Finanse międzynarodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - strona 1 Finanse międzynarodowe - strona 2 Finanse międzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:

20-stronicowa notatka z finansów międzynarodowych w formacie doc. W notatkach omówione zostały przykładowo takie tematy jak: rynek walutowy, funkcje rynku, przedmiot transakcji, rynek rozproszony, rynek finansowy, segmenty rynku finansowego, rynek pieniężny, subrynki, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, rynek pozabilansowych instrumentów pieniężnych, międzynarodowy rynek walutowy, transakcje rynku walutowego, transakcje futures, transakcje terminowe, Izba Clearingowa Giełdy Futures, transakcja opcyjna, kursy walutowe, pozycja walutowa. Ponadto w notatce z finansów międzynarodowych: pozycja płynności, pozycja wymiany walutowej, wymienialność walut, wymienialność rynkowa, wymienialność według standardów MFW, międzynarodowy system walutowy, system waluty złotej, system dewizowy, system z Bretton Woods, płynne kursy walutowe, funkcja waluty rezerwowej, europejski układ walutowy, Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa, mechanizmy zmian zachodzących w sytuacji kraju deficytowego, mechanizm zmian zachodzących w sytuacji kraju nadwyżkowego, metody przywracania równowagi w bilansie płatniczym. A także: zmiana stopy procentowej, problematyka terminowych kursów walutowych, waluta notowana, waluta bazowa, kurs kasowy, swap, swap out, long catch, opcja put, opcja call, formy organizacyjne bankowości międzynarodowej, bank konsorcjalny, eurodolary, rynek euroobligacji, procedura emitowania obligacji, subskrypcja obligacji, wysokość stawek celnych, przepływy kapitałowe na świecie, joint ventures.

RYNEK WALUTOWY- zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest rozproszony: geograficznie- jest zespołem narodowych rynków walut; funkcjonuje przez 24 h dzięki zróżnicowaniu stref czasowych. 2.technicznie- transakcje walutowe mogą być dokonywane w bankach, kasach, kantorach, np. przez firmy brokerskie. FUNKCJE RYNKU: 1.umożliwia porównanie cen towarów i usług w różnych krajach 2.ulatwia rozwój handlu międzynarodowego 3.pogłębia międzynarodowy podział pracy
4.rozwój wymiany międzynarodowej umożliwia specjalizację producentów w zakresie tych dóbr i usług, w których mają najniższe koszty wytwarzania 5.umożliwia dokonywanie transferu siły nabywczej 6.transfer kapitału w skali międzynarodowej PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI są instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności denominowane w dwóch różnych jednostkach pieniężnych. RYNEK FINANSOWY przedmiotem transakcji są instrumenty o różnym stopniu płynności denominowane w tej samej jednostce pieniężnej. SEGMENTY RYNKU FIN. RYNEK PIENIĘŻNY- tworzą go transakcje instrumentów fin charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa ; termin spłaty do 1 roku ; uczestnicy: rządy, banki, duże korporacje ;podlega bezpośrednio oddziaływaniu BC ; instrumenty: weksle skarbowe, własne, trasowane, certyfikaty depozytowe, akcepty bankowe, pożyczki międzynarodowe i typu call. RYNEK KAPITAŁOWY- tworzą go transakcje instrumentami charakteryzującymi się dużą płynnością i bezpieczeństwem ; termin spłaty powyżej 1 roku ; instrumenty-SUBRYNKI: obligacje-charakter wierzycielski, akcje-charakter własnościowy ; bardziej dostępny od rynku pieniężnego ; funkcje: zapewnia transfer wolnych funduszy pieniężnych od podmiotów dysponujących nadwyżkami do tych, którym brakuje środków na rozpoczęcie lub rozszerzenie bezpośredniej działalności gospodarczej ; składa

(…)

… transakcje kupna i sprzedaży walut z natychmiastową dostawą po kursie bieżącym. Rynek terminowy- oferuje możliwość kupna i sprzedaży walut z dostawą w późniejszym terminie po kursie wcześniej ustalonym. Uczestnikami rynku są banki, ale są tu również: bankowi i niebankowi dealerzy- zarabiają na różnicach kursowych osoby fizyczne i firmy profesjonalne uprawiające działalność inwestycyjną (importerzy…
… rezerw złota, pełna wymienialność, stały kurs waluty, swoboda przewozu, KORZYŚCI sprawny mechanizm wyrównywania bilansu płatniczego, brak inflacji (równowaga wewnętrzna). System waluty złotej trwał do I wojny światowej. SYSTEM DEWIZOWO ZŁOTY Brak pełnej wymienialności, brak stałego kursu walutowego, nie ma swobody w wywozie i w przywozie, wymiana na dewizy. LATA 30-te -chaos walutowy: zastępowanie…
… zastosowanie w operacjach banków komercyjnych na rynku kredytowym. ESW oparty jest na 3 zasadach: stałym kursie walutowym, podziale kosztów interwencji i kredytowych rozwoju współpracy między krajami członkowskimi. ECU:30,4% Deutsche Mark 19,3% frank francuski 12,6% funt szterling 9,9% lir włoski 9,5% gulden holenderski 7,8% frank belgijski 5,2% peseta hiszpańska 2,5% korona duńska 1,1% funt irlandzki 0,7…
… WALUTY REZERWOWEJ, INTERWENCYJNEJ, LOKACYJNEJ, TRANSAKCYJNEJ. Rola waluty rezerwowej: złoto, SDR-y, dewizy. Waluty jakich krajów trzymane są jako rezerwy w b.c poszczególnych krajów:-dolar amerykański-funt szterling-marka RFN-frank francuski-frank szwajcarski-gulden holenderski-jen japoński-inne waluty Waluty międzynarodowe jako waluty interwencyjne (waluta, w której b.c lub inne oficjalne instytucje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz