wypłacalnych osób
ważność weksla do ½ roku
handlowy charakter weksla
144. W/g podmiotu gromadzenia wyróżnia się podatki:
ogólne
celowe
lokalne
145. W/g celów polityki gospodarczej wyodrębnia się podatki:
aktywne
fiskalne
centralne
interwencyjne
146. Krzywa Lorenza dotyczy:
wpływu opodatkowania na wzrost dochodów budżetowych
rozkładu dochodów w społeczeństwie…

limity
70. Stopa redyskontowa banku centralnego jest wyższa od stopy lombardowej
wyższa od stopy refinansowej
wyższa od stopy dyskontowej banków komercyjnych
71. Ekspansywność polityki banku centralnego jest związana z obniżką stopy refinansowej
wzrostem stopy refinansowej
sprzedażą papierów rządowych
kupnem papierów rządowych
72. Teoretycznie rynkowa stopa procentowa (rp) mieści się w przedziale stopy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz