finanse notatki na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse notatki na egzamin - strona 1 finanse notatki na egzamin - strona 2 finanse notatki na egzamin - strona 3

Fragment notatki:
...FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA DO EGZAMINU
Finanse - ogół zjawisk ekonomicznych związanych z tworzeniem, gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych.
Finanse publiczne (wg ustawy o finansach publicznych art.3) to procesy związane z gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych, to także wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb budżetowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego (deficytu), zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi oraz zarządzanie długiem publicznym, a także rozliczenia z budżetem UE.
Cele finansów publicznych:
- wskazanie źródła pokrycia deficytu budżetowego;
- sposób rozdysponowania nadwyżki budżetowej....


...Procedura uchwalania budżetu tradycyjnego i liniowego w jednostce samorządu terytorialnego
ETAP I PROJEKT BUDŻETU
Zgodnie z nową ustawą z dn. 27 lipca 2009 projekt budżetu jednostek samorządu terytorialnego przygotowuje w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organ wykonawczy (w gminie – wójt, burmistrz bądź prezydent miasta w powiecie i województwie zarząd) i przedkłada go odpowiednio organom stanowiącym j.s.t (radzie gminy, radzie powiatu lub sejmikowi wojewódzkiemu), a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania...

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA DO EGZAMINU
Finanse - ogół zjawisk ekonomicznych związanych z tworzeniem, gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych.
Finanse publiczne (wg ustawy o finansach publicznych art.3) to procesy związane z gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych, to także wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb budżetowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego (deficytu), zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi oraz zarządzanie długiem publicznym, a także rozliczenia z budżetem UE.
Cele finansów publicznych:
- wskazanie źródła pokrycia deficytu budżetowego;
- sposób rozdysponowania nadwyżki budżetowej.
Funkcje finansów publicznych:
Funkcja alokacyjna Funkcja redystrybucyjna- odzwierciedla przepływy pieniężne składające się na wtórny podział zasobów pieniężnych. Podziałem wtórnym objęte są zarówno zgromadzone wcześniej pierwotne zasoby pieniężne jak i pozostałe elementy składowe pierwotnego podziału dochodów
Funkcja stabilizacyjna- Funkcja ta pozostaje w dość ścisłym związku z funkcją redystrybucyjną. (stabilizacja zatrudnienia, stabilizacja cen, zapewnienie równowagi bilansu płatniczego i zapewnienie by granica… nie przekroczyła 25%, zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego).
Budżet - plan gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego, to roczny plan wskazujący źródła pokrycia deficytu bądź sposób rozdysponowania nadwyżki budżetowej.
Budżet państwa jest rozpatrywany w 3 aspektach:
1)Fundusz scentralizowany
2) Plan finansowy
3) Ustawa budżetowa
Budżet samorządu terytorialnego jest rozpatrywany w 3 aspektach jako:
Fundusz zdecentralizowany Plan finansowy Akt prawny Organy Państwa:
Rząd + premier = organ wykonawczy (przygotowuje projekt i przedkłada sejmowi);
Sejm + senat = organ ustawodawczy
Organy jednostek samorządu terytorialnego:
Wyszczególnienie
Organ stanowiący
(ustawodawczy)
Organ wykonawczy
Województwo
samorządowe
sejmik województwa
zarząd województwa
Powiat
rada powiatu
zarząd powiatu
Gmina
rada gminy
wójt, burmistrz
lub prezydent miasta
Nadwyżka budżetowa - dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jednostek samorządu tery

(…)

… budżetu:
BUDŻET TRADYCYJNY
BUDŻET ZADANIOWY
zgodny z wymaganiami polskiego prawa budżetowego
działalność ujmowana jest w formie zadań nazwanych
obejmuje rok kalendarzowy stosunkowy krótki okres, jeżeli uwzględnić skomplikowaną i wydłużoną w czasie procedurę przygotowania inwestycji
2 zadania są opisane w miarę możliwości kwantyfikowane pod względem przewidywanych wyników, kosztów i wskaźników…
… uchwalania budżetu celów i efektów (BCE) mamy 10 etapów, natomiast przy procedurze uchwalania budżetu zadaniowego etapów mamy 8.
ETAP I BZ i BCE
Opracowanie wieloletniego planu finansowego
ETAP II BCE i BZ
Wstępna alokacja środków pomiędzy dysponentów lub programy
ETAP III BCE i BZ
Diagnoza poziomu świadczenia usług i analiza zapisów strategii
ETAP IV BCE
Zdefiniowanie programu i opracowanie…
… budżetu państwa ze względu na przeznaczenie charakteryzuje art. 97 ustawy o finansach publicznych.
Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego:
Dochody ze względu na możliwość uzyskania dzieli się na:
Obligatoryjne - dochody uzyskiwane ze stałych, wskazanych źródeł, które nie podlegają zwrotowi (podatki , subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz