Finanse międzynarodowe - RYNEK WALUTOWY

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 7658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - RYNEK WALUTOWY - strona 1

Fragment notatki:W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: rynek walutowy, przedmioty transakcji, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, transakcje rynku walutowego. Oprócz tego w dokumencie znajdują się również informacje dotyczące takich pojęć jak: kursy walutowe, pozycja walutowa, system waluty złotej, pozycja płynności, wymienialność walut; wymienialność rynkowa i oficjalna. Ponadto w dokumencie opisane zostały zagadnienia: cechy międzynarodowych systemów walutowych, system dewizowo-złoty, system z bretton woods, płynne kursy walutowe, system wielodewizowy, europejski system walutowy. Kolejne pojęcia poruszone w treści dokumentu to: EWG, ESW, ECU, integracja walutowa, europejska unia gospodarczo-walutowa, kryteria konwergencji, bilans płatniczy. W dalszej części notatki opisane zostały takie zagadnienia jak: rachunek bieżący i kapitałowy, czynniki zakłócające równowagę bilansu płatniczego, SWAP, zamiana stopy procentowej, terminowe kursy walutowe, transakcje terminowe. Następnie w dokumencie omówiono takie pojęcia jak: formy organizacyjne bankowości międzynarodowej, rynek eurowalutowy, rynek euroobligacji, akcje, instrumenty polityki handlowej, przepływy kapitałowe. Na zakończenie omówiono także takie tematy jak: inwestycje bezpośrednie, filie, akwizycja, joint ventures.

RYNEK WALUTOWY- zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest rozproszony: geograficznie- jest zespołem narodowych rynków walut; funkcjonuje przez 24 h dzięki zróżnicowaniu stref czasowych. 2.technicznie- transakcje walutowe mogą być dokonywane w bankach, kasach, kantorach, np. przez firmy brokerskie. FUNKCJE RYNKU: 1.umożliwia porównanie cen towarów i usług w różnych krajach 2.ulatwia rozwój handlu międzynarodowego 3.pogłębia międzynarodowy podział pracy
4.rozwój wymiany międzynarodowej umożliwia specjalizację producentów w zakresie tych dóbr i usług, w których mają najniższe koszty wytwarzania 5.umożliwia dokonywanie transferu siły nabywczej 6.transfer kapitału w skali międzynarodowej PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI są instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności denominowane w dwóch różnych jednostkach pieniężnych. RYNEK FINANSOWY przedmiotem transakcji są instrumenty o różnym stopniu płynności denominowane w tej samej jednostce pieniężnej. SEGMENTY RYNKU FIN. RYNEK PIENIĘŻNY- tworzą go transakcje instrumentów fin charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa ; termin spłaty do 1 roku ; uczestnicy: rządy, banki, duże korporacje ;podlega bezpośrednio oddziaływaniu BC ; instrumenty: weksle skarbowe, własne, trasowane, certyfikaty depozytowe, akcepty bankowe, pożyczki międzynarodowe i typu call. RYNEK KAPITAŁOWY- tworzą go transakcje instrumentami charakteryzującymi się dużą płynnością i bezpieczeństwem ; termin spłaty powyżej 1 roku ; instrumenty-SUBRYNKI: obligacje-charakter wierzycielski, akcje-charakter własnościowy ; bardziej dostępny od rynku pieniężnego ; funkcje: zapewnia transfer wolnych funduszy pieniężnych od podmiotów dysponujących nadwyżkami do tych, którym brakuje środków na rozpoczęcie lub rozszerzenie bezpośredniej działalności gospodarczej ; składa się z rynku pierwotnego i wtórnego. RYNEK KREDYTOWY- zawierane są tu transakcje między bankami i innymi instytucjami fin. a klientami o różnej wiarygodności, którzy n

(…)

… transakcje kupna i sprzedaży walut z natychmiastową dostawą po kursie bieżącym. Rynek terminowy- oferuje możliwość kupna i sprzedaży walut z dostawą w późniejszym terminie po kursie wcześniej ustalonym. Uczestnikami rynku są banki, ale są tu również: bankowi i niebankowi dealerzy- zarabiają na różnicach kursowych osoby fizyczne i firmy profesjonalne uprawiające działalność inwestycyjną (importerzy…
… rezerw złota, pełna wymienialność, stały kurs waluty, swoboda przewozu, KORZYŚCI sprawny mechanizm wyrównywania bilansu płatniczego, brak inflacji (równowaga wewnętrzna). System waluty złotej trwał do I wojny światowej. SYSTEM DEWIZOWO ZŁOTY Brak pełnej wymienialności, brak stałego kursu walutowego, nie ma swobody w wywozie i w przywozie, wymiana na dewizy. LATA 30-te -chaos walutowy: zastępowanie…
… zastosowanie w operacjach banków komercyjnych na rynku kredytowym. ESW oparty jest na 3 zasadach: stałym kursie walutowym, podziale kosztów interwencji i kredytowych rozwoju współpracy między krajami członkowskimi. ECU:30,4% Deutsche Mark 19,3% frank francuski 12,6% funt szterling 9,9% lir włoski 9,5% gulden holenderski 7,8% frank belgijski 5,2% peseta hiszpańska 2,5% korona duńska 1,1% funt irlandzki 0,7…
… WALUTY REZERWOWEJ, INTERWENCYJNEJ, LOKACYJNEJ, TRANSAKCYJNEJ. Rola waluty rezerwowej: złoto, SDR-y, dewizy. Waluty jakich krajów trzymane są jako rezerwy w b.c poszczególnych krajów:-dolar amerykański-funt szterling-marka RFN-frank francuski-frank szwajcarski-gulden holenderski-jen japoński-inne waluty Waluty międzynarodowe jako waluty interwencyjne (waluta, w której b.c lub inne oficjalne instytucje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz